Sexuella rättigheter

Sexualitet är en naturlig del av mänskligheten under hela livet. Sexualitet innefattar till exempel sexuell utveckling, biologiskt kön, sexuell läggning, social könsidentitet och -roll samt fortplantning.

Sexualitet kan upplevas och uttryckas på många olika sätt, inklusive via attityder, värderingar, övertygelser och i relation till sig själv och andra.

Med sexuella rättigheter avses en individs rätt att medvetet och ansvarsfullt besluta i frågor som rör den egna sexualiteten. Förverkligandet av sexuella rättigheter är centralt för människans välmående och ett balanserat liv.

Väestöliitto delar upp de sexuella rättigheterna i sju kategorier. Alla rättigheter inkluderar också plikter och ansvar. Detta innebär att alla har en skyldighet att respektera andras rättigheter när de utövar sina egna sexuella rättigheter. Stater har också ett ansvar att se till att allas rättigheter skyddas av lag och att kränkningar av rättigheter hanteras.