Principer för tryggare rum

Alla aktiviteter och evenemang som organiseras av Väestöliitto grundar sig på principer för en trygg rum, där tillgänglighet och inkludering beaktas. Målet är att Väestöliitto ska vara en säker arbetsplats och att alla ska känna sig trygga när de deltar i Väestöliittos aktiviteter och evenemang.

Genom att delta i våra aktiviteter ber vi vänligt alla deltagare att följa dessa principer.

Principer för tryggare rum

I ett tryggare rum råder en atmosfär som stöder och uppmuntrar

Förtroende och ansvar
Var och enbär ansvar för vad hen säger och gör. Undvik att anta saker om andra. Försök identifiera din egen maktposition i förhållande till andra, och vara medveten om den i dina handlingar.
Lyssna och lär
Att göra misstag och fråga är en del av att lära sig och växa som människa. Våga ställa frågor och ge även plats åt andra att växa och lära sig. Var konstruktiv när du ger respons. Var själv öppen för respons, och ändra ditt handlingssätt när det är nödvändigt.
Respektera och ge plats
Ge var och en möjlighet att delta och föra fram sina egna perspektiv. Att kränka någon med avsikt är ändå aldrig okej. Respektera vars och ens rätt till självbestämmande och hantera hens angelägenheter sensitivt och med respekt.
Ingrip
Om det är möjligt, ingrip i situationer där någon bryter mot principerna för tryggare rum. I tryggare rum finns också en särskilt utnämnd person, som du kan berätta om situationen för.

Anmälning om trakasserier

Med den här blanketten kan du anmäla ifall du har upplevet trakasserier, diskriminering, mobbning eller någon annan form av ojämlikt bemötande inom Befolkningsförbundet eller i samband med något av våra arrangemang. Blanketten är avsedd att vara en kanal för kontakt med låg tröskel, så du behöver inte uppge ditt namn eller dina kontaktuppgifter, om du inte själv vill. Det viktigaste är att du ger en så detlajerad beskrivning som möjligt av det du har upplevt. Blanketten är konfidentiell.

Meddelandet förmedlas direkt till Befolkningsförbundets trakasseriombud, som vidtar de åtgärder hen anser nödvändiga. Om vidare åtgärder besluts från fall till fall, i samråd med den som gjort anmälan, ifall hen vill det och har lämnat sina kontaktuppgifter.

Informationen som lämnats via blanketten hanteras konfidentiellt. Uppgifterna används endast för att reda ut den anmälda händelsen och sparas endast för den tid som utredningen kräver.

I frågor som gäller trakasserier och diskriminering kan du även ta kontakt direkt med Befolkningsförbundets trakasseriombud via e-post, hairinta@vaestoliitto.fi.

Befolkningsförbundets dataskyddsbeskrivning hittar du här (endast på finska).

OBS! Trakasseriombud är på semester från den 7 till den 31 juli. Under denna period kommer tyvärr inga kontakter att behandlas utan återkommer efter semestern. Tack för ert tålamod!