GGS och dataskydd

Har du blivit utvald till Generations and Gender Survey (GGS)? Bra, välkommen att delta!

GGS samlar information om välbefinnande, par- och familjeförhållanden, arbetsliv och attityder samt önskemål och osäkerheter som gäller framtiden. Denna är en långtidsstudie, det vill säga samma frågor upprepas för samma svarandegrupp om några år. Statistikcentralen kompletterar dessutom de uppgifter som du lämnat med uppgifter som finns tillgängliga i registren.

Informationen från enkäten hjälper forskare och beslutsfattare att förstå förändringar till exempel i familjeideal och att kartlägga framtidens utmaningar.

För enkäten har sporadiskt valts ut personer mellan 18 och 54 år som är fast bosatta i Finland. De personer som valts ut som respondenter representerar personer i en viss ålder och som bor i ett visst område, och ingen annan kan ersätta honom.

Du kan svara på undersökningen via denna länk. Ange ditt personliga ID nummer på sidan, som du hittar i inbjudningsbrevet vi skickade dig. Om du har några frågor, vänligen kontakta oss.

Informationen kommer att behandlas strikt konfidentiellt och används endast för forskningsändamål. Befolkningsförbundet registrerar personuppgifterna i enlighet med dataskyddets krav för den följande datainsamlingsvågen. Svarsmaterialet, från vilket de direkta identifieringsuppgifterna har raderats, lagras enligt dataskyddets krav på servrarna. Svarsmaterialet kan användas av forskare på grundval av en lämplig ansökan och forskningsplan. Materialen bevaras tills de forskningsprojekt som anknyts till dem har slutförts. Forskarna förbinder sig att använda materialet konfidentiellt.

Dataskyddsbeskrivningar

Mera information

Venla Berg, forskningchef
venla.berg@vaestoliitto.fi