Påverkning

Väestöliitto bidrar till att sexuell hälsa och rätt har ett starkt politiskt och ekonomiskt stöd i Finlands och EU:s utvecklingspolitik och internationella beslutsfattande.

Vi utför opinionsbildningsarbete huvudsakligen i nätverk och i samarbete med andra organisationer.  

Väestöliitto fungerar som Riksdagens sekretariat och expert för befolknings- och utvecklingsgruppen. Medlemmarna i gruppen är riksdagsledamöter och europarlamentariker. 

Riksdagens befolknings- och utvecklingsgrupp

Riksdagens befolknings- och utvecklingsgrupp är en år 1995 på Befolkningsförbundets initiativ grundad öppen grupp för alla riksdagsledamöter och europarlamentariker som är intresserade av utvecklingspolitik och -samarbete. Som ordförande för gruppen fungerar riksdagsledamot Saara Hyrkkö.

Gruppens syfte är att främja jämställdhet, särskilt mellan könen, och de mest utsattas sexuella hälsa och rättigheter i Finland samt i Finlands och Europeiska unionens utvecklingspolitik och -samarbete. Gruppen arbetar också för att öka Finlands budget för utvecklingssamarbete och lägga tonvikten på program för sexuell hälsa och rättvisa.

Befolknings- och utvecklingsgruppen erbjuder en diskussionsplattform för riksdagsledamöter, europarlamentariker, experter och aktörer inom utvecklingssamarbete. Gruppen lägger fram skriftliga frågor och avger yttranden, anordnar expertevenemang och deltar i internationell verksamhet inom området.

Gruppen ingår i European Parliamentary Forum for Sexual & Reproductive Rights, en paraplyorganisation för liknande grupper i Europaparlamentet.

logo av 
Riksdagens befolknings- och utvecklingsgrupp

Utvecklingspolitiska kommissionen 

Vi är aktiva medlemmar i Utvecklingspolitiska kommissionen. Utvecklingspolitiska kommissionen är det enda organet som systematiskt och omfattande övervakar och analyserar Finlands utvecklingssamarbete och politik. Statsrådet utser medlemskapet i utvecklingspolitiska kommissionen för varje mandatperiod och dess medlemmar består av riksdagspartier, intressegrupper och icke-statliga organisationer och universitet i UniPID-nätverket. Under denna period (2020-2023) kommer UPK att fortsätta arbeta närmare med Finlands kommission för hållbar utveckling

Samarbete med tjänstemän 

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är ett av de centrala målen för Finlands utvecklingssamarbete. Vi vill erbjuda all vårt understöd och vår fackkunskap till de tjänstemän som utför detta arbete.