Familjevänliga rutiner

En person byter sina arbetsskor till fritidsskor.

Familjevänlighet utgörs av både praktiska handlingar och attityder. Minimivillkoren för familjevänlighet är efterlevnad av lagar och kollektivavtal. Det finns olika nivåer av familjevänlighet, från bra till toppnivå.

Det bästa resultat kan uppnås med fungerande strukturer, bra ledarskap och instruktioner samt små vardagliga handlingar.

Familjevänlig rekrytering

Exempel på goda praxis inom familjevänlig rekrytering

 • Val av personer görs på bas av kompetens och erfarenhet. Sökandens familjeomständigheter får inte påverka valet.
 • Vid rekryteringsintervjun ger man sökanden en sanningsenlig bild av arbetsförhållandena och arbetstiderna.
 • Under intervjun kan man öppet berätta metoder och fördelar som kan användas för att stödja personalens livssituationer och arbete på bästa möjliga vis.
 • I arbetsavtalet eller dess bilaga anger man tydligt villkoren för arbetet samt de förmåner som arbetsgivaren erbjuder, liksom individuellt överenskommen flexibilitet.

Exempel på bästa praxis inom familjevänlig rekrytering

 • I företagets platsannons framhäver man flexibel arbetstid, möjligheten till distansarbete, hjälp med hemservice/barnavård samt annan praxis och andra förmåner som man har på arbetsplatsen för att stöda kombinationen av arbete och familjeliv.
 • Nya medarbetare får betald semester redan under det första året (gärna minst 3 kontinuerliga veckor under sommaren), oavsett när denne börjat arbeta. En kontinuerlig och tillräcklig semester under sommaren stöder orkandet i arbetet och välbefinnandet under hela det kommande året.

Arbete och flexibilitet

Exempel på god praxis inom arbete och flexibilitet

 • Arbetstagaren har en klar bild av sin egen arbetsbeskrivning och målen med arbetet. Arbetstagaren och chefen kommer överens om målen.
 • Mängden arbete är realistisk i förhållande till arbetstid och arbetsbeskrivning. Chefen följer hur arbetstagaren orkar och hur stor arbetsmängd denne har.
 • Frågor som rör kombinationen av arbete och familj behandlas öppet under utvecklingssamtalen.
 • Chefen och arbetstagaren kommer överens om hur arbetstiden ska följas och hur eventuell övertid ska ersättas. Man följer arbetstiden men i första hand är man intresserad av presterat resultat. Arbetstagaren ska uppmuntras till att ta ut övertiden som ledighet.
 • Arbetstagaren har möjlighet att påverka den egna arbetstiden. Chefen försöker organisera arbetstiderna så väl som möjligt så att de är flexibla med persons livssituation.
 • Chefen stöder distansarbete. Klara överenskommelser och helst ett skriftligt kontrakt ska göras om spelregler, dataskydd och andra villkor för distansarbete.
 • Alla arbetstagare ska behandlas så jämlikt som möjligt men det ska vara möjligt att bevilja situationsspecifik flexibilitet.

Exempel på bästa praxis inom arbete och flexibilitet

 • Arbetstagaren kan utföra en avtalad mängd distansarbete (med hänsyn till arbetets och arbetsgemenskapens eventuella villkor).
 • Chefen ska se till att arbetaren på distansarbetsplatsen har lämplig ergonomi (skrivbord och arbetsstol samt fungerande internetuppkoppling och teknisk utrustning) samt dataskydd som gör att man till exempel kan arbeta med kundtjänst hemma.
 • En fungerande arbetstidsbank som gör att arbetstagaren kan använda ledighet och annan flexibilitet efter behov.
 • Om man önskar sig deltidsarbete kan det avtalas för viss tid: därefter har arbetstagaren möjlighet att fortsätta att arbeta på deltid eller att återgå till heltidsarbete.

Familjeledighet

Exempel på god praxis inom familjeledighet

 • Diskutera familjeledighetens längd i god tid. Avtala samtidigt om kontakt under ledigheten och om andra detaljer, till exempel huruvida arbetsplatsförmånerna ska finnas kvar under ledigheten. Dessutom ska man preliminärt avtala om eventuell ny introduktion efter ledigheten.
 • Familjelediga medarbetare ska få möjlighet att fortsätta använda arbetsplatsens dator och telefon. Denna praxis är jämlik för alla som blir föräldralediga som innehaft liknande arbetsuppgifter på samma nivå.
 • Avtala så tydligt som möjligt med visstidsanställda vad som kommer att hända i fortsättningen; till exemple när ett visstidsavtal förnyas under familjeledigheten eller om arbetsavtalet avbryts till exempel då en projektbetonat visstidsanställning upphör.
 • Chefen behandlar medarbetare som befinner sig i samma arbetssituation och har samma familjeomständigheter på samma sätt. Här används även situationsspecifik bedömning.

Exempel på bästa praxis inom familjeledighet

 • Chefen uppmuntrar jämlikt alla arbetstagare att tillfälligt stanna hemma för att sköta sjuka barn eller nära anhöriga.
 • Chefen sköter om vikarie- och andra arrangemang. Enligt Finlands lagstiftning anses personer under 10 års ålder vara barn, men man kan infoga en uppgift i kollektivavtal eller arbetsplatsens egna instruktioner om att man har rätt att stanna hemma för att sköta sjuka barn till exempel upp till 13 års ålder.
 • Arbetsgivaren erbjuder en möjlighet att bli föräldraledig och meddelar samtidigt att arbetsgivaren oavsett familjeledigheten stöder arbetstagarens återgång till arbetet och senare karriärutveckling.
 • Under familjeledighet kan man delta i arbetsplatsensevenemang (till exempel lillajulfester, avskedsfester och teamevenemang), om man vill. Om arbetstagaren önskar att arbetsplatsen under ledigheten inte alls ska kontakta honom eller henne, ska man i huvudsak följa även detta önskemål, om det inte rör sig om någon betydlig fråga som rör anställningen.
 • En introduktionsutbildning ska erbjudas för arbetstagare som återgår till arbetet efter en familjeledighet som varat i ett år eller längre, och en egen stödperson ska utses för arbetstagaren för att denne ska stöda återgången till arbetet.
 • Graviditetstiden ska inte inverka på huruvida arbetstagaren vid behov får en längre (högst 3 månaders) kontinuerlig, betald sjukledighet.
 • BabyBonus för dem som blir mammalediga, alltså en särskild ersättning för dem som föder ett barn.
 • Betald mammaledighet för mammor, betald pappaledighet för pappor.

Nätverket för utveckling – samarbetspartner

Programmet Familjevänlig arbetsplats har samlat ett öppet nätverk av samarbetspartner för utvecklingen av det finländska arbetslivet, också på svenska. Samarbetspartner (konsulterna) är väl förtrogna med programmets struktur och erbjuder sina utvecklingstjänster inom familjevänlighet till arbetsgivare. Service på svenska: Ekvalita Ab, Fambition Consulting Oy, KivaQ Oy.

Läs mer:

Samarbetspartner – Kehittämisen verkosto, yhteistyökumppaneita (pdf, på finska)

Programmet Familjevänlig arbetsplats

Nätverket för familjers diversitet, Familjernas mångfald i arbetslivet, guide (2021)