Servicebeskrivning

Poika hyppää skeittilaudan kanssa ilmaan tasaisella asfalttikentällä.

Pojkarnas telefon är en telefon- och webbtjänst för pojkar och unga män under 20 år. Tjänsterna är gratis och du får vara anonym. I telefon- och chatjouren svarar Pojkarnas telefons team, som består av anställda sakkunniga hos Befolkningsförbundet: vuxna män, som är insatta i frågor som berör pojkar och unga män och utbildade för jourarbetet.

Telefon- och chattjänsterna är öppna vardagseftermiddagar. Från och med maj 2024 tillsvidare är tjänsterna tyvärr inte tillgängliga på svenska.

Vi informerar om undantag i jourtiderna på vår webbplats och i telefonjourens automatsvar.

Emellanåt är det många som vill kontakta oss samtidigt. Vi beklagar om du får köa länge. Våra dejourer svarar i tur och ordning på kontakterna, väntetiderna kan variera beroende på dag och tidpunkt under eftermiddagen.

Om du befinner dig i en nödsituation, ring det allmänna nödnumret 112.

Pojkarnas telefon är medlem av Delegationen för de frivilliga telefon- och webbhjälparnas etiska principer (PuhEet) och har förbundit sig till delegationens etiska principer.

Vem är Pojkarnas telefon till för?

Pojkarnas telefon är i första hand avsedd för alla som identifierar sig som pojkar eller unga män eller som funderar över sin könsidentitet.

Tjänsten är könsspecifikt inriktad på pojkar och unga män, eftersom den grundats med utgångspunkt i behovat att erbjuda en lättillgänglig tjänst för en målgrupp, där tröskeln att ta upp vissa frågor eller be om hjälp ofta känns hög på grund av snäva förväntningar på hur pojkar och män ska vara.

Du kan ta kontakt med oss precis som du är, oberoende av

 • var du är född eller var du härstammar ifrån
 • din kulturella, sociala eller ekonomiska bakgrund
 • din funktionsförmåga
 • din livsåskådning eller övertygelse
 • ditt könsuttryck eller oberoenda av om du är cis- eller transperson
 • din sexuella läggning eller din sexuella identitet
 • din familje- eller relationsform
 • eller någon annan egenskap.

Våra dejourer strävar efter att i samtalen vara medvetna om och undvika eventuella antaganden om dig och din livssituation. Därför kan vi behöva ställa preciserande frågor för att bättre förstå, hur vi kan hjälpa dig. Tveka inte att säga till eller korrigera, ifall du upplever att vi inte lyckas beakta någon som är viktigt för dig.

Jämlikhet och jämställdhet är viktigt för oss, oh vi vill att våra tjänster ska kännas trygga för alla. Berätta om du lägger märke till brister i våra tillvägagångssätt eller vårt sätt att bemöta dig.

Ändamålsenlighet

Du kan kontakta Pojkarnas telefon i vilken fråga som helst, som du funderar över.

Hos Pojkarnas telefon får du:

 • be om stöd och hjälp
 • fråga om råd och information om vad som helst
 • berätta om problem, glädjeämnen, sorg, bekymmer eller allmänt om hur du har det
 • uttrycka känslor
 • dra en vits eller två
 • dela med dig av idéer och ge respons

Du får kontakta oss också när du är arg, irriterad eller på skoj. Försök ändå samtala med respekt, undvik att med avsikt såra, förolämpa eller använda diskriminerande språkbruk. Dejourerna har rätt att avsluta samtal som är osakliga.

Dejourerna kan vid behov begränsa samtalets längd eller antalet kontakter under en viss tid. Din möjlighet att kontakta Pojkarnas telefon kan tillfälligt blockeras. Det kan ske om du

 • upprepade gånger avsiktligt beter dig störande utan att alls försöka föra ett sakligt samtal
 • upprepade gånger kränker och/eller förnedrar dejouren eller andra människor
 • framför hot mot dejouren eller andra människor

I samtalet finns dejourerna till för dig, och tar inte upp personliga ärenden. Han har rätt att låta bli att svara på eventuella personliga frågor för att skydda sitt eget privatliv.

Allmännyttighet

Telefon- och webbhjälpen är allmännyttig verksamhet, som Pojkarnas telefon inte drar ekonomisk nytta av. Jourtjänsten är gratis att använda för den som tar kontakt. Pojkarnas telefons verksamhet finansieras huvudsakligen av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA.

Respons

Du kan ge respons på Pojkarnas telefons tjänster, i första hand via den elektroniska enkät som finns här (för närvarande finns enkäten endast på finska) eller per e-post till poikienpuhelin[at]vaestoliitto.fi. Dessutom kan du ge öppen respons via den här länken.

Vi hanterar din respons konfidentiellt. Med hjälp av den respons vi får följer vi upp kvaliteten på och utvecklar vår verksamhet.