Väestöpoliittinen ohjelma

Väestöliiton väestöpoliittinen raportti 2020 kansikuva

Julkaisimme Väestöpoliittisen ohjelman syksyllä 2020.

Mielestämme väestöpolitiikan tavoite on tuottaa mahdollisimman hyvä ja merkityksellinen elämä ihmisille. Tällainen väestöpolitiikka edistää jokaisen osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja sukupolvien välistä solidaarisuutta. Jokaisella ihmisellä pitäisi olla oikeus elää omannäköistään elämää turvallisissa ja hyvinvoivissa ihmissuhteissa.

Kaikkien ihmisten pitäisi voida myös itse päättää perheellisyydestään ja toteuttaa toivomansa lapsiluku, oli se sitten useita lapsia tai ei yhtään lasta. Lasta haluavia tulisi tukea yhteiskunnassa kaikin tavoin, jotta he voivat toteuttaa toiveensa.

Väestöpoliittiset suositukset

Raportti listaa kymmenen tavoitetta ja suositusta Suomen väestöpolitiikalle:

  1. Sopivan kokoinen Suomi ei kutistu vielä. Maltillinen, noin 0,3 prosentin vuotuinen väestönkasvu, on perusteltua seuraavien vuosikymmenten aikana hyvinvointivaltion rahoituspohjan turvaamiseksi.
  2. Tasapainoinen väestönkehitys on ekologisesti kestävää. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat lähtökohta kaikelle väestöpolitiikalle. Suomi edistää kestävää taloutta ja väestönkasvua kansallisesti ja kansainvälisesti.
  3. Syntyvyyden nousu Suomessa on tavoiteltava asia. Sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden kannalta olisi suotavaa, että vuosittainen kokonaishedelmällisyys nousisi 1,9 lapseen. Tämä taso saavutettaisiin, jos ihmiset saisivat toivomansa määrän lapsia.
  4. Ihmisiä on tuettava saamaan niin monta lasta kuin he itse toivovat. Perhesuunnittelun palveluiden, hedelmällisyysneuvonnan ja hedelmöityshoitojen on oltava kaikkien saatavilla. Lisäksi lapsiperheiden toimeentuloon ja hyvinvointiin on varattava riittävät resurssit, jotta ero toivotun ja toteutuneen lapsiluvun välillä pienenee.
  5. Hyvät ihmissuhteet ovat kansanterveyden ytimessä. Väestöryhmien hyvinvointierojen tasaamisenkin kannalta olisi tärkeää, että jokaisella suomalaisella olisi ainakin yksi läheinen ihmissuhde.
  6. Perheystävällisyys koskee kaikkia. Ajallinen joustavuus ja etätyöt on otettava osaksi uutta normaalia työtehtävien sen mahdollistaessa. Raskaussyrjintää kohtaan tulee olla nollatoleranssi.
  7. Maahanmuutto lisääntyy huomattavasti. Suomen nykyisen muuttovoiton tulisi kasvaa merkittävästi ja kiintiöpakolaisten määrän kaksinkertaistua. Tarvitsemme tämän tueksi kansainvälistä rekrytointia, kevennettyä maahanmuuttoprosessia työn perässä muuttaville ja toimivia kotouttamispalveluita.
  8. Suomi on houkutteleva ja inhimillinen uusi kotimaa. Perheenyhdistämistä tulee helpottaa, koska maahanmuuttajien perheenjäsenet ovat olennainen osa maahan integroitumista.
  9. Monipaikkaisuus uudistaa alueiden kehityksen. Aluepolitiikan on edistettävä työn ja asumisen monipaikkaisuutta, sillä se voi kääntää muuttovirtojen haitallisia vaikutuksia.
  10. Kannustimia maastamuuton vähentämiseksi. Ulkomailla kerääntynyt kokemus ja koulutus tulisi helposti voida soveltaa suomalaisiin kriteereihin ja palkkajärjestelmään.