Oikeus omaan seksuaalisuuteen

Kaikilla ihmisillä on oikeus hallita omaa seksuaalielämäänsä sekä oikeus seksuaaliseen nautintoon. Ketään ei saa painostaa tai pakottaa seksiin, eikä seksi saa ahdistaa tai pelottaa. Niin lapsilla, nuorilla, aikuisilla kuin vanhuksilla on oikeus nautinnolliseen, turvalliseen ja tasapainoiseen seksuaalielämään.

Oikeus seksuaaliseen nautintoon

Seksuaalioikeudet ovat yhteydessä keskenään ja vaikuttavat toisiinsa: oikeus nauttia seksuaalisuu­desta voi toteutua täysin vain, mikäli seksuaali­suudesta on tietoa, oma seksuaali­-identiteetti on hyväksytty, suojattu ja näkyvä osa yhteiskuntaa sekä seksuaaliterveys on kunnossa. Kun kerro­taan oikeudesta seksuaaliseen nautintoon, voi­daan samalla parantaa yksilön mahdollisuuksia suojella itseään. Seksuaalisella nautinnolla tarkoitetaan fyysistä ja/tai psyykkistä tyytyväisyyttä ja nautintoa, joka koetaan joko yksin tai jaettuna seksuaalisena kokemuksena. Keskeisimpiä ja seksuaalisen nautinnon mahdollistavia tekijöitä ovat itsemääräämisoikeus, suostumus, turvallisuus, luottamus ja mahdolli­suus puhua avoimesti seksuaalisista suhteista ja kanssa käymisestä. Seksuaalioikeuksien toteutu­minen takaa sen, että seksuaalinen nautinto on positiivinen kokemus, eikä se loukkaa muiden seksuaalioikeuksia tai hyvinvointia.

Seksuaalisuus tabuna

Seksuaalisuuteen liittyy yhteiskunnallisia tabuja. Kenelle seksuaalisuus on sallittua? Minkälainen seksuaalisuus on sallittua? Oikeus nauttia seksuaa­lisuudesta toteutuu vain, jos jokainen saa toteuttaa vapaasti omaa seksuaalisuuttaan. Ihminen tarvitsee positiivisia kokemuksia it­sestään ja seksuaalisuudestaan läpi elämänkaaren. Monissa yhteiskunnissa kuitenkin lasten, nuorten, vanhusten ja vähemmistöjen seksuaalisuus on tabu, joka johtaa usein seksuaalioikeuksien lai­minlyönteihin.

Laiminlyönti näkyy esimerkiksi seksuaaliterveydenhoidossa: palveluita tarjotaan monissa maissa usein vain täysi-­ikäisille tai nai­misissa oleville, eikä muiden ryhmien tarpeita huomioida. Seksuaalielämä ei aina ole vain osa parisuhdetta tai lisääntymiseen tähtäävää. Seksuaalisuus, ja siitä saatava mieli­hyvä, kuuluu kaikille iästä ja lisääntymishaluista riippumatta. Kun tämä tunnustetaan, parantaa se kaikkien hyvinvointia.

Lukee neonkirjaimilla PLEASURE