NetResilience – sosiaaliset verkostot

NetResilience

Sosiaaliset verkostot, syntyvyys ja hyvinvointi ikääntyvässä väestössä: Väestön kriisinsietokyvyn tukeminen Suomessa (NetResilience) -hanke tutkii väestönmuutoksen vaikutuksia ihmisten sosiaalisten verkostojen rakenteeseen.

Konsortion omat verkkosivut: https://www.netresilience.fi/

Konsortion johtaja: Antti O. Tanskanen, Turun yliopisto
Varajohtaja: Anna Rotkirch, Väestöliitto
Vuorovaikutusvastaava: Tiina Helamaa, Väestöliitto
Koordinaattori: Vesa-Matti Paasivaara, Turun yliopisto

Tutkimuksen teemat – työpaketit


NetResilience-tutkimuksessa tarkastelemme, miten muuttuvat sosiaaliset verkostot vaikuttavat syntyvyyteen, aktiiviseen ikääntymiseen ja yksilöiden hyvinvointiin. Selvitämme, millaiset verkostot vahvistavat väestön resilienssiä eli kykyä sopeutua vastoinkäymisiin ja yllättäviin tapahtumiin.

Käytämme rekisteri- ja kyselytutkimusaineistoja ja verkostoanalyysin menetelmiä ja tarkastelemme Suomen eri alueiden välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä, vertaamme nyky-Suomea muihin Euroopan maihin sekä käsittelemme pitkän aikavälin historiallisia muutoksia. NetResilience tuottaa tietoa sekä alueellisesti kohdennettuja politiikkasuosituksia, joiden avulla kunnat ja uudet hyvinvointialueet voivat tuottaa parempia palveluita perheille, nuorille ja ikääntyville.

Tutkimus on saanut rahoitusta strategisen tutkimuksen neuvostolta (STN), joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.