Tutkimushankkeet

Suurennuslasilla katsotaan tilastoja.

Digitaalinen hyvinvointi perheissä

Väestöliiton, Mediakasvatusseuran ja Demos Helsingin hanke Digitaalinen hyvinvointi perheissä selvitti digitaalisen murroksen vaikutuksia läheisiin ihmissuhteisiin ja hyvinvointiin. Hanketoimijat tuottivat materiaaleja perheiden tasapainoisen digiarjen tueksi sekä kartoittivat toimenpiteitä, joilla suomalaisten digihyvinvointia voisi tukea.

Vuosina 2019–2020 toteutettu hanke on Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoittama. Perheiden digihyvinvointiin syventyneeseen tutkimuskatsaukseen ja muihin hankemateriaaleihin pääsee tutustumaan Väestöntutkimuslaitoksen sivulta.

Yhteystiedot: 

Anna Rotkirch, tutkimusprofessori
anna.rotkirch@vaestoliitto.fi
040 776 3086

SHARE

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) on EU:n laajuinen tutkimushanke, jonka tuottamalla tiedolla ratkotaan ikääntyvän väestön haasteita. SHARE Suomi käynnistyi vuonna 2017, jolloin Väestöntutkimuslaitos alkoi koordinoida hanketta Suomessa. SHARE on ainoa aidosti vertailukelpoinen lähde ikääntyneiden eurooppalaisten ja heidän perheenjäsentensä elinolojen vertailuun. Se selvittää yli 50-vuotiaiden terveyttä, taloutta, työssäkäyntiä ja sosiaalisia suhteita käyntihaastatteluilla 28 Euroopan maassa.

Hankkeen kahdeksatta aaltoa, joka alkoi Suomessa syksyllä 2019, rahoittavat seuraavat toimijat: Eläketurvakeskus, Euroopan Komissio, Kela, Keva, Sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen kulttuurirahasto, Työ- ja elinkeinoministeriö, Yrjö Jahnssonin Säätiö, Valtiovarainministeriö sekä Väestöliitto.

Yhteystiedot 

Miika Mäki, tutkija
miika.maki@vaestoliitto.fi
040 650 7503

LoveAge

Tutkimme LoveAge-hankkeessa yli 50-vuotiaisten parisuhteita Suomessa ja Euroopassa. Tutkimushanke selvittää erityisesti ihmisten avio- ja avoliittoja eri elämänvaiheissa sekä niiden yhteyksiä sosiaalisiin suhteisiin ja hyvinvointiin ikääntyessä. Tutkimuksessa käytetään Sukupolvien ketju -kyselyn pitkittäisaineistoja vuosilta 2008, 2012 ja 2018 sekä SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) -tutkimuksen kyselyaineistoja. Tämä mahdollistaa vertailun ikääntyneen väestön sosiaalisista verkostoista Suomessa ja muualla Euroopassa.

Nelivuotinen hanke, joka toteutetaan vuosina 2018–2022, on Suomen Akatemian rahoittama. Hankkeen tutkimusaineistoja ovat rahoittaneet Koneen Säätiö (Sukupolvien ketju 2018–2019) ja SHARE-ERIC sekä EU DG Employment.

Yhteystiedot:

Anna Rotkirch, tutkimusprofessori
anna.rotkirch@vaestoliitto.fi
040 776 3086

Sukupolvien ketju

Vuosina 2007, 2012 ja 2018 toteutimme Sukupolvien ketju -pitkittäistutkimuksen, joka selvitti perhesukupolvien välistä avunantoa Suomessa. Tutkimuksen kohteena olivat vuosina 1945–1950 syntyneet suuret ikäluokat ja heidän jälkeläisensä. Aineistokeruu on toteutettu yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa.

Suomen Akatemia rahoitti Sukupolvien ketjun kahta ensimmäistä aaltoa ja Koneen Säätiö kolmatta aaltoa. Lisäksi aineistokeruuta ovat tukeneet Alli Paasikiven Säätiö ja Otto A. Malmin lahjoitusrahasto. Koneen Säätiö ja Alli Paasikiven Säätiö ovat myös rahoittaneet yksittäisiä hankkeen tutkijoita.

Yhteystiedot:

Mirkka Danielsbacka, vieraileva tutkija
mirkka.danielsbacka@vaestoliitto.fi

Hans Hämäläinen, vieraileva tutkija
hans.hamalainen@utu.fi

Generations and Gender Survey

Väestöntutkimuslaitos koordinoi kansainvälistä Generations and Gender Programme (GGP) -tutkimusinfrastruktuuria Suomessa, joka keskittyy väestön ja perhesuhteiden tutkimukseen. Ohjelman keskiössä on Generations and Gender Survey (GGS) -kyselytutkimus, joka tutkii muun muassa lisääntymisterveyttä, syntyvyyttä, perhesuhteita ja lastenhankinta-aikeita.

Suomi liittyi GGP:hen vuonna 2020. Rahoitus GGS-datan keruulle on saatu Alli Paasikiven Säätiöltä ja Svenska kulturfondenilta. GGS toteutetaan Suomessa web-kyselynä ja rekisteritietojen linkkauksena. Otos koostuu 18–55-vuotiaista suomalaisista.

Yhteystiedot:

Venla Berg, tutkimusjohtaja
venla.berg@vaestoliitto.fi
050 369 6429

Syntyvyyden tutkimusverkosto Synty

Väestöntutkimuslaitos koordinoi Synty-tutkimusverkostoa, jonka tavoitteena on tukea syntyvyyttä, hedelmällisyyttä, lisääntymisterveyttä ja lastensaantia koskevan tiedon tuotantoa. Kansallinen verkosto saattaa eri alojen syntyvyystutkijat yhteen ja kannustaa sitä kautta monitieteiseen tutkimukseen.

Alli Paasikiven Säätiö on tukenut syntyvyyden tutkimusverkoston perustamista vuonna 2020.

Yhteystiedot:

Venla Berg, tutkimusjohtaja
venla.berg@vaestoliitto.fi
050 369 6429

Perhebarometri

Perhebarometri on Väestöntutkimuslaitoksen vuosittain julkaistava tutkimusraportti, joka on ilmestynyt vuodesta 1997 lähtien. Se käsittelee ajankohtaisia, perheitä koskettavia kysymyksiä edustavien kyselyaineistojen pohjalta. Tuorein Perhebarometri keväältä 2020 tarkastelee perheen ja työn yhteensovittamista Suomessa (linkki).

Perhebarometrien rahoituksen myöntää Väestöliitto ry. Alli Paasikiven Säätiö on puolestaan tukenut barometriaineiston keruuta.

Yhteystiedot:

Anna Rotkirch, tutkimusprofessori
anna.rotkirch@vaestoliitto.fi
040 776 3086

FINSEX

FINSEX-tutkimushankkeessa on seurattu jo vuosikymmeniä suomalaisten seksuaalielämässä tapahtuvia muutoksia. Kiinnostuksen kohteena ovat olleet erityisesti suomalaisten parisuhteissa, seksuaaliasenteissa, seksuaalisessa käyttäytymisessä ja seksuaaliongelmissa tapahtuvat muutokset.

Väestöntutkimuslaitos ja Tilastokeskus keräsivät uuden vertailukelpoisen väestöaineiston keväällä 2015. Rahoitus tutkimusaineiston keruuseen saatiin terveyden edistämisen varoista.

Yhteystiedot:

Osmo Kontula, tutkimusprofessori, emeritus
osmo.kontula@vaestoliitto.fi
040 582 7369

Hedelmällisyys haltuun

Tutkimme Hedelmällisyys haltuun -hankkeessa suomalaisten raskaaksitulovaikeuksia, teemme Pohjoismaista yhteistyötä hedelmällisyystietoisuuden edistämisessä sekä kehitämme suomalaista hedelmällisyysneuvontaa. Tavoitteena on lisätä kansalaisten tietoutta lisääntymisterveydestä ja hedelmällisyydestä, jotta mahdollisimman moni ehtisi toteuttaa perhehaaveensa.

Tutkimusosiossa tutkimme hedelmällisyyden heikentymiseen vaikuttavia riskitekijöitä suomalaisella kaksosaineistolla. Hyödynnämme käytössämme olevaa FinnTwin16-aineiston viidettä seurantakyselyä. Väestöliitto ry rahoittaa hanketta.

Yhteystiedot:

Venla Berg, tutkimusjohtaja
venla.berg@vaestoliitto.fi
050 369 6429