Oikeus yksityisyyteen

Jokaisella on oikeus tehdä yksityisiä ja yksilöllisiä päätöksiä omaan seksuaalisuuteensa liittyen. Kaikilla pitää olla myös oikeus turvalliseen ja tyydyttävään seksuaalielämään ilman pelkoa vainosta, vapauden riistosta tai sosiaalisesta painostuksesta. Tämä voi toteutua vain, mikäli seksuaalisuuteen liittyvää yksityisyyttä kunnioitetaan.

Seksuaaliterveyspalveluiden on oltava yksityisiä ja luottamuksellisia. Luotta­mukselliset palvelut madaltavat kyn­nystä hakeutua palveluiden pariin. Kun ihmiset käyttävät seksuaaliterveyspalveluita, he ovat terveempiä, mikä mahdollistaa myös kestä­vän kehityksen.

Yksityisyyteen on kiinnitettävä erityistä huomi­ota, kun kyseessä on lapsi tai nuori, vammainen, ikäihminen tai laitoksessa asuva henkilö. Esimerkiksi nuoret saattavat välttää seksuaaliterveyspalve­luita, mikäli yksityisyydestä ei ole takuuta tai jos he tarvitsevat niihin vanhempiensa suostumuksen. Huoli yksityisyydestä onkin nuorten suurin sosiaa­linen este hakeutua seksuaaliterveyspalveluiden piiriin. Yhteiskuntien on taattava, että alaikäisetkin pää­sevät lääkäriin ilman että vanhemmilta kysytään lupaa tai heille ilmoitetaan.

Myös ikäihmisten yksityisyyden ja seksuaalisuu­den suhde on tärkeä ottaa huomioon vanhusten­hoidossa niin kotihoidossa kuin hoitopaikassa. Vanhuksen yksityisyyttä ja toiveita tulee kunni­oittaa hoitopaikassa aivan kuin oltaisiin hänen kotonaan. Vanhusten kohdalla myös seksuaalisen suun­tautumisen, sukupuoli­-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun moninaisuutta tulee arvostaa ja niiden yksityisyyttä kunnioittaa.

Vammaisten yksityisyyteen tulee kiinnittää huo­miota vammaispalveluita ja tukitoimia järjestettä­essä. Osa vammaisista tarvitsee henkilökohtaista avustajaa päivittäisiin toimiinsa kuten pukeutumi­seen, peseytymiseen ja vessassa käyntiin. Heihin suhtaudutaan usein holhoavasti ja suojelevasti, mikä konkretisoituu monesti rajoitettuna yksityi­syytenä. Seksuaaliterveydenhoitoa on siis oltava tarjolla ilman tukihenkilöä. Tämä voi olla todel­la tärkeää, sillä vakavimmissa tapauksissa juuri tukihenkilö saattaa olla se, joka kaltoinkohtelee vammaista seksuaalisesti.

nainen pitää suun edessä sormea ja hyssyttää