Seksuaalinen hyvinvointi

Pari halaamassa toisiaan

Seksuaalisesti hyvinvoiva ihminen pystyy toteuttamaan omaa seksuaalisuuttaan itselleen parhaalla mahdollisella tavalla ja kunnioittamaan niin omaa kuin toisten ihmisten seksuaalisuutta ja seksuaalioikeuksia.

Seksuaalinen hyvinvointi ja seksuaaliterveys ovat osittain toisiaan risteäviä käsitteitä, jotka molemmat ymmärretään nykyään laajemmin kuin vain sairauden tai seksuaalisen toimintahäiriön puuttumisena. Seksuaaliterveys on kokonaisvaltainen seksuaalisuuteen liittyvän fyysisen, emotionaalisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila. Positiivinen ja kunnioittava asenne seksuaalisuuteen ja seksuaalisiin suhteisiin on edellytys hyvälle seksuaaliterveydelle.

Myös rakenteet vaikuttavat seksuaaliseen hyvinvointiin

Seksuaalinen hyvinvointi voidaan nähdä seksuaaliterveyttä laajempana käsitteenä, joka huomioi enemmän myös yhteiskunnallisia ja rakenteellisia tekijöitä. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi sellainen asenneilmapiiri, joka helpottaa myönteiseksi ja omaksi koetun seksuaalisen identiteetin tunnistamista ja rakentamista sekä turvallinen ympäristö seksuaalisuuden toteuttamiselle. Yhteiskunnan tasolla seksuaalista hyvinvointia parannetaan edistämällä seksuaalioikeuksien toteutumista.

Yksilötasolla seksuaalinen hyvinvointi ilmenee tyytyväisyytenä omaan seksuaalisuuteen ja sukupuoleen sekä mahdollisuutena toteuttaa ja kehittää seksuaalisuuttaan itsetuntoa vahvistavalla tavalla.

Seksuaalisen hyvinvoinnin mittaaminen

Seksuaalista hyvinvointia ei voi mitata vain esimerkiksi seksitautien, raskaudenkeskeytysten tai seksuaalisten toimintahäiriöiden kautta, vaan olennaista on yksilön oma kokemus seksuaalisesta hyvinvoinnistaan (johon sisältyvät esimerkiksi kokemus kunnioitetuksi tulemisesta sekä seksuaalisen mielihyvän ja nautinnon kokemus). Valitettavasti seksuaaliselle hyvinvoinnille ei toistaiseksi ole olemassa tieteellisesti validoitua mittaristoa, joka huomioisi seksuaalisen hyvinvoinnin koko sen laajuudessa.

Väestöliiton palvelut seksuaalisen hyvinvoinnin tueksi

Väestöliitto ry tarjoaa maksuttomia palveluita seksuaalisen hyvinvoinnin tueksi nuorille ja nuorille aikuisille.

Lähteitä:
Apter, Dan & Väisälä, Leena & Kaimola Kari (toim.) (2006) Seksuaalisuus. Duodecim, Helsinki.
Brusila, Pirkko & Kero, Katja & Piha, Juhana & Räsänen, Marita (toim.) 2020. Seksuaalilääketiede. Duodecim, Helsinki.
Nuorten seksuaalinen hyvinvointi, seksuaaliterveyskäyttäytyminen ja niiden uhkatekijät (Duodecim, Koulun terveyskirjasto)
Seksuaalikasvatuksen tueksi (THL)
Seksuaalisuuden ja sukupuolen sanasto (THL)