Materiaaleja ammattilaisille

Kuvamatriisi erilaisista ihmisistä.

Tälle sivustolle on koottu Väestöliitto ry:n sekä muiden järjestöjen toteuttamaa, seksuaalioikeuksiin liittyvää aineistoa, jota voit hyödyntää työssäsi maahan muuttaneiden asiakkaiden kanssa. Aineisto on koottu Työ- ja elinkeinoministeriön tuella ja kaikkien vapaasti käytettävissä.

Käsitteletkö seksuaalisuuteen liittyviä teemoja maahan muuttaneiden ohjauksessa?

Kotoutumista edesauttaa, kun tuntee yhteiskunnan seksuaalisuuteen ja sukupuolirooleihin liittyviä normeja ja tapoja. Ymmärrys vähentää turhia väärinkäsityksiä ja yhteentörmäyksiä sekä helpottaa toimimista suomalaisessa ympäristössä. Lisäksi seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen liittyvän sanaston hallitseminen ja erilaisiin palvelutahoihin tutustuminen auttaa ylläpitämään ja edistämään terveyttä ja hyvinvointia. Seksuaaliterveyteen ja seksuaalisuuteen liittyvän, tarpeeksi kattavan tiedon saaminen on monissa kansainvälissä sopimuksissa määritelty ihmisoikeus.

Seksuaalisuuden, seksuaaliterveyden ja seksuaalioikeuksien käsitteitä tulkitaan jossakin määrin eri tavoin eri maissa ja kulttuureissa. Käytämme tässä aineistossa sanoja Maailman terveysjärjestö WHO:n määritelmien mukaisesti.

Erilaisista kulttuurisista lähtökodista ja maahanmuuttoon liittyvistä taustoista huolimatta maahanmuuttajien seksuaalisuus ei eroa kantaväestön seksuaalisuudesta. Jokainen maahanmuuttaja on ensisijaisesti yksilö, omine luonteenpiirteinen, kokemuksineen ja näkemyksineen. Tämä on erityisen tärkeä muistaa, kun keskustellaan intiimeistä ja syvästi ihmisyyttä koskevista aiheista.

Seksuaalikasvatuksessa oleellisinta on ohjaajan neutraali asenne kuulijoiden elämäntavan sekä seksuaalisuutta ja ihmissuhteita koskevan arvomaailman suhteen. Opettaja tai ohjaaja ei saa painostaa keskustelijoita omaksumaan jotakin tiettyä arvomaailmaa tai käsitystä seksuaalisuudesta. Neutraalius ei tarkoita arvokeskustelun välttämistä vaan erilaisten arvovalintojen kunnioittamista. On tärkeää pystyä viestittämään, että ei arvostele kenenkään seksuaalisuutta tai yksityiselämän valintoja. Poikkeuksena tästä ovat seksuaalinen kaltoinkohtelu, hyväksikäyttö ja väkivalta. Kaikkien seksuaalikasvatusta antavien on hyvä olla selvillä omasta arvopohjastaan, seksuaalisuudestaan ja ihmiskäsityksestään. Omien arvojen, tunteiden, ajatustapojen, rajoitusten ja erityisesti herkkien kohtien tunnistaminen on ensisijaisen tärkeää neutraalin työskentelyasenteen kehittämiselle

Piirroskuva, jossa sanotaan Seksuaalioikeudet ovat ihmisoikeuksia.


Kun kotouttavassa työssä tulee puheeksi haastavia, seksuaalioikeuksiin liittyviä teemoja maahan muuttaneen asiakkaan tai ryhmän kanssa, voit katsoa alla olevien linkkien kautta viisi teemavideota. Tutustu myös alasivujen materiaaleihin. Videosarjassa näet esimerkkejä siitä, miten voit toimia ja millaisia menetelmiä käyttää. Esiteltyjä menetelmiä voi soveltaa kotouttamistyössä niin yksilölliseen asiakastyöhön kuin ryhmienkin kanssa toimiessa. Videot on äänitetty ja tekstitetty myös ruotsiksi.

Seksuaalioikeudet kotouttavassa työssä videosarja:


Att diskutera sexuella rättigheter i immigrationsabete videoserier: