Lasten kehotunnekasvatus

Tyttö riippukeinussa.

Lasten kehotunnekasvatushankkeet päättyivät vuoden 2023 lopussa.

Keho on leikki

(9/2019 – 6/2020)

Tavoite: Vahvistaa turvataitojen ja pienten lasten ikätasoisen seksuaalikasvatuksen osaamista kuntien työntekijöiden parissa sekä tukea häirinnän (ml. seksuaalinen häirintä), väkivallan ja kiusaamisen vastaista työtä.

Toteutuspaikat: Kittilä ja Inari sekä verkko-opiskelijat ympäri Suomen.

Tulos: 40 ammattilaista on suorittanut Väestöliiton kehotunnekasvattajan pätevyyden 10 opintopistettä. Tuotetaan verkkokurssi ammattilaisille.

Hanketta rahoitti Opetushallitus.

Keho, tunne, turva –hanke

(3/2019 – 5/2022)

Tavoite: Varhaiskasvatuksessa työskentelevien ammattilaisten osaaminen ja halu toteuttaa lasten kehotunnekasvatusta vahvistuvat. Ammattilaisten tiedot kehotunnekasvatuksesta lisääntyvät. Ammattilaiset hyödyntävät kehitettyjä materiaaleja ja menetelmiä. Ammattilaisten kielteiset tunteet kehotunnekasvatuksessa vähenevät. Ammattilaisten kyky tukea vanhempia kehotunnekasvatuksessa lisääntyy.

Hanketta rahoitti STEA.

Toteutuspaikat: Helsinki, Riihimäki

Tulos: Tuotetaan yhteistyössä verkkokurssi, malleja ja materiaaleja. Materiaalit löytyvät maksutta Väestöliiton verkkosivustolta.

Keho on leikki 2

(9/2020 – 08/2021)

Avoimet verkkokoulutukset varhaiskasvattajille ja alkuopettajille 0-10 opintopistettä.

Perustiedot kehotunnekasvatuksesta sekä 5 syventävää teemaa.

Tavoite: Vahvistaa turvataitojen ja pienten lasten ikätasoisen kehotunnekasvatuksen osaamista kuntien työntekijöiden parissa. Tukea häirinnän, väkivallan ja kiusaamisen vastaista työtä. Lasten tunne- ja vuorovaikutustaidot paranevat. Tuetaan arvostavaa kohtaamista.

Toteutus: verkossa ja mahdollisuuksien mukaan 20 lähiopetuspäivää ympäri Suomen.

Tulos: Noin 400 ammattilaista on osallistunut koulutuspäivään verkossa tai opintopisteopiskeluun.

Hanketta rahoitti Opetushallitus.

Ystävällisyyttä kaverisuhteisiin

(01/2022–06/2023)

Toteutetaan etäkoulutuksia ja työpajoja kehotunnekasvatuksesta, pisarapuuttumisesta, ystävyystaitojen ohjaamisesta ja puheeksi ottamisesta. Avoimesti varhaiskasvattajille, johtajille, alkuopettajille, ap.- ja ip. henkilöstölle valtakunnallisesti verkossa.

Tavoite: Ennaltaehkäistään varhais- ja alkuopetusikäisten lasten (seksuaalista) häirintää, kiusaamista ja väkivaltaa sekä vahvistetaan lasten hyvinvointia, turvallisuutta, ystävyystaitoja henkilöstön tunne- ja vuorovaikutustaitokasvatuksen jatkokoulutuksen avulla.
Vahvistetaan henkilöstön osaamista ja aloitteellisuutta puhua kehosta, seksuaalisuudesta ja kehoitsetunnosta, osaamista tunnistaa, puuttua rakentavasti ja ennaltaehkäistä häirintää, kiusaamista ja väkivaltaa sekä edistää yhteisöllisyyttä, monenlaisuutta ja myönteistä vuorovaikutusta lapsiryhmässä.

Hanketta rahoittaa Opetushallitus

Tulokset: 680 ammattilaista on käynyt yksittäisen puolen päivän koulutuksen verkossa ympäri Suomen. Koulutuksia yhteensä 40 kpl.
Kehotunnekasvattajat – ohjattu, noin kahden ja puolen tuhannen ammattilaisen Facebook-ryhmä toimii ammatillisena tukena kehotunnekasvatuksen aiheissa. Kehotunnekasvatuksen vuosikello ja muuta materiaalia aiheeseen. Selkokieliset lyhyet ohjeet ystävyys- ja läheisyystaidoista.

Ystävyyden portaat -hanke

Vuosi 2022

Tavoitteena oli luoda selkeä ja yksinkertainen malli lapsuuden yhteisöllisyyden ja ystävyyden edistämiseen myötätuntokulttuurin avulla.

Mitä tehty: Kerätty teoriatietoa ja käyty keskustelua aiheen asiantuntijoiden kanssa. Rakennettu ystävyys- ja läheisyystaidoista koulutuspäivä uusimman asiantuntijatiedon pohjalta.

Hanketta rahoitti Sohlbergin säätiö.

Keho, tunne, turva – Lasten seksuaalisen turvallisuuden lisääminen

(10/2022–12/2023)

Tavoite: Lasten seksuaalisen turvallisuuden edistäminen ja turvataito-osaamisen lisääminen varhaiskasvatushenkilöstön kohdennetuilla jatkokoulutuksilla erityisen haasteen alueilla Suomessa.
Mukana seitsemän yhteistyökuntaa.
Vahvistetaan henkilöstön osaamista puhua kehosta, seksuaalisuudesta ja tukea kehoitsetuntoa sekä osaamista vahvistaa lasten seksuaalista turvallisuutta. Koulutuksen käyneet osaavat havaita ja oikaista erityisesti kohdealueella esiin tulleita virheuskomuksia, tabuja, myyttejä ja pelkoja.

Hanketta rahoittaa Opetushallitus

Tulokset: 760 koulutettua varhaiskasvatuksen työntekijää ja johtajaa yhteistyökunnissa ja lähialueilla. Yhteensä 19 koulutuspäivää. Hankkeessa rakennettiin kuuden askeleen seksuaalisen turvallisuuden edistämisen malli, joka on kopioitavissa muihin kuntiin.