Oikeus vaikuttaa

oikeus vaikuttaa

Kestävä kehitys vaatii aktiivista epäkohtiin tarttumista ja muutosten tekemistä. Kaikilla on oikeus ja velvollisuus vaikuttaa seksuaalioikeuksien toteutumiseen. Ihmisten on voitava vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon niin perheiden, yhteisöjen, valtioiden kuin YK:n tasolla. Erityisesti nuorten mahdollisuus vaikuttaa on usein rajattua; nuorilla ei välttämättä ole riittävästi tietoa, miten ja mihin voi vaikuttaa tai järkeviä vaikuttamiskeinoja ei ole tarjolla.

Valtiot ovat kautta aikain vaikuttaneet kansalaistensa seksuaalioikeuksiin. Lainsäädännöllä saatetaan määrittää ketkä saavat avioitua, sosiaaliturva­järjestelmä ohjaa ihmisten lastenhankintapäätöksiä, oikeus aborttiin määrittää naisten oikeutta omaan kehoonsa ja seksuaalikasvatuksen määrä ja laatu vaikuttaa ihmisten tietoon oikeuksistaan. Näillä kaikilla on niin suuri merkitys ihmisten hyvin­vointiin läpi heidän elämänsä, että on kestävän kehityksen kannalta aivan keskeistä, että kaikilla on aito mahdollisuus vaikuttaa.

Oikeuteen vaikut­taa kuuluvat valinnat omasta kehosta sekä mah­dollisuus vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon. Valtion tulee tarjota kansalaisille mah­dollisuus helppoon, tasa-­arvoiseen ja tulokselliseen osallistumiseen lakien suunnitteluun, täytäntöön­panoon ja seurantaan. Nuorille pitää myös opettaa vaikuttamista ja kertoa eri vaikuttamisen keinois­ta. Vaikuttamisen lähtökohtana on se, että ihmiset tietävät oikeuksistaan ja osaavat vaatia muutosta epäkohtiin. Tunne siitä, että voi omilla valinnoil­laan ja toimillaan vaikuttaa oman elämän suun­taan ja muiden ihmisen mahdollisuuksiin, on kes­keinen hyvinvoinnin tae.