Moninaisuus

Pieni lapsi vaipat ja hieno hattu päällään. Piirretty kuva.

Moninaisuus perheissä ja ihmisissä

Perheet, yksilöt ja parisuhteet ovat monenlaisia. Kysy lapselta ja perheeltä, keitä teidän perheeseenne kuuluu ja miten kutsutte heitä. Oleta moninaisuutta.

Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuuden huomioiminen toteutuvat, jos jokainen kohdataan täynnä mahdollisuuksia yksilölliseen kokemukseen ihmissuhteista ja itsestä. Näin voidaan välttää se hankalalta tuntuva, ja ehkä nolo tilanne, että lapsen tai perheen aikuisen pitää korjata ammattilaisen oletus toisenlaisesta perheestä.

Lapselle on tärkeää, että hän ja hänen perheensä ovat oikeanlaisia ja arvokkaita. Puhutaan kaikille lapsille perheiden monenlaisuudesta, yksilöllisyydestä ja moninaisuudesta. Nämä ovat helppoja ja hyviä sanoja. Olemme kaikki omanlaisia, tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia. Jos sen sijaan käytämme sanaa erilainen, se luokittaa. Silloin ovat ne samanlaiset, sekä jotkut toiset, muut ja erilaiset. Se luo kahtiajakoa ja turhia aitoja.

 

Lataa kuvat ryhmäsi käyttöön: Monenlaiset kehot ja Monenlaiset perheet

Lapset oppivat ihmissuhteista

Tutustuessaan ystäviin ja monenlaisiin perheisiin lapsi oppii monenlaisista ihmissuhteista. Hän alkaa ymmärtää, mitä tarkoittavat sanat perhe, rakkaus, koti, päiväkoti, naapurit, ystävät, sukulaiset tai kaverit. Hän oppii, millaiset syyt ja sidokset yhdistävät eri ihmisiä toisiinsa. Lapset voivat aivan alusta lähtien ymmärtää, että voi olla hyvin monenlaisia perheitä, kuten saman sukupuolen vanhempien perhe, yksinhuoltajaperhe ja sijaisperhe. Oma perhe on jokaisella omanlainen.

Leikeissä lapset oppivat, mitä tarkoittavat

• Ihmissuhteet, perhesuhteet, ystävyys-, kaveri-, naapurisuhteet, parisuhde
• Läheisen suhteen luominen, ystävyystaidot, ihmissuhdetaidot ja luottamus
• Asiallinen toimiminen ihmissuhteissa kuten hyvät tavat ja kunnioitus
• Koti- ja roolileikit, perheiden yksilöllisyys
• Perhesuhteen erityisyys, jokaisen oma lähipiiri
• Myönteinen, hyväksyvä suhtautuminen monenlaisiin elämäntyyleihin
• Parisuhteiden, ihmissuhteiden, vanhemmuuden ja elämäntyylien tasa-arvo
• Toimintarajoitteisuus, avustajasuhde, muu hoivasuhde
• Monenlaiset tavat tulla lapseksi perheeseen

Lue kirjoja ja kerro monenlaisista perheistä ja ihmisistä. Tarjoa kuvia ja kertomuksia, joissa on yksilöllisiä perheitä ja ihmissuhteita. Lapset vasta rakentavat käsitystään ihmissuhteista, tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Rakennetaan yhteiskuntaa, jossa nämä arvot toteutuvat yhä paremmin.

Sukupuolen moninaisuus

Lapsilla tulee olla mahdollisuus kiinnostua, kehittyä, valita ja toimia sukupuolesta, syntyperästä, kulttuuritaustasta tai muista syistä riippumatta. Ammattilaisten tulee rakentaa ja vaalia sukupuolen moninaisuutta kunnioittavaa ilmapiiriä.

”On vielä valitettavan paljon aikuisia, joiden mielestä on tyttöjen ja poikien leikkejä ja jos lapsi ei ole kiinnostunut biosukupuolensa stereotyyppisistä leikeistä tämä koetaan ongelmana.” (vanhemman vastaus)

Lapset ovat joustavan uteliaita ja leikillisiä sukupuolensa suhteen. He tutkivat myös sukupuolirooleja leikissään. He leikkivät olevansa toista sukupuolta tai katsovat miten maailma muuttuu, jos vaihtaa omaa rooliaan tyttönä tai poikana, aikuisena tai lapsena. He leikkivät eri ammattirooleja ja kommentoivat toisten lasten kokemusta ja roolia, että voiko niin tehdä ja olla. Jos pyrkii ohjaamaan lapsen käytöstä sellaiseksi, että se sopisi vanhakantaisiin, ahtaisiin sukupuolirooleihin, se voi ahdistaa lasta ja saada hänet kokemaan itsensä huonoksi tai vääräksi.

”Varsinaisesta seksuaalikasvatuksesta en tiedä onko sitä päiväkodissa, mutta toivoisin, että esim. tyttöjen/poikien juttuihin erottelu ei olisi niin yleistä. En siis halua sukupuoletonta kasvatusta, vaan haluan, että sukupuoli ei saa olla este lapsen kiinnostuksille. Olen joskus lohduttanut pinkistä tykkäävää poikaani, että vain tosimies käyttää sitä väriä, mitä se tahtoo.” (vanhemman vastaus)

”Meillä on hämmentänyt esim. tilanne, kun tyttö kokee olevansa poika – kuinka osaamme toimia oikein, ettemme tekisi hallaa lapsen tulevallekin seksuaaliselle kehitykselle ja identiteetille. Kuinka puhua vanhemmalle asiasta?” (ammattilaisen vastaus)

Jotkut lapset myös kokevat vahvasti olevansa eri sukupuolta, kuin keho näyttää. Kokemus voi olla pysyvä tai ohimenevä. Joskus kyse on leikistä ja joskus todesta. Jokainen lapsi on sellaisenaan oikeanlainen ja täsmälleen yhtä arvokas. Kunnioitetaan lapsen kokemusta tai kokeilua luokittamatta, leimaamatta, diagnosoimatta ketään. Jos lapsi joutuu kasvamaan ristiriidassa siitä, mitä hän tuntee ja mitä muut käskevät hänen tuntea, hän voi tuntea tuskaa.

Joskus syntyy myös lapsi, josta heti ei voi sanoa onko hän tyttö vai poika. Joskus sellainen keho tulee ilmi vasta nuoruusiässä tai aikuisuudessa. Silloin puhutaan intersukupuolisuudesta. Lue lisää.

Opetushallituksen ohjeen mukaan henkilöstö tunnistaa lasten väleissä tapahtuvia eriarvoistavia tilanteita ja puuttuu niihin. Myönteisellä ja kannustavalla vuorovaikutuksella tuetaan lapsen oman identiteetin ja itsetunnon kehitystä.

Pisarapuuttuminen on tässä hyvä työkalu.

Kasvattajien ja ympäristön tehtävä on huolehtia, ettei kukaan lapsi kärsi oman sukupuolen kokemuksensa vuoksi. Paheksunta ja syrjintä johtavat siihen, että lapsen itsetunto järkkyy ja oma kehotunne on pakko salata. Mielenterveyden ja pärjäämisen ongelmat – jopa itsemurhat – voivat nuoruusiässä olla silloin riskinä. Lapsi tulee aina hyväksyä tunteineen kaikkineen.

Kaikille lapsille voi kertoa, että jotkut ihmiset voivat olla tyttöpoikia tai poikatyttöjä, eli jotain siltä väliltä, keholtaan tai mieleltään. Tai he tuntevat olevansa toisinpäin kuin miltä näyttävät. Tai että he eivät tunne olevansa kumpaakaan. Jokainen lapsi on aina yhtä arvokas, oikeanlainen ja hyvä ihan sellaisenaan. Jokaisen oma tunne on tärkeä ja arvokas.