Lausunnot ja kannanotot

Mies kirjoittaa lakia tai asetusta.

Väestöliitto antaa vuosittain pyydettyjä lausuntoja lainvalmisteluvaiheessa tai ohjelmiin. Lisäksi teemme erilaisia kannanottoja yksin tai yhdessä kumppanijärjestöjemme kanssa.

Tälle sivulle keräämme näistä uusimmat. Aiempia lausuntoja voi tiedustella Väestöliiton viestinnästä, viestinta@vaestoliitto.fi.

Lausunnot ja kannanotot 2024

20.6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 2 ja 3 luvun muuttamisesta

10.6. Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston toimenpideohjelmaksi rasismin torjumisesta ja yhdenvertaisuuden edistämisestä

30.5. Kevätkokouksen kannanotto: Suomalaisten nuorten hedelmällisyystietoutta tulee vahvistaa

30.5. Kevätkokouksen kannanotto: Synnytyssairaaloiden ja -valmennusten alasajo tulee kalliiksi

23.5. Lausunto naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomisen ja sen valmistelun rangaistavuuden selkeyttämistä, tapon syyteoikeuden vanhentumista ja lapsensurman kumoamista koskevasta HE-luonnoksesta

26.4. Kansallinen lapsistrategia

12.4. Kannanotto hallituksen kehysriiheen: Lapsille ja nuorille turvallinen harrastustoiminta

11.4 Järjestöt: Järjestöjen valtionavustusten leikkaaminen olisi taloudellisesti lyhytnäköistä

10.4. Lapsi- ja perhejärjestöt: EU:n on turvattava lasten tulevaisuus

3.4. Lausunto eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle, Valtioneuvoston selvitys: Suomen Naiset, rauha ja turvallisuus -työstä sekä Suomen kolmannen kansallisen toimintaohjelman toimeenpanosta vuonna 2022

18.3. Järjestöt: Hallituksen politiikka uhkaa syventää rasismia ja syrjintää

12.3. Lausunto valtioneuvoston selvityksestä: Suomen avaintavoitteet EU-vaalikaudelle 2024-2029

6.3. Järjestöt: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on turvattava

25.1. Lausunto luonnoksesta valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi (VANUPO) 

Lausunnot ja kannanotot 2023

29.11. Perheystävällinen Suomi tarvitsee viisi loikkaa. Syyskannanotto.

15.11. Lausunto työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

20.10. Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi.

24.9. Hallituksen esitys indeksijäädytyksistä ja lapsilisälain muuttamisesta.

14.9. Kannanotto nuorten häirinnästä vapaan harrastamisen puolesta.

12.9. Lapsi- ja perhejärjestöjen yhteinen kannanotto: Lasten hyvinvoinnista leikkaaminen heikentää talouden kestavyyttä.

11.9. Kannanotto YKn yleiskokoukseen.

29.8. Järjestöjen kannanotto Raskauteen ja synnytykseen liittyvä hoito sekä alaikäisten oikeudet terveydenhuoltopalveluihin turvattava myös paperittomille.

9.8. Lausunto hallituksen selontekoon Yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistäminen yhteiskunnassa.

19.6. Kannanotto hallitusohjelmaan: Väestöpoliittinen painotus hallitusohjelman helmi, maahanmuuttokielteisyys sekä haavoittuvassa asemassa olevien lapsiperheiden ja nuorten sosiaaliturva pettymys.

31.5. Maahan muuttaville kuuluu oikeus perheeseen ja hyvään arkeen Kevätkokouskannanotto.

30.5. Lausunto selvitykseen ei-kaupallisen sijaissynnytysjärjestelyn sallimisesta

23.5. Lausunto sosiaaliturvakomitean välimietinnöstä

7.3. Järjestöjen yhteinen kannanotto tyttöjen sukuelinten silpomisen kriminalisoimiseksi

26.1. Lausunto Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. ja 2. osaan Näkymiä seuraavien sukupolvien Suomeen.

Lausunnot ja kannanotot 2022

3011. Syyskokouskannanotto: Inhimillisten voimavarojen politiikka Suomen väestönkehityksen tueksi.

29.11. Lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Valtion tasa-arvopoliittiseen selontekoon.

24.11. Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi.

18.10. Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi.

17.10. Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle Valtioneuvoston tasa-arvopoliittiseen selontekoon.

26.9. Lausunto naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta.

24.9. Lausunto lapsilisälain ja toimeentulolain väliaikaisesta muuttamisesta.

9.9. Kannanotto YKn yleiskokoukseen.

4.8. Lausunto kotoutumisen edistämistä ja tilapäistä suojelua koskevan lain muuttamiseen.

13.6. Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle kotoutumisen edistämisestä annetuksi laiksi ja siihen liittyviksi laeiksi.

6.6. Kansallinen raportti – YKn ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun (UPR) neljäs tarkastelukierros, lausunto.

6.6. Pyydetty lausunto Tasa-arvovaltuutetun kertomukseen eduskunnalle.

30.5. Rakennetaan rohkeasti hyvinvointia ja tulevaisuutta Kevätkokous 2022 kannanotto.

23.5. Lausunto raskauden keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta.

13.5. Suomen digitaalinen kompassi.

31.3. Lausunto hallituksen esitykseksi laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

14.3. Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle seksuaalirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi.

22.2. Lausunto Ihmisoikeuspoliittiseen selontekoon.

Lausunnot ja kannanotot 2021

30.11. Väestöliiton syyskokouskannanotto sosiaaliturvaan.

25.11. Kannanotto lausuntoon Varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 2022.

22.11. Lausunto toimenpidesuunnitelmaan vuoroasuvien lasten tilanteissa.

1.11. Lausunto luonnokseen kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiksi.

27.10. Naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomisen rangaistusten selkiyttämisestä.

20.10. Kokemukset pienten lasten kehotunnekasvatuksesta hyvinvoinnin edistämisessä.

18.10. Lausunto vanhemmuuslaista.

18.10. Lausunto kehityspolitiikan ylivaalikautiseen selontekoon.

15.10. Lausunto avioliittolain ja rikoslain muuttamiseen.

4.10. Lausunto valtioneuvoston selontekoon sisäisestä turvallisuudesta.

17.9. Sijaissynnytyslausunto.

24.6. Hedelmällisyystietous kannanotto Synty-verkosto.

18.6. Kehotunnekasvatuksen koulutusta varhaiskasvatuksen henkilöstölle(kannanotto).

31.5. Juhlavuoden kannanotto, Suomesta hyvä maa myös tänne muuttaville.

27.5. Lausunto turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston ohjelmaan 2021-2027.

7.5. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle vanhemmuuslaiksi.

13.4. Nuorten hyvinvointi vaatii hallitukselta kiireisiä toimenpiteitä (lapsi- ja perhejärjestöjen kannanotto).

7.4. Lausunto hallituksen esityksen luonnokseen perhevapaauudistuksesta.

12.3. Lausunto kotoutumisselontekoon.

15.2. Sote-lausunto.

21.1. Lausunto tasa-arvoselontekoon.

Lausunnot ja kannanotot 2020

4.12. Lausunto pakkoavioliitosta.

30.11. Perheitä, lapsia ja nuoria ei saa jättää yksin kärsimään korona-ajan vaikutuksista, syyskokouksen kannanotto.

23.11. Lausunto kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta opetussuunnitelman perusteisiin.

25.9. Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta.

21.8. Lasten hyvinvointia on vahvistettava koronakriisin keskellä.

30.6. Lausunto ihmisoikeusselontekoon.

16.6. Kannanotto raskaudenkeskeytyslainsäädäntöön.

25.5. Kansalaisyhteiskunnan tulee auttaa nuoria uskomaan tulevaisuuteen, kevätkokouksen kannanotto.

22.4. Jokainen lapsi ja nuori pitäisi kohdata koulussa ennen kesälomien alkua.

21.4. Koronan vaikutukset perheisiin erisuuntaisia ja mahdollisesti eriarvoistavia.

21.4. Lausunto valtioneuvoston selvitykseen EUn komission tiedonannosta vihreän kehityksen ohjelmasta.

17.4. Lapsi- ja perhejärjestöt; Perheiden hyvinvointi ja tuen tarpeet koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

14.4. Yrittäjänaiset tarvitsevat enemmän tukea.

9.4. Perhejärjestöt; Perheiden tuki pitää pystyä turvaamaan poikkeusoloissa.

21.3. Lapsilla on oikeus suojeluun ja huolenpitoon poikkeusoloissakin; Perhejärjestöjen kannanotto.

25.2. Kannanotto perhevapaauudistukseen.

13.2. Kommentit Tasa-arvo-ohjelman luonnokseen.

Lausunnot ja kannanotot 2019

2.12 Lausunto Tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämistä koskevasta erillislaista.

26.11. Lapsimyönteisyys kuuluu yhteisöllisesti ja ekologisesti kestävään Suomeen.

20.11. Lausunto Kansalaisaloitteeseen Suostumus2018.

15.11. Lausunto Kansalliseen mielenterveysstrategiaan ja itsemurhien ehkäisyohjelmaan.

17.10. Hedelmöityslain uudistaminen ajankohtaista.

9.10. Lasten seksuaalikasvatus osaksi päivittäistä varhaiskasvatusta.

2.10. Digihyvinvointi perheissä – Suomi hyvin käytetyn ajan mallimaaksi.

27.5. Suomi tarvitsee kestävää väestöpolitiikkaa, Kevätkokouskannanotto.

23.5. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat vaarassa ilman tehokkaita ilmastotoimia, Suomessa tomivien YK-järjestöjen kannanotto.

23.5. Lapsi- ja perhejärjestöjen kannanotto; Suomeen tarvitaan suunnitelma lapsiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan torjuntaan.

24.1. Lausunto Tasa-arvovaltuutetun kertomukseen eduskunnalle.

8.1. Lasten ja lapsiperheiden näkökulma sosiaaliturvauudistuksessa, kommentti Toimi-hankkeen malleihin.

Muuta ajankohtaista

Translakikannanotto.