Varhaiskasvatus on yksi tärkeimmistä keinoista yhdenvertaisuuden edistämiseksi

Järjestöjen ja tutkijoiden kannanotto: Hallitus, seiso sanojesi takana: Varhaiskasvatus on yksi tärkeimmistä keinoista yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

“Jokaisen, lapsen ja aikuisen, pitää voida luottaa Suomessa siihen, että häntä kohdellaan reilusti ja hänellä on yhtäläiset mahdollisuudet opiskella, harrastaa, menestyä ja vaikka lähteä politiikkaan riippumatta siitä, mistä hänen perheensä on kotoisin tai miltä hän näyttää.”

Näin sanoi Petteri Orpo pyöreän pöydän keskustelussa liittyen yhdenvertaisuuden toteutumiseen työelämässä 18.3.2024.

Me olemme täysin samaa mieltä. Oikeus yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen kuuluu aivan kaikille – myös lapsille. Yhteiskuntana meidän tulee pitää erityistä huolta siitä, että suomalainen varhaiskasvatus edistää jokaisen lapsen oikeuksien täysimääräistä toteutumista. On tärkeää, että yhdenvertaisuutta edistetään jo varhaiskasvatuksesta alkaen, sillä esimerkiksi rasismin eri muodot näkyvät suomalaisessa varhaiskasvatuksessa lasten ja perheiden kohtaamisessa (Loukola 2023; Front 2019). Ihonväriin, uskontoon tai vakaumukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun, kieleen, ikään ja vammaisuuteen  liittyviä normeja tulee purkaa jo pienten lasten kanssa. Varhaiskasvatuksessa luodaan tärkeä perusta yhteiskunnan yhdenvertaisuudelle.

Tästä johtuen onkin käsittämätöntä, että oikeusministeriö valmistelee yhdenvertaisuuslakiin muutosta, jonka myötä laista poistettaisiin velvoite edistää yhdenvertaisuutta varhaiskasvatuksessa. Tämä esitys on erittäin lyhytnäköinen, haitallinen ja vaarallinen yhdenvertaisuuden edistämisen ja toteutumisen näkökulmasta koko yhteiskunnan tasolla. Erityisen haitallinen se on lasten omien oikeuksien toteutumisen näkökulmasta.

Yhdenvertaisuuslain tarkoitus on “edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa”. Yhdenvertaisuuden juurruttaminen yhteiskuntaan ei ole helppo eikä nopea prosessi. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että yhdenvertaisuuden ja syrjinnän käsitteitä ja teemoja käsitellään ikätasoisella tavalla jo varhaiskasvatusiässä. Yhdenvertaisuuslain varhaiskasvatuspykälä edellyttää tätä.

Yhdenvertaisuuslain pykälä 6 a velvoittaa varhaiskasvatuksen palvelujen tuottajat ja järjestäjät sisällyttämään yhdenvertaisuuden ja sen edistämisen osaksi omaa toimintaansa. Velvoite edistää yhdenvertaisuutta varhaiskasvatuksessa lisättiin yhdenvertaisuuslakiin kesäkuussa 2023. Olemme huolissamme siitä, onko hallituksella suunnitelmissa yhdenvertaisuuslain muutoksen lisäksi myös muita muutoksia, jotka heikentäisivät erityisesti vähemmistöjen ja merkittävästi syrjintää kokevien asemaa ja oikeuksia.

Jos varhaiskasvatuksesta poistetaan velvoite edistää yhdenvertaisuutta, on se räikeässä ristiriidassa juuri julkaistun kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelman kanssa, jonka yksi kolmesta pääajatuksesta on tunnistaa paremmin haavoittuvassa asemassa olevien lasten tarpeet ja turvata heidän asemansa. KARVI:n raportin mukaan inkluusio ei toteudu varhaiskasvatuksessa ja inkluusion käsite on kentällä edelleen epäselvä (Kannel & al. 2023). Sekä lapsistartegian päätavoitteita että inkluusiota edistää varhaiskasvatuksessa nimenomaan yhdenvertaisuuden edistäminen ja toiminnallinen yhdenvertaisuussuunnittelu. Ehdotus vesittää lisäksi lapsen oikeuksien julistuksen ja hallituksen tuoreen rasisminvastaisen toimenpideohjelmaluonnoksen tavoitteita.

Me allekirjoittaneet yli 40 järjestöä ja yli 130 tutkijaa vaadimme, että hallitus peruu aikeensa muuttaa yhdenvertaisuuslakia ja poistaa laista velvoite edistää yhdenvertaisuutta varhaiskasvatuksessa. Oikeus yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen kuuluu myös lapsille. On täysin suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan arvojen vastaista heikentää lasten oikeusturvaa ja asemaa yhteiskunnassa, varsinkin, kun ehdotettu muutos vaikuttaisi erityisesti niihin lapsiin, jotka kokevat syrjintää ja eriarvoisuutta eniten. Yhdenvertaisuus ei ole “ideologia” tai “agenda” – sen tulee olla aivan jokaisen suomalaisen päättäjän, puolueen ja hallituskokoonpanon toiminnan ytimessä. Perus- ja ihmisoikeuksien, kuten yhdenvertaisuuden edistäminen, on julkisen vallan perustuslain 22 § asettama velvoite.

“Meillä Suomessa on yhteiskunnallisia rakenteita, joiden kautta voidaan lisätä yhdenvertaisuutta. Me olemme parantaneet ja pystymme edelleen parantamaan mahdollisuuksien tasa-arvoa. Laadukas varhaiskasvatus on yksi tärkeimmistä keinoista.”

Totesi Petteri Orpo eduskunnan tiedonantokeskustelun esittelypuheessa 6.9.2023.


Mukana olevat järjestöt:

Naisasialiitto Unioni ry
Amnesty International Suomen osasto ry
Condus ry
Diakonissalaitos
DIVa – Föräldrar för diversitet rf
Ebe ry, Helsingin yliopiston varhaiskasvatustiedettä opiskelevien ainejärjestö
Familia ry
Fem-R ry
Helsinki Pride -yhteisö ry
Ihmisoikeusliitto
Jammaus ry
Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatustiedettä opiskelevien ainejärjestö Varkaat ry
Kehitysvammaisten Tukiliitto
Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry
Kuurojen Liitto ry
Lapsuudentutkimuksen seura ry
Lastenkulttuurikeskusten liitto
Lastensuojelun keskusliitto
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
Miehet ry
Mielenterveyden keskusliitto ry
Monimuotoiset perheet -verkosto
Naisjärjestöjen Keskusliitto
Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry
Nuorisotutkimusseura ry
Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry
One Step Ahead ry
Pedago ry
Peduca ry
Pelastakaa Lapset ry
Phenomena Ry
Plan International Suomi
Sateenkaarihistorian ystävät ry
Sateenkaariperheet ry
Seta ry
SOOL Ry
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ry
Suomen Setlementtiliitto
Suomen sosiaalioikeudellinen seura ry
Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys – Rusetti ry
Vapaa-ajattelijain liitto ry
Väestöliitto

Mukana olevat tutkijat/tutkimusryhmät:

Markku Hannula, professori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Kristiina Brunila, professori, AGORA-tutkimuskeskus, Helsingin yliopisto
Karin Murris, professori, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto
Riikka Mononen, professori, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto
Markku Niemivirta, professori, Itä-Suomen yliopisto
Maija Lanas, professori, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto
Kirsi Pauliina Kallio, professori, kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto
Päivi Honkatukia, professori, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto
Zsuzsa Millei, Professor of Early Childhood Education, Tampere University
Minna Uitto, professori, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto
Maarit Alasuutari, varhaiskasvatustieteen professori, Kasvatustieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto
Helmi Järviluoma, professori emerita, Filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto
Sirpa Lappalainen, professori, yhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto
Niina Rutanen, varhaiskasvatustieteen professori, kasvatustieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto
Gunilla Holm, tutkimusjohtaja, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Eila Kauppinen, tutkimusjohtaja, Nuorisotutkimusseura ry
Suvi Keskinen, professori, Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingin yliopisto
Signe Siklander, apulaisprofessori, dosentti, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto
Eija Sevón, apulaisprofessori, kasvatustieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto
Antti Saari, apulaisprofessori, Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto
Sofia Laine, tutkimusprofessori, Nuorisotutkimusseura
Hannele Cantell, vanhempi yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Anna Slotte, vanhempi yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Olli-Pekka Malinen, dosentti, yliopistonlehtori, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Lili-Ann Wolff, dosentti, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Kalle Virta, dosentti, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Henna Asiakinen, dosentti, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Tuula Juvonen, dosentti, Suomen Akatemian Affektiivinen aktivismi -tutkimushankkeen johtaja, Tampereen yliopisto
Mervi Heikkinen, dosentti, yliopistonlehtori, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto
Tuomas Zacheus, projektitutkija, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto ja Dosentti, Kasvatustieteiden tiedekunta, Turun yliopisto
Elina Viljamaa, yliopistonlehtori, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto
Milla Luodonpää-Manni, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Outi Ylitapio-Mäntylä, dosentti, yliopistonlehtori, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto
Marja Peltola, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Anna-Leena Riitaoja, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Alexandra Nordström, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Pia Mikander, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Jaana Pesonen, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Tanja Linnavalli, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Monica Londen, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Päivi Virtanen, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Juho Honkasilta, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Jaakko Hilppö, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Laura Niemi, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Hanna Niinistö, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Satu Valkonen, yliopistonlehtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Satu Karjalainen, yliopistonlehtori, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto
Essi Aarnio-Linnanvuori, yliopistonlehtori, kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto
Sanna Aaltonen, yliopistonlehtori, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto
Susanna Itäkare, yliopistonlehtori, Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto
Sanna Talvia, yliopistonlehtori, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Marjaana Kavonius, yliopistonlehtori, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Jasmiina Leskinen, yliopistonlehtori, Filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto
Anne Pellikka, yliopistonlehtori, Opettajankoulutuslaitos, Kasvatustieteiden tiedekunta, Turun yliopisto
Marleena Mustola, yliopistonlehtori, Kasvatustieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto
Annu Kaivosaari, yliopistonlehtori, Filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto
Mari Vuorisalo, yliopistotutkija, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Jyväskylän yliopisto
Anna Rastas, dosentti, yliopistonlehtori, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto
Pauliina Sopanen, tutkijatohtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Silja Martikainen, tutkijatohtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Sointu Leikas, yliopistotutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Maria Petäjäniemi, tutkijatohtori, kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto
Anna Rawlings, tutkijatohtori, filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto
Pinja Jylänki, tutkijatohtori, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto
Saila Poulter, yliopistotutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Heta Tuominen, akatemiatutkija, filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto
Heidi Huilla, tutkijatohtori, filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto
Tuuli From, tutkijatohtori, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Anne-Mari Väisänen, yliopisto-opettaja, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto
Virve Keränen, yliopisto-opettaja, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto
Paula Loukkola, yliopisto-opettaja, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto
Heidi Chydenius, yliopisto-opettaja, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Silja Lamminmäki-Vartia, yliopisto-opettaja, väitöskirjatutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Jaana Keränen, yliopisto-opettaja, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto
Mari Huhtala, yliopisto-opettaja, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto
Kaisa Pesonen, yliopisto-opettaja, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto
Anu Pyykkö, yliopisto-opettaja, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Marika Loukusa, yliopisto-opettaja, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto
Susanna Söder, yliopisto-opettaja, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto
Riikka Kess, yliopisto-opettaja, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto
Johanna Vainio, yliopisto-opettaja, Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto
Kaisa Ahvenjärvi, yliopistonopettaja, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto
Otto Virkkula, yliopistonopettaja, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Jyväskylän yliopisto
Tiia Pappila, yliopistonopettaja, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Jyväskylän yliopisto
Venla Järvensivu, väitöskirjatutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Kati Jääskö-Santala, väitöskirjatutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Saara Loukola, väitöskirjatutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Tommi Niinisalo, väitöskirjatutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Anniliina Omwami, väitöskirjatutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Riikka Oittinen, väitöskirjatutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Veera Tervo, väitöskirjatutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Jenny Högström, väitöskirjatutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Charlotte Lindh, väitöskirjatutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Tiina Luoma, väitöskirjatutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Ninni Lankinen, väitöskirjatutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Anniina Kettunen, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto
Rekar Abdulhamed, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin Yliopisto
Kirsi Yliniva, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto
Emma Heikkilä, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Maria Saloranta, väitöskirjatutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Essi Ikonen, tutkijatohtori, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Niina Putkonen, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Netta Tiippana, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Selja Koponen, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Inka Tähkä, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Henriikka Juntunen, väitöskirjatutkija, Filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto
Lotta Saariluoma, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteiden tiedekunta, Jyväskylän yliopisto ja projektitutkija, Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Itä-Suomen yliopisto
Essi Hanhikoski, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteiden tiedekunta, Jyväskylän yliopisto
Lovisa Snårbacka, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Ella Kämper, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Emma Kurenlahti, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Reija Ahola, väitöskirjatutkija, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Ella Mattila, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto
Roosa Yli-Pietilä, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto
Pauline von Bonsdorff, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto
Susanne Ylönen, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto
Iida Kallio, väitöskirjatutkija, Kasvastustieteen ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto
Aleksi Paavilainen, väitöskirjatutkija, Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Tarja Pääjoki, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto
Meri Häärä, väitöskirjatutkija, Kasvastustieteen ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto
Marina Pliushchik, tutkijatohtori, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto
Riikka Era, väitöskirjatutkija, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Tampereen yliopisto
Camila da Rosa Ribeiro, Tohtoriopiskelija, Kasvatus ja yhteiskunta tohtoriohjelma, Tampere University
Anna Kristiina Kokko, väitöskirjatutkija, Itä-Suomen yliopisto.
Marika Pakarinen, väitöskirjatutkija, Historia- ja maantieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto.
Tuuli Lukkala, väitöskirjatutkija, Filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto
Kaisa Harju, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta,  Jyväskylän yliopisto
Kristina Vitek, väitöskirjatutkija, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Oulun yliopisto
Joséphine Gram, tutkimusavustaja, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Anni Byman-Vornanen, tutkimusavustaja, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Vilma Tuominen, tutkimusavustaja, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Soile Ruotsalainen, tutkimusavustaja, Filosofinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto
Anne Föhr, tekninen avustaja, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Elina Weckström, hankepäällikkö, SOS-Lapsikylä
Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio, Helsingin Taideyliopisto

Lisätietoja:
Naisasialiitto Unionin pääsihteeri Eekku Aromaa 040 773 9632