Työelämään liittyvät

Joukko erilaisia uhmisiä seisoo yhdessä, ojennetut kämmenet muodostavat ympyrän.

Tasa-arvo ja isät työpaikoilla
– Tutkimus- ja kehittämishanke (1.6.2019-31.5.2021)

Hankkeessa kerättiin tietoa, miten eri  alojen työpaikoilla päästään kohti isäystävällistä ja tasa-arvoista työkulttuuria.

Päärahoittaja: Työsuojelurahasto

Hankkeen kumppanit: Deloitte, Lahti Energia ja Kela

Tutkimus-, kehittämis- ja viestintäyhteistyössä mukana: 

  • Repo Work Oy, Feelback Oy ja Ekvalita Ab
  • Hanken, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu ja Kelan tutkimus

Aineistoa kerättiin henkilöstökyselyillä ja fokusryhmähaastatteluilla.

Lisätietoa: hankesivu

Yhteystiedot:
Anna Kokko
anna.kokko@vaestoliitto.fi
050 342 0572

Tunnista kansainvälinen osaaja -hanke (ESR)

Suomi tarvitsee nykyistä enemmän osaajia työmarkkinoille ja Suomessa jo asuvat osaajat tarvitsevat enemmän mahdollisuuksia päästä työmarkkinoille. Avoin, vuorovaikutteinen, moninainen yhteiskunta ja työelämä lisäävät hyvinvointia.

Tunnista kansainvälinen osaaja -hankkeessa kehitetään uusia menetelmiä, jotka edesauttavat tunnistamaan ja luottamaan koulutettujen maahanmuuttajien ulkomailta tuotuun koulutukseen ja osaamiseen. Toiminnassa tuetaan yhteistyöhön tulevia yrityksiä kohtaamaan kansainvälisiä osaajia ja lisätään luottamusta heillä olemassa olevaan ammattitaitoon. Toiminnassa keskitytään työnantajan ja työnhakijan tuettuun kohtaamiseen. Yhdessä vaikuttajaryhmän kanssa innostetaan kansainvälisten osaajien mukanaan tuomasta osaamisesta ja potentiaalista ja samalla tarkastellaan mahdollisia ulkomaalaistaustaisia tahattomasti syrjiviä rekrytointikäytäntöjä.

Lisätietoa löytyy hankkeen sivuilta.

Yhteystiedot:

Gunta Ahlfors, hankepäällikkö
gunta.ahlfors@vaestoliitto.fi
040 653 0057

Inka Saarela, asiantuntija
inka.saarela@vaestoliitto.fi
040 662 8591

Womento -työuramentorointi

Womento on valtakunnallinen koulutettujen naisten mentorointiverkosto. Womento -työuramentoroinnin kautta luodaan yhteyksiä maahan muuttaneiden ammattilaisten ja saman ammattialan suomalaisten naisten välille. Verkostojen ja työuramentoroinnin avulla tuetaan koulutettujen Suomeen muuttaneiden naisten oman alan asiantuntijuutta sekä suomalaisen työelämän ja tapojen tuntemusta. Womento-työuramentorointi tukee työllistymistä, kielitaitoa ja yhteiskunnallista osallisuutta.

Toimintamallin ydin on vapaaehtoisesti toimiva mentori-aktori -pari. Mentorointi on voimaannuttava prosessi, jossa kokeneempi henkilö (mentori) auttaa kokemattomampaa (aktori) kasvattamaan osaamistaan ja löytämään polkuja, jotka tähtäävät työllistymiseen koulutusta vastaavalle alalle. Mentorointiohjelmat parantavat yhteiskunnan valmiuksia ottaa vastaan ulkomailta tulleet osaksi suomalaista työelämää ja arkea sekä tukee maahanmuuttajien osallisuutta.

Aktoriksi mukaan voivat hakea Suomeen muuttaneet koulutetut naiset, joilla ei ole omaa koulutusta vastaavaa työpaikkaa. Mentoriksi mukaan voivat hakea suomalaiset korkeasti koulutetut, aktiivisesti työelämässä olevat naiset.

Hae mukaan Womento- työuramentorointiin tästä.

Lisätietoja löytyy toiminnan sivuilta. 

Yhteystiedot:

Mina Zandkarimi, Vastuuasiantuntija
mina.zandkarimi(at)vaestoliitto.fi
050 325 6450

Pilvi Aro-Marques, Suunnittelija
pilvi.aro-marques(at)vaestoliitto.fi
040 665 0779

Matkalla työelämään -hanke (ESR)

Matkalla työelämään -hankkeessa (1.10.2017 – 31.3.2020) luotiin työhön, koulutukseen ja yrittäjyyteen ohjaava työuramentorointimalli maahan muuttaneille osaajille. Hanke toteutettiin Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella.

Mentorointiryhmissä oli 64 ja koko toiminnassa mukana 84 maahan muuttanutta osaajaa. Suurin osa (84%) osallistujista oli korkeasti koulutettuja ja lähes puolet olivat iältään 25-35 -vuotiaita. Heidän mentorinaan toimivat suomalaiset tai suomalaista työelämää hyvin tuntevat vapaaehtoiset. Mentorointiryhmiä järjestettiin seitsemän hankkeen aikana, ja ne kokoontuivat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.

Mentorointiryhmän loppuessa kolmasosa oli työllistynyt, kolmasosa oli aloittanut opinnot tai koulutuksen. Jos tarkastellaan vain oman alan työllistymistä, oli 22% työllistynyt omalle alalle. Kun otetaan huomioon oman alan harjoittelu, yrittäjyys ja tutkinnon rinnastaminen oli 71% päässyt eteenpäin mentoroinnin myötävaikutuksella. Lisätietoa löytyy hankkeen sivuilta.

Yhteystiedot:

Gunta Ahlfors, hankepäällikkö
gunta.ahlfors@vaestoliitto.fi
040 653 0057

Inka Saarela, asiantuntija
inka.saarela@vaestoliitto.fi
040 662 8591