Väestöliitto hallituksen kehysriihelle: Lapsille ja nuorille turvallinen harrastustoiminta

Väestöliiton kannanotto hallituksen kehysriiheen 2024

Et ole yksin -toiminnan jatkuvuus ja laajentuminen turvattava

Lapsille ja nuorille turvallinen harrastustoiminta

Väestöliitto kiittää hallitusta hallitusohjelmassa ja eduskunnalle annetussa tiedonannossa esille nostetuista linjauksista vahvistaa yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä ja tasa-arvoa sekä ihmisoikeuksien toteutumista urheilussa ja muussa harrastustoiminnassa. Hallitus on ilahduttavasti nostanut Väestöliiton Et ole yksin -palvelun esille tässä yhteydessä. Et ole yksin -toiminnalle on Väestöliitossa rahoitus vain vuoden 2024 loppuun asti. Jotta lapset ja nuoret voivat kokea turvallisuutta sekä urheilussa että muissa harrastuksissa, tulee Et ole yksin -toimintaan ja sen laajentamiseen panostaa ja ohjata vakiintunutta rahoitusta.

Hallitusohjelmassa todetaan: ”Tasa-arvoisesta mahdollisuudesta liikunnan harrastamiseen huolehditaan ja tasa-arvon toteutumista liikunnan tukemisessa edistetään. Avustusprosessien digitalisaatiota vauhditetaan ja avustustoiminnan vaikuttavuutta vahvistetaan. Kehitetään vastuullista ja kaikille avointa kansalaisjärjestötoimintaa. Varmistetaan, että harrastaminen on jokaiselle turvallista. Ehkäistään ja puututaan epäasialliseen kohteluun. Vakinaistetaan ja laajennetaan Et ole yksin -toiminta.”

Väestöliiton Et ole yksin -palvelu tukee urheilun parissa häirintää, väkivaltaa, kiusaamista tai muuta epäasiallista käytöstä kokeneita ja heidän läheisiään puhelimitse, chatissa, sähköpostitse ja videovälitteisesti. Urheiluseuroille, lajiliitoille ja muille urheilutoimijoille tarjoamme koulutuksia, konsultaatiota ja materiaaleja epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus vuodelle 2024 on noin 110.000 euroa, jolla yhdessä Väestöliiton 10 prosentin omavastuuosuuden kanssa saadaan toimintaan 1,8 htv panos tämän vuoden loppuun asti. Toiminta ja sen resurssointi tulisi nyt vakinaistaa ja laajentaa urheilusta ja liikunnasta muuhun harrastustoimintaan. Väestöliitolla ei ole mahdollisuutta kasvattaa omavastuuosuutta. Palvelua on rahoittanut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA C-hankeavustuksena vuosina 2018–2021 ja opetus- ja kulttuuriministeriö erityisavustuksella vuosina 2022 ja 2023. Pysyvää rahoitusta palvelulla ei ole. Esitämme rahoitustasoksi 300.000 vuositasolla vuodesta 2025 alkaen.

– Nykyinen vuoden rahoitus ei mahdollista toiminnan laajentamista. Toiminnan laajentaminen vaatii lisää resursseja. Nykyisillä resursseilla emme pysty vastaamaan liikunta- ja urheilutoimijoiden tarpeeseen kiusaamisen ja häirinnän vastaustenkoulutusten osalta vaan koulutuskalenterit ovat täyttyneet. Et ole yksin -palveluun tulee runsaasti yhteydenottoja myös sellaisesta kiusaamisesta, joka tapahtuu urheiluharrastusten ulkopuolella, esimerkiksi koulussa tai peliyhteisöissä. Hankkeen laajenemisen yhteydessä onkin tärkeää nähdä harrastustoiminta laajasti ja luoda yhteistyötä moneen suuntaan myös harrastuskentän ulkopuolelle, Väestöliitosta toimitusjohtaja Eija Koivuranta kuvailee.

Vakava huoli järjestöjen tarjoaman avun ja tuen tulevaisuudesta

– Väestöliitto esittää vakavan huolensa järjestöjen tulevaisuuden rahoituksen osalta. Järjestöjen rooli suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa on keskeistä. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen antama apu ja tuki suomalaisille eri elämänvaiheissa on ensiarvoisen tärkeää muukaan lukien turvallinen harrastaminen, Väestöliiton hallituksen puheenjohtaja Hilkka Kemppi tiivistää.

Mikäli hallituksen kaavailema 100 miljoonan euron (25 prosentin) rahoitusleikkaus sosiaali- ja terveysjärjestöille toteutetaan, järjestöjen matalan kynnyksen tuki esimerkiksi mielenterveyden vahvistamisen, kiusaamisen ehkäisyn, turvallisen harrastamisen ja perheväkivallan torjumisen osalta vaarantuu.

Vaarana on, että kuntien ja hyvinvointialueiden korjaavien palvelujen kustannukset kasvavat järjestötoimintaan kohdistettavien leikkausten seurauksena. Ongelmien ennaltaehkäiseminen ja varhainen tuki on inhimillisesti kestävämpää ja kustannuksiltaan edullisempaa kuin ongelmien korjaaminen jälkikäteen.

***

TAUSTAA

Pysyvä rahoitus Et ole yksin -palvelulle vahvistaisi lasten ja nuorten turvallisuutta

Et ole yksin on Väestöliiton yhdessä suomalaisen urheilun kanssa kehittämä palvelu, jonka kohderyhmiä ovat nuoret, heidän vanhempansa, huoltajansa, valmentajat sekä muut urheilijat, seuratoimijat, vapaaehtoiset ja lajiliittojen edustajat. Palvelun avulla edistetään jokaisen oikeutta tulla kohdelluksi kunnioittavasti ja tasa-arvoisesti. Vuonna 2018 käynnistynyt palvelu on saanut hyvin jalansijaa urheilussa. Monet Suomen harrastetuimpien urheilulajien lajiliitot ovat mukana hankkeen ohjausryhmässä: Jääkiekkoliitto, Palloliitto, Koripalloliitto, Lentopalloliitto, Uimaliitto, Voimisteluliitto ja Salibandyliitto. Lisäksi SUEK, Olympiakomitea ja Suomen Valmentajat.

Palvelu auttaa ja tukee urheilutoimijoita

Yhteistyö Et ole yksin -palvelun kanssa lisää urheilutoimijoiden osaamista ja asiantuntijuutta häirinnästä, ja vastuuttaa heitä aktiiviseen työhön häirinnän ja epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisemiseksi sekä siihen puuttumiseksi. Urheilusta erillinen asiantuntijataho koetaan neutraaliksi yhteistyötahoksi tässä työssä. Valtaosa avunhakijoista kokee saaneensa palvelusta apua. Vuonna 2022 72 % avunhakijoista kertoi hyötyneensä keskustelusta ja 70 % pääsi eteenpäin tilanteessaan. Palvelusta jatko-ohjattiin yleisimmin oman urheiluseuran, lajiliiton ja vanhempien puoleen, mutta 10–14 % avunhakijoista ohjattiin vuosittain olemaan yhteydessä poliisiin.

Et ole yksin -koulutukset auttavat tunnistamaan ja kitkemään häirinnän

Et ole yksin -palvelu on tarjonnut urheilutoimijoille koulutuksia (20–30 koulutusta vuosittain), jotta he tunnistaisivat häirinnän, väkivallan ja epäasiallisen käytöksen ja osaisivat luoda rakenteita ja toimintamalleja niihin puuttumiseksi ja niiden ennaltaehkäisemiseksi. Palaute on ollut kiittävää ja osa urheilutoimijoista on alkanut toivoa lisäksi syventävämpää koulutusta Et ole yksin -teemoista.

Etoleyksin.fi-verkkosivuilla on lisäksi kaikille avointa koulutusmateriaalia, muun muassa verkkokurssi, jonka osa lajiliitoista on määrännyt pakolliseksi valmentajilleen ja joka on integroitu osaksi Tähtiseura-toimintaa. 94 % kurssin suorittaneista koki sen erittäin tai melko hyödylliseksi, 90 % sai uutta tietoa häirinnän ja väkivallan ennaltaehkäisystä urheilussa, 94 % sai välineitä seksuaaliseen häirintään ja seksuaaliväkivaltaepäilyihin puuttumiseen.

Kiusaaminen ja häirintä ulottuu urheilun maailmaa laajemmalle alueelle

Palveluun tulee runsaasti yhteydenottoja myös sellaisesta kiusaamisesta, joka tapahtuu urheiluharrastusten ulkopuolella, esimerkiksi koulussa tai peliyhteisöissä. Hankkeen laajenemisen yhteydessä onkin tärkeää nähdä harrastustoiminta laajasti ja luoda yhteistyötä moneen suuntaan myös harrastuskentän ulkopuolelle. Yhtenä esimerkkinä tästä on Kuntaliitto, jonka kanssa hanke on jo tehnyt yhteistyötä ja saanut sitä kautta Häirinnän huoneentauluja kuntien ylläpitämiin urheiluharrastustiloihin.