Puhuttu kieli on ihmisten välisen kommunikoinnin perusta kaikissa kulttuureissa. Kieli on vahvasti sidoksissa kulttuuriin ja hyvä kielitaidon saavuttaminen edellyttää myös kulttuuriseen ilmaisuun tutustumista. Eri kielissä on erilainen tapa ilmaista asioita ja erilainen tapa käyttää sanoja, äänenpainoa ja erialinen tapa rytmittää puhetta. Sanoilla voi myös olla merkityksiä, jotka eivät käännettynä toiselle kielelle välity kuulijalle. Lauserakenteet ja lauseiden sisällöt voivat eri kielissä poiketa toisistaan. Muun muassa konditionaalimuodon käyttö (voisitko, menisitkö, haluaisitko jne) sisältää harvassa kielessä saman kehottavan elementin kuin suomenkielessä.

Nonverbaalisella viestinnällä tarkoitetaan viestinnän sanatonta, ei-kielellistä ulottuvuutta, jota havainnoidaan pääosin visuaalisesti eli katsomalla. Se antaa vihjeitä siitä, kuinka sanottua tulisi tulkita, ja sitä on kaikki se viestintä, mikä välittyy muun kuin sanojen välityksellä – siis esimerkiksi eleet ja ilmeet sekä äänenkäyttöön ja puhetapaan liittyvät piirteet. On arvioitu, että yli puolet kaikesta viestinnästämme tapahtuu nonverbaalisin keinoin. Kasvonilmeet, katseet, istuma-asento, jopa ulkoinen olemus voidaan kaikki lukea sanattomiksi viesteiksi. Nonverbaalinen viestintä onkin suurelta osin automaattista, spontaania ja tiedostamatonta, eikä sitä voida kontrolloida samaan tapaan kuin sanallista viestintää.

Sekä tapa puhua ja käyttää kieltä että nonverbaalinen viestintä kehittyvät kulttuurisessa kasvuympäristössä ja niitä on hyvin vaikea muuttaa. Ihminen oppii kommunikoinnin perusmallit kasvuympäristönsä vuorovaikutussuhteissa jo hyvin varhain. Samalla omaksutaan ns. sallittu ja kulttuurisesti sopiva tapa olla vuorovaikutussuhteessa toisen ihmisen kanssa. Monikulttuurisessa parisuhteessa yhdistyy kaksi kulttuurista tapaa puhua ja kaksi kulttuurista tapaa viestiä nonverbaalisesti puheen ohella. Monikulttuurisen parisuhteen haasteena on löytää molemmille ymmärrettävä ja selkeä tapa kommunikoida.

Kulttuurirajat ylittävässä liitossa on usein käytössä useampia kieliä ja parin yhteinen kieli voi olla molemmille vieras kieli. Yhteinen kieli on kommunikointia selkeyttävä tekijä, mutta ei aina takaa puolisoiden välistä hyvää ymmärrystä kulttuuristen kieleen ja vuorovaikutukseen liittyvien piirteiden vuoksi. Onkin tärkeää tutustua toisen kieleen ja kulttuuriin, jotta parisuhteessa onnistuttaisiin rakentamaan toimiva vuorovaikutussuhde kumppaniin.