Väestöliiton lausunto ihmisoikeusselontekoon

2.7.2020

Väestöliitto pitää antamassaan lausunnossa valtioneuvoston ihmisoikeusselontekoon onnistuneena lähtökohtana yhdistää ihmisoikeuspolitiikan tarkastelu kansallisella, EU- ja kansainvälisellä tasolla. On kuitenkin tärkeä, että siinä säilytetään käytännöllinen, erilaisten ihmisten arkea koskettava näkökulma. Myös kansalaisyhteiskunnan rakentavaa merkitystä ihmisoikeuskeskustelussa ja ihmisoikeuspuolustajina olisi hyvä nostaa esiin.

Suomen tulisi edelleen vahvistaa demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta ja -viestintää lasten, nuorten ja myös aikuisväestön keskuudessa. Luottamus poliittiseen päätöksentekoon ja viranomaistoimintaan, mukaan lukien hyvinvointipalvelujen toimivuus, on keskeinen demokratian ja oikeusvaltion perusta.

Ihmisoikeuksista nousevat keskeisiksi oikeus terveyteen ja erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet ja tasa-arvo. Perhesuunnittelupalveluiden on oltava kaikkien saatavilla globaalilla tasolla ja kaikilla pitää olla oikeus ehkäisyn saatavuuteen, ehkäisyneuvontaan ja seksuaalikasvatukseen. Lisäksi on varmistettava naisten, nuorten ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien mahdollisuus koulutukseen kaikkialla maailmassa, todetaan lausunnossa.

Suomessa nuorten oikeus seksuaalisuutta koskevaan tietoon eli seksuaalikasvatus on toteutettava kaikissa koulutusmuodoissa ja nuorille tulee taata oikeus maksuttomaan ehkäisyyn ja siihen liittyviin palveluihin. Toisaalta valintoja tulee tukea myös hedelmällisyysneuvontaa tarjoamalla. Niille, jotka valitsevat perheellistymisen, tulee taata riittävä tuki ja myös työelämässä on huolehdittava mahdollisuuksista työn ja perheen yhteensovittamiseen.

Digitalisaatio muuttaa ihmisten välistä kanssakäymistä ja sen vaikutuksiin tulee puuttua aktiivisesti ottamalla digitaalinen hyvinvointi osaksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja lapsista huolehtivien tukea. Verkossa täytyy suojata myös verkon käyttäjää, erityisesti lapsia, nuoria ja muita haavoittuvassa asemassa olevia ennalta ehkäisyn ja myös jälkikäteisen puuttumisen avulla ja erilaisia hyväksikäytönvaurioita hoitamalla. Digitaalisten palvelujen ja tiedon osalta täytyy huolehtia myös niiden saavutettavuudesta.

Suomessa suuri osa perheistä, lapsista ja nuorista voi hyvin. Perheiden terveyttä, hyvinvointia ja toimeentuloa ja tätä kautta yhdenvertaisuutta täytyy edelleen vahvistaa. Keskeisiä uudistuksia ovat esimerkiksi lapsi-, nuoriso- ja perhelähtöisten palvelujen kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon ja sivistystoimen yhteistyönä, kuten perhekeskusten vahvistaminen. Sosiaaliturvan uudistamisessa Väestöliitto painottaa lapsiperheköyhyyteen puuttumista, esimerkiksi lapsilisien ja huoltajakorotusten avulla. Niin eri palveluissa kuin toimeentuloturvassa on huomioitava perheiden monimuotoisuus ja haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät. Väkivallan ehkäisy tulee olla korkealla ihmisoikeustyössä ja  yhdenvertaisuutta vahvistettaessa.

Lue koko lausunto

 
 
 

Väestöliiton lausunto ihmisoikeusselontekoon