Joustoa työelämään, tukea asumiseen ja kouluille - perhebarometri

14.10.2014

Lehdistötiedote 14.10.2014
 

Eriarvoistuminen huolettaa suomalaisia
Lapsiperheet kaipaavat joustoa työelämään, tukea asumiseen ja kouluille

Suomalaiset ovat huolissaan lapsiperheiden jakaantumisesta yhä voimakkaammin hyvä- ja huono-osaisiin. Lapsilisän leikkaaminen kaikilta ei vastaa kansalaisten toiveita. Tärkeintä lapsiperheille ovat joustava työaika sekä paremmat mahdollisuudet osa-aikatyöhön. Vanhempainvapaaseen kaivataan pidennystä. Verovaroja pitäisi ohjata erityisesti kouluille ja lapsiperheiden asuminen kaipaisi enemmän tukea.

Nämä tiedot käyvät ilmi Väestöliiton perhebarometrista 2014, jossa selvitettiin suomalaisten perhepoliittisia toiveita. ”Perhepolitiikka kriisin aikana” -barometriin vastasi viime joulukuussa 2619 iältään 20-55-vuotiasta Manner-Suomessa asuvaa kansalaista. Edelliset perhepolitiikkaa luotaavat barometrit ovat vuosilta 2010 ja 2004.

– Tämä on kolmas Väestöliiton perhebarometri, jossa kartoitetaan suomalaisten perhepoliittisia toiveita ja ajatuksia. Käytämme barometrien tuloksia mm. vaalivaikuttamisen apuna. Toivottavasti kansalaisten ja lapsiperheiden toiveet perhepolitiikan painopisteistä, perhevapaiden kehittämisestä ja lapsiperheiden tuen suuntaamisesta kuultaisiin myös puolueissa ja päättäjien keskuudessa, sanoo toimitusjohtaja Helena Hiila-O´Brien Väestöliitosta.

Tilastollisessa mielessä lapsiperheiden kahtiajako hyvä- ja huono-osaisiin ei ole viime vuosina juurikaan voimistunut. – Yhteiskunnan ja asuinalueiden eriarvoistumisesta on kuitenkin puhuttu paljon. Tämä ja ihmisten arkihavainnot lienevät taustalla ihmisten huolessa, toteaa barometrin kirjoittanut perhetutkija Lassi Lainiala Väestöliitosta.

Ylimääräistä 200 euron suuruista lapsilisää vähävaraisimmille perheille kannatti jopa 70 prosenttia vastaajista. Kaikista kyselyyn vastanneista lähes puolet halusi porrastaa lapsilisää tulojen mukaan, lapsiperhevastaajista tähän olisi valmis 56 %. Suomalaiset ovat vuodesta 2004 alkaen toivoneet lapsilisäjärjestelmän uudistamista tulosidonnaiseksi. Lapsilisän leikkaaminen kaikilta ei tue kansalaisten toiveita.

– Tulosidonnainen lapsilisä on ihmisten mielissä varsin looginen jatke progressiiviselle verotukselle. Hyvin toimeentuleville ei haluttaisi antaa etuutta, jota he eivät juurikaan tarvitse. Lapsilisässä on jo nyt yksinhuoltajille tarkoitettu korotus, joten vastaajat näkevät kenties lapsilisän keinona auttaa myös kaikkein köyhimpiä.

Perhevapaiden osalta vastaajat halusivat pidentää vanhempainvapaita, mutta hoitovapaan kesto tuntui nykyisellään sopivalta. Vastaajat suhtautuivat kriittisesti ehdotukseen jakaa hoitovapaat tasan vanhempien välillä. Isien vanhempainvapaan käyttöä halusi sen sijaan lisätä isille kiintiöidyn osuuden pidentämisellä jopa 70 prosenttia vastaajista.

– Huomionarvoista on se, että isät olisivat valmiita olemaan eri perhevapailla poissa ansiotyöstä huomattavasti pidempiä aikoja kuin mitä he todellisuudessa ovat, tähdentää Lainiala.

Perhepoliittisten barometrien vertailussa korostuu, että toive joustavammasta työajasta pysyy ihmisten toiveissa kärkisijalla vuodesta toiseen. Ehdotukset kotihoidontuen ja vanhempainpäivärahan sekä kaikille tarkoitetusta lapsilisän korotuksesta ovat hieman menettäneet suosiotaan. Sen sijaan suosiota ovat lisänneet ehdotukset vähävaraisimmille perheille tarkoitetusta lapsilisästä sekä lapsiperheiden asumisen voimakkaammasta tukemisesta, kertoo Lainiala.

– Asuminen on kallistunut viime vuosina merkittävästi, joten yhä suurempi osuus lapsiperheiden menoista kuluu asumiseen.

Barometrissa tiedusteltiin, mihin verovaroja tulisi kohdistaa, mikäli ne suunnataan juuri lapsiperheiden tukemiseen.  Koulut nousivat kärkeen 59 prosentin mielestä. Toisella sijalla oli miehillä lasten terveydenhuolto ja päivähoitopalvelut ja naisilla perhevapaiden joustavuuden lisääminen ja lasten terveydenhuolto.

Enemmistö vastaajista piti suomalaista perhepolitiikkaa oikeansuuntaisena.  Vastaajat olivat toiveissaan varsin maltillisia ja toivoivat vain pieniä parannuksia.

– Lähivuosien perhepolitiikan tavoitteena tulisi olla Suomen edistyksellisen järjestelmän säilyttäminen, joka kuuluu maailman parhaimpiin. Suomen sosiaali- ja perhepolitiikka torjuu hyvin köyhyyttä ja perheillä on erilaisia mahdollisuuksia hoitaa lastaan haluamallaan tavalla. Lisäksi lapsiperheillä on ollut tarjolla heidän kasvatustyötään tukevia palveluja, kiittää Lassi Lainiala.

Nyt kaivattaisiin hänen mielestään panostusta ennaltaehkäiseviin palveluihin, kuten lapsiperheiden kotipalveluihin. Lisäksi lasten, nuorten ja perheiden asioiden koordinaatiota neljän eri näistä asioista vastaavan ministeriön välillä pitäisi parantaa, jotta lapsivaikutusten arviointi päätöksenteossa saataisiin toimimaan paremmin.

Lisätietoja: perhetutkija Lassi Lainiala, Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos, 09 2280 5124

Lassi Lainiala: Perhepolitiikka kriisin aikana – Perhebarometri 2014. Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 48/2014. 88 sivua. Helsinki: Väestöliitto. Hinta: 20 €. 978-952-226-149-6 painettu, 978-952-226-150-2 pdf

 
 
 

Joustoa työelämään, tukea asumiseen ja kouluille - perhebarometri