Väestöliitto: Ei omantunnonvapautta raskauden keskeytyksiin

9.9.2015

Väestöliitto:
Terveydenhuollon henkilökunnalle ei tule myöntää omatunnonvapautta raskauden keskeyttämisessä

Väestöliiton mielestä tämänhetkistä lakia raskauden keskeytyksestä ei pidä muuttaa siten kuin eduskunnalle luovutettu kansalaisaloite esittää. Toteutuessaan lakimuutos johtaisi abortin saatavuuden heikentymiseen ja asettaisi keskeytystä hakevat naiset ja pariskunnat keskenään eriarvoiseen asemaan.

Kansalaisaloitteessa on esitetty lakiin muutosta, jonka perusteella terveydenhuollon henkilökunnalla – lääkäreillä ja hoitohenkilökunnalla – olisi oikeus kieltäytyä eettisen tai uskonnollisen vakaumuksen perusteella osallistumasta raskauden keskeytystoimenpiteeseen ja tekemästä keskeytykseen johtavaa lausuntoa, ellei naisen henki ole vaarassa.

Väestöliitto yhtyy näkemyksessään mm. Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan ETENE:n kantaan (STM/5021/2012), eikä näe, että terveydenhuoltoalan henkilökunnalla voisi olla subjektiivista oikeutta kieltäytyä lakisääteisestä toimenpiteestä.

Raskaudenkeskeytysprosessissa viiveiden välttäminen on tärkeää sekä inhimillisesti että kliinisesti. Raskaudenkeskeytystä hakevan potilaan siirtäminen toiselle työntekijälle tai jopa toiseen toimipisteeseen ei ole eettisesti hyväksyttävää. Raskauden keskeyttämiseen liittyy edelleen voimakas stigma, jota ei ole tarpeen lisätä torjumalla potilas.

Työntekijöiden kokemaa psyykkistä kuormaa voidaan vähentää työpaikkakohtaisin ratkaisuin. Työnohjaus ja vertaismentorointi ovat keinoja, joilla työntekijä voi helpottaa jaksamistaan psyykkisesti raskaissa tehtävissä.

Abortteja voidaan vähentää ehkäisemällä ei-suunniteltuja raskauksia. Suomessa raskauden keskeytyksiä tehdään naapurimaita vähemmän, kiitos koulujen seksuaaliopetuksen, laadukkaan ehkäisyneuvonnan ja käytössä olevien luotettavien ehkäisymenetelmien. Euroopan maista, joissa niin kutsuttu omatunnonvapaus on olemassa, on abortin saaminen paikoin vaikeutunut. Muun muassa Italiassa ja Itävallassa raskauden keskeytykseen pääsy on vaikeaa.

Väestöliitto toivoo, että keskustelun painopistettä siirrettäisiin enemmin ehkäisyvälineiden maksuttomuuteen ja ehkäisypalveluiden asemaan jatkossakin matalan kynnyksen lähipalveluina.

Lisätietoja:

Miila Halonen
asiantuntijalääkäri
Väestöliitto
puh. 2280 5259, 050 590 3617

 
 
 

Väestöliitto: Ei omantunnonvapautta raskauden keskeytyksiin