Subjektiivista päivähoito-oikeutta ei tulisi rajata

28.9.2015 klo 15:20

Väestöliitto ei kannata subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamista

Väestöliiton mielestä subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen tulisi säilyttää nykyisessä laajuudessa. Lasten oikeudet ja perheiden tasavertainen kohtelu tulee taata ja varhaiskasvatuksen laatu ja riittävä vanhemmuuden tuki säilyttää, mikäli oikeutta kuitenkin päätetään rajata. Väestöliitto ehdottaa, että lapsen varhaiskasvatusoikeuden vahvistamiseksi selvitettäisiin mahdollisuutta antaa maksutonta varhaiskasvatusta yhtäläisesti kaikille 3 vuotta täyttäneille lapsille esimerkiksi 15 tuntia viikossa.

Varhaiskasvatusta koskevan lakiuudistuksen loppuun saattaminen on Väestöliiton mielestä erittäin tärkeää.
– Kun arvioidaan varhaiskasvatuksen järjestämistä koskevia muutoksia, niin on huomioitava miten nämä uudistukset vaikuttavat lasten mahdollisuuteen saada laadukasta varhaiskasvatusta ja toisaalta vanhempien mahdollisuuteen saada lapselleen päivähoitoa, toteaa toimitusjohtaja Eija Koivuranta Väestöliitosta.

Vaikka esitys subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta ei heikennäkään merkittävästi lasten mahdollisuutta saada varhaiskasvatusta, niin siinä on kuitenkin kyse periaatteellisesti erittäin merkittävästä muutoksesta. – En näekään lasten oikeuksista tai perheiden tarpeista lähtevää syytä rajata varhaiskasvatusta ehdotetulla tavalla.

Varhaiskasvatukseen investoimista pidetään tutkimuksissa kannattavana ja sen merkitys on erityisen suuri heikommassa asemassa olevien lasten kohdalla. – Uudistuksen synnyttämät kustannussäästöt ovat mielestämme epäselviä ja uudistus lisää byrokratiaa ja jäykkyyttä päivähoidon järjestämisessä.

Väestöliitto pitää tärkeänä, että subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen säilytetään nykyisessä laajuudessa. Mikäli oikeutta rajataan 20 viikkotuntiin muiden kuin koko-aikaisessa työssä käyvien vanhempien lasten osalta, niin lasten ja perheiden tasavertainen kohtelu on varmistettava ja kokoaikainen hoitopaikka saatava tarvittaessa lyhyelläkin aikavälillä.

Koivuranta painottaa, että nyt esitetyt säästöt ja muutokset eivät saa johtaa vanhemmuuden tuen ja varhaiskasvatuksen laadun heikkenemiseen. – Vanhemmuuden tukemista on syytä jatkaa ja vahvistaa sekä varhaiskasvatuksen kautta että myös osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja kuntien ja järjestöjen ennaltaehkäisevien palvelujen avulla. Suoraan kotiin annettuja palveluja, kuten kotipalvelua täytyy myös olla saatavilla ja niitä tulee jatkuvasti kehittää.

Lasten ja perheiden palveluja pitäisi uudistaa lasten ja perheiden tarpeista käsin ja suunnata voimavaroja niihin nykyistä vaikuttavammin. Lasten yhdenvertaisuus varhaiskasvatuksen saajina tulee taata. Väestöliitto esittääkin, että osana varhaiskasvatuksen uudelleenarviointia selvitettäisiin mahdollisuutta antaa maksutonta varhaiskasvatusta yhtäläisesti kaikille 3 vuotta täyttäneille lapsille esim. 15 tuntia viikossa.

– Vaikka nyt valmistellun lakiesityksen peruslähtökohdista pidettäisiin kiinni, olisi hyvä miettiä turvattaisiinko kokoaikainen hoitopaikka kaikille työssäkäyvien vanhempien ja opiskelijoiden lapsille eikä vain kokoaikatyötä tekeville.

Yleistavoitteena on pidettävä sitä, että kynnys siirtyä osapäivähoidosta kokopäiväiseen hoitoon on mahdollisimman matala ja joustava, Koivuranta toteaa.

Väestöliitto antoi lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle varhaiskasvatuslain ja päivähoitoasetuksen muuttamisesta.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Eija Koivuranta, Väestöliitto, 050 574 1775

 

 
 
 

Subjektiivista päivähoito-oikeutta ei tulisi rajata