Seksuaalioikeuksien toteutumista Suomessa vahvistettava

28.11.2018

Kannanotto

Väestöliiton syyskokous 28.11.2018
SEKSUAALIOKEUKSIEN TOTEUTUMISTA SUOMESSA VAHVISTETTAVA

Seksuaalioikeudet tarkoittavat yksilöiden oikeuksia päättää tietoisesti ja vastuullisesti seksuaalisuuteensa ja lisääntymiseensä liittyvistä asioista. Jokaisella on oikeus määrätä kehostaan, ilmaista ja toteuttaa oman suuntautumisensa mukaista seksuaalisuutta ja päättää, onko seksuaalisesti aktiivinen vai ei. Läheisten suhteiden solmiminen, avioituminen ja lasten saaminen, mutta myös oikeus tietoon seksuaalisuudesta, itsesuojelu ja seksuaaliterveydenhoito ovat osa seksuaalioikeuksiamme.

Kaikki oikeudet sisältävät myös velvollisuuden ja vastuun. Omien seksuaalioikeuksien toteuttamisessa jokaisella on velvollisuus kunnioittaa muiden oikeuksia. Valtioilla on vastuu siitä, että jokaisen oikeudet turvataan lainsäädännöllä ja että oikeuksien loukkauksiin puututaan.

Mitä on jo saavutettu

Suomessa on vaiheittain tunnistettu seksuaalioikeudet ja rakennettu niiden toteuttamista.  Perustan seksuaalioikeuden toteutumiselle ovat luoneet esimerkiksi sukupuolten tasa-arvoa parisuhteessa koskevat lait ja kaikille järjestettävä lakisääteinen ennalta ehkäisevä ja perusterveydenhuolto. Tärkeitä virstanpylväitä ovat vuoden 1970 aborttilaki ja vuoden 2015 tasa-arvoinen avioliittolaki. Seksuaalikasvatuksen sisällyttämisellä koulujen opetussuunnitelmaan ja terveystiedon oppiaineeseen on saatu nuoret osallisiksi seksuaaliterveyttä ja -oikeuksia koskevaan tietoon.  Järjestöillä ja kansalaisyhteiskunnalla on ollut keskeinen rooli oikeuksien vaatimisessa ja julkisen sektorin palvelujen täydentämisessä.

Mitä pitää tehdä seuraavaksi

Väestöliitto esittää, että Suomessa tulee määrätietoisesti jatkaa seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien kehittämistä, toimeenpanoa ja seurantaa niin, että ihmiset voivat toteuttaa seksuaalioikeuksiaan. Näkökulmana tulee edelleen olla koko väestö. Seksuaali- ja lisääntymisterveydessä ja -oikeuksissa on edelleen merkittäviä puutteita, jotka on korjattava.

  • Yhteiskunnan on tuettava sitä, että jokainen voi toteuttaa oman lapsitoiveensa.
  • Translaki on uudistettava mahdollisimman pian.
  • Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa on parannettava seksuaaliterveyspalveluja. Alle 25-vuotiaille nuorille on tarjottava maksuton ehkäisy ja siihen liittyvät palvelut. Haavoittuvien ryhmien neuvonnan ja palvelujen toteutumiseen on panostettava, esimerkkinä vammaiset henkilöt. Terveys- ja hyvinvointieroja on laajemminkin kavennettava nuorten ja nuorten aikuisen keskuudessa. Nyt erot näkyvät seksuaaliterveydessä esimerkiksi siten, että lastensuojelun jälkihuollon nuorista 40 % on ollut raskaana, matalammin koulutetut sairastavat enemmän seksitauteja ja tekevät enemmän abortteja kuin korkeammin koulutetut.
  • Myös nuorten ja nuorten aikuisten hedelmällisyystietoisuutta on parannettava osana terveystiedon opiskelua ja osana terveyden edistämistyötä julkisessa terveydenhuollossa, jotta ehkäistään tahatonta lapsettomuutta.
  • Hedelmöityshoidot on julkisessa terveydenhuollossa taattava kaikille tasavertaisesti.
  • Itsetuntoa ja omien rajojen tunnistamista vahvistava, ikätasoinen seksuaalikasvatus tulee sisällyttää myös varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja alakouluun.
  • Suomen on myös edelleen lisättävä kehitysyhteistyössä panostusta seksuaalioikeuksien toteuttamiseen köyhimmissä maissa ja ajettava seksuaali- ja lisääntymisterveydelle ja oikeuksille rahoitusta EU:n monivuotiseen rahoituskehykseen.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Eija Koivuranta, 050 574 1775, eija.koivuranta@vaestoliitto.fi

 
 
 

Seksuaalioikeuksien toteutumista Suomessa vahvistettava