Maahanmuuttajien onnistunut kotoutuminen on edellytys monikulttuurisen yhteiskunnan toiminnalle.

Maahan muuttaneiden kotoutumisen tukeminen ei onnistu vain viranomaistyönä, vaan tarvitaan myös ruohonjuuritason toimijoiden osallistumista. Todellinen kotoutuminen ja kuulumisen tunne muodostuvat naapurustoissa, työpaikoilla, yhdistys- ja harrastustoiminnassa. Monet Suomeen muuttaneet valittavatkin sitä, että kantaväestöön on niin vaikea saada kontaktia.

Toimintamme kautta voit olla rakentamassa monikulttuurista tulevaisuutta kolmella tavalla:
 

VOIT TOIMIA RYHMÄNOHJAAJANA VANHEMPIEN RYHMISSÄ

Tarjoamme vapaaehtoisille maksuttoman vertaisryhmäohjaajakoulutuksen (16 h). Koulutuksen ja saamasi ’Ohjaajan oppaan’ tuella voit perustaa vanhemmuutta vahvistavan vertaisryhmän esimerkiksi naapurustossa, koulun tai päiväkodin piirissä tai harrastusryhmässä.

Lisää tietoa vertaisryhmätoiminnasta: www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/palvelut/vertaistuki
 

VOIT TARJOTA VERTAISRYHMÄTOIMINTAA KUNNAN PALVELUKSI

Järjestämme maahanmuuttajataustaisille yhdistyksille ja vapaaehtoisille myös maksutonta koulutusta siitä, miten he voivat tehdä yhteistyötä asuinkuntansa kanssa ja osallistua kotouttavaan toimintaan tarjoamalla erikielisiä vertaisryhmäpalveluja. Kerromme muun muassa siitä, mitä tahoja kuntahallinnossa kannattaa lähestyä, miten palveluita kannattaa tarjota, miten toimia kulukorvausten ja palkkioiden kanssa.

Kysy ryhmänohjaajakoulutuksista: monikulttuurisuuden asiantuntija Mina Zandkarimi, puh. 09-228 05 245; mina.zandkarimi(at)vaestoliitto.fi

 

VOIT TOIMIA TYÖURAMENTORINA KOULUTETULLE NAISELLE

Womento-toiminnassamme vapaaehtoistoiminnan avulla luodaan yhteyksiä maahan muuttaneiden ammattilaisten ja saman ammattialan suomalaisten naisten välille. Verkostojen ja työuramentoroinnin avulla tuetaan koulutettujen Suomeen muuttaneiden naisten kotoutumista, kielitaitoa ja työllistymistä.

Toimintamallin ydin on vapaaehtoisesti toimiva mentori-aktori –pari. Mentorointi on voimaannuttava prosessi, jossa kokeneempi henkilö (mentori) auttaa kokemattomampaa (aktori) kasvattamaan osaamistaan ja löytämään polkuja, jotka tähtäävät työllistymiseen koulutusta vastaavalle alalle. Hanke parantaa yhteiskunnan valmiuksia ottaa vastaan ulkomailta tulleet osaksi suomalaista työelämää ja arkea sekä tukee maahanmuuttajanaisten osallisuutta. 

Lisää tietoa Womentosta