Seksuaalioikeudet kotouttavassa työssä kokonaisuus on toteutettu Työ- ja elinkeinoministeriön tuella. Sivustolle on koottu Väestöliitto ry:n sekä muiden järjestöjen ja toimijoiden tuottamaa seksuaalioikeuksiin liittyvää aineistoa. Aineisto on vapaasti käytettävissä.

Koska seksuaalisuuteen ja intiimielämään liittyvien teemojen puheeksi otto koetaan asiakastyössä usein haastavaksi, on tälle sivustolle kerätty laajasti materiaalia osaamisen tueksi niin ammattilaisille kuin kotoutujillekin. Aloita katsomalla VIDEOT OMAN OSAAMISEN TUEKSI. 

OPPAITA JA SIVUSTOJA TYÖNTEKIJÖLLE otsikon alta löydät monipuolista, osaamista tukevaa materiaalia. 

Eri kielillä tuotetettuja, suoraan kohderyhmälle suunnattuja materiaaleja löytyy TYÖKALUPAKKI- materiaalia eri kielillä -otsikon alta. Kunkin linkin kohdalla on lyhyt info sisällöstä ja materiaalin kielistä ja käytettävyydestä. 

KUVAPANKKEJA JA MUUTA HAVAINNOLLISTAVAA MATERIAALIA - otsakkeen alta löytyy ohjaustilanteisiin tarkoitettua kuvamateriaalia sekä kortteja ja pelejä, joita voit käyttää työssäsi. 

Hyvakysymys.fi sivustolla julkaistua Tietoa seksuaalisuudesta suomea opiskeleville - kurssia voi käyttää ryhmätapaamisissa tai yksilötyöskentelyssä. Kurssia voi hyödyntää heikommin suomea osaavien kanssa niin, että käyttää vain joitain osioita tai tehtäviä, kääntää sisältöjä tai opiskelija tutustuu kurssiin omankielisen opettajan tuella. Itsenäisesti kurssiin voi tutustua suomea jo jonkin verran hallitseva henkilö.

KÄSITTELETKÖ SEKSUAALISUUTEEN LIITTYVIÄ TEEMOJA MAAHAN MUUTTANEIDEN OHJAUKSESSA?

Kotoutumista edesauttaa, kun tuntee yhteiskunnan seksuaalisuuteen ja sukupuolirooleihin liittyviä normeja ja tapoja. Ymmärrys vähentää turhia väärinkäsityksiä ja yhteentörmäyksiä sekä helpottaa toimimista suomalaisessa ympäristössä. Lisäksi seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen liittyvän sanaston hallitseminen ja erilaisiin palvelutahoihin tutustuminen auttaa ylläpitämään ja edistämään terveyttä ja hyvinvointia. Seksuaaliterveyteen ja seksuaalisuuteen liittyvän, tarpeeksi kattavan tiedon saaminen on monissa kansainvälissä sopimuksissa määritelty ihmisoikeus.

Seksuaalisuuden, seksuaaliterveyden ja seksuaalioikeuksien käsitteitä tulkitaan jossakin määrin eri tavoin eri maissa ja kulttuureissa. Käytämme tässä aineistossa sanoja Maailman terveysjärjestö WHO:n määritelmien mukaisesti.

Erilaisista kulttuurisista lähtökodista ja maahanmuuttoon liittyvistä taustoista huolimatta maahanmuuttajien seksuaalisuus ei eroa kantaväestön seksuaalisuudesta. Jokainen maahanmuuttaja on ensisijaisesti yksilö, omine luonteenpiirteinen, kokemuksineen ja näkemyksineen. Tämä on erityisen tärkeä muistaa, kun keskustellaan intiimeistä ja syvästi ihmisyyttä koskevista aiheista.

Seksuaalikasvatuksessa oleellisinta on ohjaajan neutraali asenne kuulijoiden elämäntavan sekä seksuaalisuutta ja ihmissuhteita koskevan arvomaailman suhteen. Opettaja tai ohjaaja ei saa painostaa keskustelijoita omaksumaan jotakin tiettyä arvomaailmaa tai käsitystä seksuaalisuudesta. Neutraalius ei tarkoita arvokeskustelun välttämistä vaan erilaisten arvovalintojen kunnioittamista. On tärkeää pystyä viestittämään, että ei arvostele kenenkään seksuaalisuutta tai yksityiselämän valintoja. Poikkeuksena tästä ovat seksuaalinen kaltoinkohtelu, hyväksikäyttö ja väkivalta. Kaikkien seksuaalikasvatusta antavien on hyvä olla selvillä omasta arvopohjastaan, seksuaalisuudestaan ja ihmiskäsityksestään. Omien arvojen, tunteiden, ajatustapojen, rajoitusten ja erityisesti herkkien kohtien tunnistaminen on ensisijaisen tärkeää neutraalin työskentelyasenteen kehittämiselle.