Womento prosessi

 

Aktori-mentori -pareille järjestetään valmennuskoulutus ja ainakin kaksi muuta kokoontumista prosessin aikana. Lisäksi Womento toiminta tarjoaa osallistujille teemakohtaisia erityistilaisuuksia, verkostoitumismahdollisuuksia, vertaistukea ja tukea mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Aktori-mentori –työskentelyä ohjaavat aktorin tarpeet. Näiden tarpeiden ja tavoitteiden saavuttamiseksi mentori voi auttaa aktoria tekemään esimerkiksi ansioluettelon ja mallihakemuksen työnhakua varten, tutustuttaa oman ammattialansa verkostoihin jne. Tapaamisissa aktori ja mentori voivat keskustella myös suomalaisesta kulttuurista ja työmarkkinoista. Mentorille prosessi tarjoaa mahdollisuuden tutustua uuteen kulttuuriin ja tutkia omaakin ammatillista identiteettiä.


Työuramentoroinnissa tieto suomalaisista työmarkkinoista kasvaa

Työuramentorointi on menetelmä, jossa ammatillista osaamista ja hiljaista tietoa siirretään avoimen keskustelun ja aktiivisen vuorovaikutuksen kautta henkilöltä toiselle. Keskustelu kohdistuu tietyn ammattialan ajankohtaisiin kysymyksiin, osaamisvaatimuksiin sekä työntekijän omakohtaisiin kokemuksiin. Mentorointia käytetään esimerkiksi työhön perehdyttämisessä, mutta se soveltuu luontevasti myös muutosvaiheessa olevan henkilön tukemiseen. Tästä syystä työuraan kohdentuva mentorointi sopii erityisen hyvin koulutetuille maahanmuuttajille, jolloin tavoitteena on tutustua uuden kotimaan työmarkkinoihin, työelämän pelisääntöihin sekä rakentaa ammatillisia verkostoja. 

Mentoroinnin ytimessä on sosiaalinen kanssakäyminen. Mahdolliset työpaikat löytyvät useimmiten erilaisten verkostojen kautta. Ammatilliset verkostot voivat olla ulkopuoliselle näkymättömiä ja vaikeita hahmottaa. Tämän vuoksi yksi mentorin tehtävistä on avata omia ammatillisia yhteyksiään sekä mahdollisesti myös rakentaa uusia, aktorin tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisia kontakteja.

Mentoroinnin avulla aktorin sosiaaliset ja ammatilliset verkostot vahvistuvat sekä tietämys suomalaisten työmarkkinoiden erityiskysymyksistä omalla ammattialalla monipuolistuu. Mentori puolestaan saa mielenkiintoisen mahdollisuuden oppia uutta oman alansa työstä ja ammattitaitovaatimuksista eri maissa. Samalla hänellä on mahdollisuus saada omakohtaista kokemusta kulttuurienvälisestä vuorovaikutuksesta ja maahanmuuttajien kotoutumisprosessista Suomessa.