Milloin hakeutua pariterapiaan?

13.4.2017

Kuva: Shutterstock.

Pariterapiaan hakeutumisen yleisimpiä syitä ovat vuorovaikutuksen ongelmat, riitely, etääntyminen kumppanista ja parisuhteen kriisit. Parisuhteen kriisi voi olla esimerkiksi ero, uskottomuuden paljastuminen tai lapsettomuus. Pariterapia on masennuksen ja alkoholiriippuvuuden yksi hoitomuoto.

Moni terapiaa harkitseva saattaa pohtia, ovatko hänen ongelmansa riittävän vakavia. Erään tutkimuksen mukaan parit hakeutuvat terapiaan keskimäärin vasta sitten, kun ovat kärsineet vakavista suhteensa ongelmista kuusi vuotta. Terapiaan kannattaa hakeutua mieluummin ennemmin kuin liian myöhään. Terapian tulokset ovat nopeampia ja parempia, kun ongelmat eivät ole päässeet paisumaan liian suuriksi. Oma kokemus tilanteen kuormittavuudesta sekä tarve saada apua ovat riittävä syy terapiaan hakeutumiselle. 

Mistä pariterapiaa saa?

Kunnissa perheneuvolat tarjoavat lapsiperheiden vanhemmille pariterapiaa ja perheneuvontaa.

Pariterapiaa ja perheneuvontaa on saatavilla myös seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksissa. Hakeutuakseen perheasiain neuvottelukeskukseen ei tarvitse olla seurakunnan jäsen.

Väestöliitto ry tarjoaa pariterapiaa maksullisena palveluna tytäryhtiönsä kautta. Yrityksen voitto palautuu Väestöliiton maksuttomaan palvelutoimintaan ja kehittämistyöhön.

Pariterapiaan voi hakeutua myös yksityisten, pariterapiaan perehtyneiden psykoterapeuttien vastaanotolle. Yksityisiä pariterapeutteja löytää esimerkiksi Suomen pariterapiayhdistyksen sivuilta.

Mitä pariterapia maksaa?

Väestöliiton Terapiapalvelujen hinnaston löydät täältä.

Yksityisesti pariterapia maksaa pääkaupunkiseudulla n. 100–250€/1–1,5 h terapeutin koulutuksesta ja hinnoittelusta riippuen.

Pariterapiaan on mahdollista hakea lääkärin lausunnolla Kelan kuntoutustukea. Kela voi korvata yksityisen pariterapiakäynnin hinnasta 95,87€.

Kuntien ja seurakuntien pariterapia on asiakkaille pääosin maksutonta, mutta valitettavasti jonot ovat pitkiä.

Miten löydän hyvän pariterapeutin?

Valitse koulutettu ja kokenut ammattilainen

Pariterapiaan hakeutujan kannattaa valita terveydenhuollon ammattilainen, jolla on psykoterapeutin tai psykologin pätevyys sekä kokemus ja perehtyneisyys nimenomaan parisuhdeongelmien hoitoon. Jotta pariterapiaan voi saada Kelan tukea, tulee terapeutin olla Kelan rekisterissä paripsykoterapeutti tai perhepsykoterapeutti, jolla on täydennyskoulutus parien hoitoon. 

Psykoterapeuteilla ja psykologeilla on lain määrittämä suhde ammattinsa harjoittamiseen. Koulutus on säänneltyä ja ammattilaiset työskentelevät sosiaali- ja terveysviranomaisten valvonnassa. Ammattilaisia sitoo lakisääteinen vaitiolovelvollisuus ja potilaalle on määritelty oikeusturva. Nimikkeitä ”parisuhdeneuvoja”, ”parisuhdeasiantuntija” tai ”parisuhdevalmentaja” voi käyttää kuka tahansa. Niistä ei seuraa laissa määriteltyjä vastuita ja velvollisuuksia esim. vaitiolosta tai ammattietiikasta.

Kysy suosituksia

Kannattaa hakeutua terapeutille, jonka olet kuullut saavan hyviä tuloksia. Tieto hyvistä terapeuteista kulkee suusta suuhun. Vaikka toivomallasi terapeutilla ei olisi vapaita aikoja, kannattaa myös terapeuteilta kysyä suosituksia eteenpäin.

Asiakkaan ja terapeutin hyvä yhteistyösuhde on tärkeä

Asiakkaiden ja terapeutin välinen yhteistyösuhde on tärkeä terapian tuloksellisuuden ennustaja. Kannattaa pohtia, miltä yhteistyö tuntuu. Sopiiko terapeutin lähestymistapa meille? Tulenko kuulluksi ja ymmärretyksi? Voinko keskustella tärkeistä asioista? Onko terapeutti tasapuolinen? Terapeutin tulisi tuntua sopivalta molempien kumppanien mielestä. Joskus on tarpeen kokeilla pariakin eri terapeuttia.

Mitä pariterapiassa tapahtuu?

Yleensä terapia alkaa arviointivaiheella. Haastattelussa terapeutti yhdessä asiakkaiden kanssa rakentaa kuvaa tilanteesta. Miksi asiakkaat hakeutuvat terapiaan? Miten kumpikin ongelman kokee? Terapeutti pyrkii rakentamaan luottamuksellisen ja turvallisen yhteistyösuhteen molempiin kumppaneihin. Terapeutin kuuluu olla tasapuolinen.

Terapia on tavoitteellista toimintaa. Terapeutti ja asiakkaat yhdessä määrittävät terapialle tavoitteet. Jos tavoitteita ei määritellä, niitä voi olla vaikea saavuttaa. Kun tilannetta on kartoitettu ja terapian tavoitteet määritelty, terapeutin kanssa keskustellaan siitä, millä keinoin hoidossa voidaan edetä tavoitetta kohti. Terapian keinojen ja tavoitteiden tulee olla asiakkaiden hyväksymiä. Pariterapia on pääasiassa puhumista ja kuuntelemista, mutta myös erilaisia harjoituksia ja kotitehtäviä pariterapiassa voidaan hyödyntää.

Pariterapian laajana tavoitteena voi olla parisuhteen jatkaminen, avun saaminen eroamiseen tai sen miettiminen, voiko suhdetta jatkaa. Terapeutti kunnioittaa asiakkaiden itsemääräämisoikeutta ja auttaa asiakkaita löytämään omat ratkaisunsa.

Tutkimusten mukaan asiakkaan myönteinen kokemus terapiasta ensimmäisten kertojen aikana ennustaa hyvää lopputulosta. Toisinaan jo viidestä kymmeneen terapiakertaa voi tuottaa hyviä tuloksia. Pitkät pariterapiat puolestaan voivat kestää jopa useamman vuoden. Terapian kesto määräytyy yksilöllisesti.

 

Mitä pariterapian suuntaukset tarkoittavat?

Pariterapian suuntaukset ovat erilaisia käsityksiä ja malleja siitä, mikä tuottaa terapeuttisen muutoksen. Eri terapeutit käyttävät erilaisia työskentelytapoja ja ovat perehtyneitä erilaisiin hoitomalleihin. Teoria on eräänlainen kartta, minkä avulla terapiaa ohjataan.

Eri suuntauksissa on paljon yhteisiä vaikuttavia tekijöitä. Tuen saaminen, ymmärryksen lisääntyminen ja käyttäytymisen muutokset ovat yhteistä tekijöitä kaikille terapioille. Kaikissa terapioissa tarkastellaan ajatuksia, tunteita ja käyttäytymistä sekä sitä, miten kumppanit vaikuttavat toisiinsa. Kaikissa terapioissa pyritään löytämään ratkaisuja ongelmallisiin tilanteisiin. Suurin osa terapeuteista yhdistää työssään useita eri suuntauksia ja menetelmiä asiakkaan tarpeiden mukaan.

 

Integratiivinen pariterapia

Integratiivisuus tarkoittaa erilaisten suuntausten joustavaa yhdistämistä. Terapeutti pyrkii räätälöimään työtapansa asiakkaiden ongelmiin sopivaksi. Ihminen ja parisuhteen ilmiöt ovat hyvin monimutkaisia. Erilaiset teoriat tavoittavat eri puolia ihmisenä olemisesta. Integratiivinen terapeutti pyrkii hallitsemaan erilaisia teorioita, ymmärtääkseen asiakkaita yksilöllisesti. Integratiivinen terapeutti painottaa hyvää yhteistyösuhdetta ja terapiamuotojen yhteisiä vaikuttavia tekijöitä. Väestöliitto on ollut integratiivisen paripsykoterapian kouluttajataho Suomessa.

 

Tunnekeskeinen pariterapia

Tunnekeskeinen pariterapia on hoitomalli, mikä keskittyy lujittamaan parin keskinäistä tunnesuhdetta ja lisäämään luottamusta ja turvallisuutta. Hoito etenee suunnitelmallisesti ja paria autetaan tunnistamaan ja pysäyttämään kielteisen vuorovaikutuksen kehiä. Terapiassa painotetaan tunteiden merkitystä muutoksen aikaansaamisessa. Paria autetaan saamaan korjaavia tunnekokemuksia toistensa kanssa. Tunnekeskeinen pariterapia on paljon tutkittu ja vaikuttavuudeltaan tehokas hoitomuoto. Väestöliitto on ollut mukana tuomassa tunnekeskeisen pariterapian osaamista Suomeen.

Tutustu maksutta: tunnekeskeinen parisuhdekurssi

 

Ratkaisukeskeinen pariterapia

Ratkaisukeskeinen pariterapia on tavallisesti lyhytkestoista terapiaa, jossa keskitytään asiakkaiden voimavaroihin ja ratkaisujen etsimiseen. Terapeutti kannustaa asiakkaita tarkastelemaan tilannettaan ratkaisun näkökulmista. Asiakkaat saavat tukea voidakseen nimetä mitä he tavoittelevat, ja yhteinen pohdinta auttaa näkemään, mikä estää heitä pääsemästä tavoitteisiinsa. Omien päätelmiensä myötä asiakkaat löytävät keinoja ratkaista ongelmiaan.

 

Psykodynaaminen pariterapia

Psykodynaaminen pariterapia keskittyy ymmärryksen syventämiseen itsestä ja toisesta. Terapiassa pyritään näkemään, miten lapsuuden ja menneisyyden ihmissuhteista opitut suhteessa olemisen asetelmat siirtyvät parisuhteeseen. Psykodynaamisessa pariterapiassa hahmotetaan, mitä ominaisuuksia kumppanit heijastavat toisiinsa.  Psykodynaaminen terapia auttaa oivaltamaan, miten menneisyyden kokemukset vaikuttavat nykyhetkeen.