Uusperheellä tarkoitetaan tilastoinnissa perhettä, jossa on alaikäinen vain toisen puolison lapsi. Uusperheen kaikki lapset eivät ole puolisoiden yhteisiä. Käsitettä voidaan kuitenkin käyttää myös Tilastokeskuksen määritelmää laajemmin tarkoittaen perheitä, joissa aikuisilla on aikaisemmissa parisuhteissa syntyneitä lapsia.

Parisuhteen muoto vaikuttaa jäämistöön eli perillisille perintönä siirtyvään omaisuuteen. Jos perittävä oli avioliitossa, on puolisoilla lain mukaan lähtökohtaisesti avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avio-oikeus tarkoittaa sitä, että puolisoiden omaisuuden yhteenlaskettu säästö puolitetaan puolisoiden kesken.

Mikäli vainaja oli kuollessaan avioliitossa, toimitetaan perintökaaren mukaan ensin ositus ja vasta sen jälkeen perinnönjako. Osituksen perusteella määräytyy perittävän osuus puolisoiden yhteenlasketun omaisuuden säästöstä eli jäämistö, jonka perilliset saavat perintönä.

Avopuolisoilla ei sen sijaan ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen.

Lakisääteisessä perintökaaren mukaisessa perimysjärjestyksessä ensimmäisinä perinnönsaajina ovat rintaperilliset eli lapset. Lapsettomana kuolleen henkilön perivät hänen vanhempansa tai mikäli vanhempi on kuollut aikaisemmin, perittävän sisarukset tai heidän jälkeläisensä. Jos perittävä oli kuollessaan avioliitossa, menee jäämistö leskelle.

Uusperheessä perintökaaren mukainen perimysjärjestys voi johtaa yllättävään lopputulokseen. Esimerkiksi perittävän omaisuutta voi periytyä hänen ex-puolisolleen. Jos perittävän ja hänen entisen puolisonsa yhteinen lapsi kuolee perittävän jälkeen lapsettomana eikä ole avioliitossa, ovat hänen perillisiään vanhemmat. Tällaisessa tilanteessa siis ex-puoliso on lapsen perillinen ja voi periä myös lapsen toiselta vanhemmalta saatua perintöä.

Testamentilla on mahdollista muuttaa lakisääteistä perimysjärjestystä ja varmistaa esimerkiksi sen, ettei perintö päädy perittävän entiselle puolisolle. Testamentilla on mahdollista myös suojata avopuolisoa antamalla hänelle hallinta- tai omistusoikeus jäämistöön tai osaan siitä. Testamentin tehokkuutta rajoittaa kuitenkin rintaperillisen lakiosaoikeus eli lapsen oikeus vaatia itselleen puolet omasta perintöosuudestaan.

Avioliiton mukanaan tuoma avio-oikeus on mahdollista poistaa tai rajoittaa sitä puolisoiden tekemällä avioehtosopimuksella.

Testamentin ja avioehdon laatimisessa on suositeltavaa käyttää apuna kokenutta lakiasiantuntijaa, jotta uusperheen yksilöllinen tilanne tulee huomioiduksi asianosaisten tarkoittamalla tavalla.

14.2.2018

Inga Koskinen
Varatuomari, OTK
lakipalvelu@ingakoskinen.fi

 

Inga Koskinen avaa lukijoille erotilanteissa sovellettavaa Suomen lainsäädäntöä. Kirjoitukset ovat informatiivisia eivätkä ne sisällä juridista neuvontaa.