Tapaamisoikeudessa on kysymys lapsen oikeudesta tavata vanhempiaan.

Lapsen tapaamisoikeudesta säädetään lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa laissa. Tapaamisoikeuden tarkoituksena on lain mukaan turvata lapselle oikeus pitää yhteyttä ja tavata etävanhempaansa.

Laissa on lisäksi säädetty, että lapsen vanhempien tulee keskinäisessä yhteisymmärryksessä ja erityisesti lapsen etu huomioiden pyrkiä siihen, että tapaamisoikeus toteutuu laissa säädettyjen periaatteiden mukaisesti. Tällaisia periaatteita ovat esimerkiksi myönteisten ja läheisten ihmissuhteiden turvaaminen erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä sekä lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi.

Tapaamissopimus on tehtävä riittävän yksiselitteisesti ja tarkasti, jotta se on tarvittaessa myös täytäntöön pantavissa. Sopimuksessa on lain mukaan otettava huomioon lapsen erityispiirteet sekä se, että kumpikin vanhempi pystyy toimimaan sovitulla tavalla. Vanhempien tekemän tapaamissopimuksen vahvistaa sosiaaliviranomainen tai tuomioistuin, jos sopimus on lapsen edun mukainen.

Tapaamissopimuksessa on nimenomaan kysymys lapsen oikeudesta tavata vanhempiaan. Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanoa koskevassa laissa säädetään, että täytäntöönpanoon ei saa ryhtyä vastoin 12 vuotta täyttäneen lapsen tahtoa. Tätäkin nuoremman lapsen tahto on lain mukaan mahdollista ottaa huomioon.

Tapaamissopimus on siis yksilöllinen, juuri kyseiselle lapselle ja hänen vanhemmilleen sopiva. Säännöllinen tapaaminen voidaan toteuttaa esimerkiksi vuorotellen viikon tai muun sovitun ajan pituisina jaksoina taikka harvemmin tapahtuvina viikonloppu- ja arkitapaamisina. Viikonlopputapaamisia voi olla joka toinen viikonloppu parillisina tai parittomina viikkoina taikka kerran kuukaudessa. Tapaamissopimukseen kirjataan tapaamisten alkamis- ja päättymiskellonajat.

Juhlapyhinä tapaamiset voivat olla vanhemmilla vuorovuosina kokonaan tai jaettuna. Tapaamiset pääsiäisenä, vappuna, juhannuksena, jouluna ja uutena vuotena voidaan sopia niin, että ne eivät ole kaikki samana vuonna etävanhemmalla. Äitien- ja isänpäivät tulisi ottaa sopimuksessa huomioon niin, että lapsi on äitienpäivät äitinsä luona ja isänpäivät isänsä luona. On hyvä sopia myös siitä, korvataanko näiden tapaamisten vuoksi mahdollisesti aiheutuva säännöllisen viikonlopputapaamisen menetys vai ei.

Loma-ajoista voidaan sopia yhtäjaksoinen tapaamisaika viikkoina sekä ajankohta, mihin mennessä etävanhemman on ilmoitettava tapaamisen ajankohdat. Hyvä käytäntö on esimerkiksi talvi- ja syyslomien osalta ilmoittaa tapaamisesta vähintään kuukautta ennen tapaamisen alkamispäivää sekä kesälomista tiettyyn päivään kuten huhtikuun loppuun mennessä.

Tapaamissopimuksessa voidaan huomioida myös lapsen sairastuminen sekä muodostaako se esteen tapaamiselle. Yleensä lievät sairaudet eivät estä tapaamista, mutta vakavampien sairastumisten osalta on mahdollista sopia korvaavasta tapaamisesta.

6.11.2017

Inga Koskinen
Varatuomari, OTK
lakipalvelu@ingakoskinen.fi

 

Inga Koskinen avaa lukijoille erotilanteissa sovellettavaa Suomen lainsäädäntöä. Kirjoitukset ovat informatiivisia eivätkä ne sisällä juridista neuvontaa.