MENTOROINNIN ajankohtaiset

Womenton työuramentorointi tukee koulutettuja maahan muuttaneita naisia ja auttaa heitä luomaan verkostoja sekä syventää suomalaisen työelämän ja tapojen tuntemusta.

Sonja Papunen omassa opinnäytetyössään on tutkinut minkälaiset pitkäaikaiset vaikutukset ovat olleet Womento mentoroinnilla korkeasti koulutettujen Suomeen muuttaneiden naisten työllistymiseen ja hyvinvointiin. Hän on haastattelut 32 Womento aktoria, jota olivat mukana toiminnassa vuosina 2012-2014.

Womentolle uusi logo
Olemme päivittäneet Womenton visuaalisen ilmeen =)

”Työuramentoroinnilla tuloksiin – Opas koulutettujen maahanmuuttajien mentorointiin” on Womenton työuramentorointimalliin perustuva opas. Sen tarkoituksena on toimia käytännönläheisenä käsikirjana niille tahoille, jotka ovat kiinnostuneita tarjoamaan työllistymistä tukevaa kotouttavaa työuramentorointia ammattitaitoisille, koulutetuille maahanmuuttajille.

Työmentoroinnilla tuloksiin - Opas koulutettujen maahanmuuttajien mentorointiin julkaistiin 25.11. Opas esittelee Womenton vapaaehtoisen työmentoroinnin mallin. Se antaa käytännönläheisiä ohjeita mentorointitoimintaa suunnitteleville. Vapaaehtoisten suomalaisnaisten yhteistyö Suomeen muuttaneiden naisten kanssa auttaa tehokkaasti työuralle ja edistää kotoutumista.

Metropolia YAMK sosionomian opinnäytetyössä on selvitetty aktorien kokemuksia Womenton mentoroinnista. Tutkimuksessa on selvitetty, millaisena aktorit kokivat mentoroinnin ja millaisina työllistymismahdollisuuksia edistävät tekijät näyttäytyivät mentoroinnissa.

Kokemuksia Womenton mentoroinnista voit lukea Väestöliiton blogista, jossa aktorimme Paula kertoo mentoroinnin etenemisestä ja siihen liittyvistä ajatuksista.

Womento on julkaissut mentorointioppaan ”Naiset mentoroinnilla yhteisiin tavoitteisiin”. Oppaassa kuvataan maahan muuttaneiden naisten kotoutumishaasteita sekä esitellään uudenlaisen, vapaaehtoisuuteen pohjaavan Womento-hankkeen toiminta-ajatusta, päämääriä ja toimintatapoja. Kokemukset perustuvat Väestöliitossa Sitran rahoituksella vuosina 2011–2012 toteutettuun Womenton pilottihankkeeseen.