Avioeroa voivat hakea puolisot yhdessä tai vain toinen puoliso yksin. Hakemus toimitetaan jommankumman puolison kotipaikan käräjäoikeuteen. Jos vain toinen puolisoista hakee eroa, annetaan hakemus viran puolesta tiedoksi toiselle puolisolle.

Puolen vuoden pituinen harkinta-aika alkaa kulua yhteisen hakemuksen käräjäoikeudelle toimittamispäivästä tai yksin tehdyn hakemuksen tiedoksiantopäivästä. Harkinta-ajan päätyttyä lopullista avioeroa on haettava puolen vuoden kuluessa. Ellei näin ole tehty, avioeroasia raukeaa. Lopullisen avioerohakemuksen voivat tehdä puolisot yhdessä tai toinen puoliso yksin, vaikka hän ei olisi ensimmäisen vaiheen avioerohakemusta tehnytkään.

Jos puolisot ovat asuneet keskeytyksettä erillään vähintään kaksi vuotta, voidaan avioeroon tuomita ilman harkinta-aikaa.

Kumpi tahansa puolisoista saa avioeron niin halutessaan, vaikka toinen puoliso ei haluaisikaan avioeroon suostua.

Avioliiton aikana toinen puolisoista tai molemmat yhdessä voivat hakea yhteiselämän lopettamista puolisoiden kotipaikan käräjäoikeudesta. Hakemus ei edellytä avioeron hakemista eikä se itsessään johda avioeroon, vaikka se voidaan tehdä myös avioerohakemuksen yhteydessä. Yhteiselämän lopettaminen ei vaadi perustetta, mutta sitä käytetään usein perheväkivallan vuoksi. Yhteiselämän lopettamisen yhteydessä tuomioistuin voi hakemuksesta päättää siitä, kumpi puolisoista saa jäädä asumaan yhteiseen kotiin ja velvoittaa toisen muuttamaan pois. Tämä tarkoittaa sitä, että puoliso voi joutua muuttamaan pois omistamastaan asunnosta. Asuntoon jäävä puoliso voidaan myös oikeuttaa käyttämään toisen puolison omistamaa asuntoirtaimistoa, puolison työvälinettä taikka puolison tai lasten henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettua irtainta omaisuutta.

Yhteiselämän lopettamispäätös voidaan panna heti täytäntöön mahdollisesta valituksesta riippumatta ja se on voimassa toistaiseksi. Päätöstä voidaan myöhemmin muuttaa, jos olosuhteet muuttuvat. Päätös raukeaa, kun puolisoiden välinen omaisuuden ositus tai erottelu on saanut lainvoiman. Päätös raukeaa joka tapauksessa kahden vuoden kuluttua sen antamisesta, vaikka omaisuuden osittelua tai erottelua ei olisi toimitettu.

Päivitetty 6.7.2018.