Avioliitto on yhteiskunnan lainsäädännöllä sääntelemä parisuhteen muoto. Päästäkseen perheen tueksi ja turvaksi säädettyjen lakien piiriin puolisoiden on solmittava avioliittolain määräämässä järjestyksessä avioliitto.

Avioliiton voi solmia jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, jota ei ole julistettu holhottavaksi ja joka ei ole ennestään naimisissa. Avioliitto tiettyjen lähisukulaisten kesken on kielletty. Ennen avioliittoa suoritetaan avioliiton esteiden tutkinta. Avioliittoon voidaan vihkiä kirkollisella tai siviilivihkimyksellä. Avioliitto päättyy toisen puolison kuolemaan tai avioeroon.

Eduskunta on 12.12.2014 hyväksynyt avioliittolain muutoksen, jonka mukaan kaksi henkilöä, jotka ovat sopineet menevänsä avioliittoon keskenään, ovat kihlautuneet. Sen mukaisesti myös samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat mennä keskenään naimisiin eli solmia avioliiton. Muutos tuli voimaan 1.3.2017. Samassa yhteydessä eduskunta on edellyttänyt, että hallitus ryhtyy viivytyksettä valmistelemaan esityksen tasa-arvoisen avioliittolain edellyttämistä muutoksista tarvittaviin muihin lakeihin ja antaa esityksen eduskunnan käsiteltäväksi 31.12.2015 mennessä. Asia siirtyy keväällä 2015 valittavan eduskunnan käsiteltäväksi.

Avioliitto tuo mukanaan velvollisuuden huolehtia paitsi yhteisistä lapsista myös puolisosta, mutta se ei vaikuta puolisoiden omistussuhteisiin tai velkoihin. Kumpikin omistaa oman omaisuutensa myös avioliiton aikana ja vastaa yksin omista veloistaan. Puolisot ovat toistensa lähimmät sukulaiset, ja heillä on siten oikeus saada tietoa puolison terveydentilasta ja päättää tämän hoidosta, jos tämä ei siihen itse pysty. Aviopuolison suostumus vaaditaan perheen asuntoa koskeviin oikeustoimiin, vaikka hän ei olisi omistaja. Lesken asema pesän muita osakkaita vastaan on hyvin suojattu. Puolisoiden taloudellista asemaa on pyritty turvaamaan avioliiton päättyessä. Aviopuolisoiden perintöverotus on avopuolisoita huomattavasti alhaisempi.