Parisuhteen päättyessä puolisoiden on ratkaistava omaisuuteen liittyvät kysymykset. Puolisoiden omistamat eläimet kuuluvat myös ositettavaan varallisuuteen. Lemmikkieläinten omistus ja hallinta voivat erotilanteessa olla hyvinkin riitaisia.

Eläinten omistusoikeudesta ei ole säädetty omaa erillistä lainsäädäntöä, vaan eläimet rinnastetaan tässä suhteessa irtaimeen esineeseen. Esimerkiksi eläinten kauppaan sovelletaan kauppalakia.

Eläin voi olla yksin toisen puolison omistuksessa tai puolisoiden yhteisessä omistuksessa. Omistusoikeuden osoittaa nimiperiaatteen mukaan se, kenen nimiin omaisuus eli eläin on rekisteröity tai ostettu. Nimiperiaatteesta on mahdollista poiketa, mikäli toinen on esimerkiksi rahoittanut oston. Lähtökohtaisesti omistaja päättää myös omaisuuden hallinnasta eli missä lemmikkiä pidetään.

Avioerotilanteessa eläimiin sovelletaan avioliittolain ositusta koskevia säännöksiä. Puolisolla on lain mukaan avio-oikeus toisen puolison yksin omistamaan omaisuuteen, kuten eläimeen. Avioerotilanteessa ei eläimen omistusoikeus ole yksinomaan ratkaisevaa, vaan eläin on ositettavaa omaisuutta riippumatta siitä, omistaako toinen puoliso eläimen yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa.

Aviopuolisot voivat eron yhteydessä keskenään sopia lemmikkieläinten omistusoikeudesta. Mikäli aviopuolisot eivät pääse sovintoon lemmikkieläimiin liittyvissä kysymyksissä, ratkaistaan asia toimitusosituksen yhteydessä.

Avioerotilanne on erilainen, jos puolison avio-oikeus on suljettu pois. Poissulkeminen voi tapahtua puolisoiden tekemällä avioehdolla taikka lahjakirja- tai testamenttimääräyksellä. Näissä tilanteissa tehdään omaisuuden erottelu ja lähtökohtaisesti kumpikin puoliso pitää oman omaisuutensa. Yhteisen omistussuhteen purkaminen ilman sopimukseen pääsyä on mahdollista lain perusteella. Lemmikkieläimen kuten muunkin omaisuuden yhteisomistussuhteen purkamista säätelee laki.

Vastaavasti avopuolisoiden omaisuuden osalta on erossa otettava huomioon laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta. Lain lähtökohta on, että kumpikin avopuoliso pitää oman omaisuutensa. Laki mahdollistaa kuitenkin muun muassa taloudellisen hyvityksen saamisen toiselta puolisolta. Avoerotilanteessakin puolisot voivat sopia lemmikkieläimen omistuksesta ja hallinnasta, mutta riitatilanteessa yksin omistava puoliso tekee päätökset lähtökohtaisesti. Yhteisomistussuhteen purkaminen tapahtuu edellä mainitun yhteisomistussuhteen purkamista säätelevän lain mukaan.

Eläinten pidossa on huomioitava kaikkiin eläimiin sovellettavan eläinsuojelulain mukaiset määräykset eläinten pitopaikasta, kohtelusta ja hoidosta. Lain mukaiset pakkotoimenpiteet voivat johtaa siihen, ettei omistajalla eläinsuojelullisista syistä ole edellä selostettua määräysvaltaa eläimeen.

20.1.2017

Inga Koskinen
Asianajaja, varatuomari, OTK
asianajaja@ingakoskinen.fi

 

Inga Koskinen avaa lukijoille erotilanteissa sovellettavaa Suomen lainsäädäntöä. Kirjoitukset ovat informatiivisia eivätkä ne sisällä juridista neuvontaa.