Elatusavusta säädetään lapsen elatuksesta annetussa laissa.  Elatusavulla turvataan lapsen riittävä elatus silloin, kun vanhempi ei muutoin osallistu lapsen elatukseen tai asuu pysyvästi eri taloudessa lapsen kanssa.

Lapsen vanhemmat voivat sopia elatusavun maksamisesta sopimuksella, jonka kunnan sosiaalilautakunta vahvistaa. Sovittavia asioita ovat

  • elatusavun suuruus,
  • elatusapumaksujen alkamisajankohta ja
  • päättymisajankohta sekä
  • elatusapumaksujen erääntymisaika.

Mikäli vanhemmat eivät pääse elatusavun maksamisesta sopimukseen, ratkaistaan asia tuomioistuimessa.

Oikeusministeriö on vuonna 2017 laatinut ohjeet elatusavun suuruuden arvioimiseksi. Näitä ohjeita käytetään elatusavun määrän arviointiin sekä elatusavun maksamisesta sovittaessa että tuomioistuinkäsittelyssä.

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Se käsittää lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset.

Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Vanhempien elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon heidän ikänsä, työkykynsä ja mahdollisuutensa osallistua ansiotyöhön, käytettävissä olevien varojen määrä sekä heidän lakiin perustuva muu elatusvastuunsa.

Vanhempien elatusvastuun laajuutta arvioitaessa otetaan huomioon myös lapsen kyky ja mahdollisuudet itse vastata elatuksestaan sekä seikat, joiden johdosta vanhemmille ei aiheudu lapsen elatuksesta kustannuksia tai ne ovat vähäiset.

Lapsen oikeus saada elatusta vanhemmiltaan päättyy, kun hän täyttää kahdeksantoista vuotta.

Vanhemmat vastaavat lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista myös sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi. Tällöin otetaan erityisesti huomioon lapsen taipumukset, koulutuksen kestoaika, siitä aiheutuvien kustannusten määrä sekä lapsen mahdollisuudet koulutuksen päätyttyä itse vastata koulutuksestaan aiheutuneista kustannuksista.

3.5.2017

Inga Koskinen
Asianajaja, varatuomari, OTK
asianajaja@ingakoskinen.fi

 

Inga Koskinen avaa lukijoille erotilanteissa sovellettavaa Suomen lainsäädäntöä. Kirjoitukset ovat informatiivisia eivätkä ne sisällä juridista neuvontaa.