Tällä sivulla selvitetään asiakas-, potilas- tai terapiatyötä tekevien työhön liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Monet niistä liittyvät suoraan tai välillisesti moniammatilliseen yhteistyöhön ja lakisääteiseen salassapitovelvollisuuteen. Useissa kysymyksissä otetaan huomioon alaikäisen asema.

Aiheet on jaoteltu hakusanoihin siten, että hakusanat kuvaavat alaa koskevaa lainsäädäntöä. Aihepiirit ovat osin päällekkäisiä. Lainsäädännön sisältöjä ei ole käyty yksityiskohtaisesti läpi.

Osa hakusanoista liittyy viranomaisten toimintaan. Viranomaisilla tarkoitetaan tässä yhteydessä lähinnä valtion hallintoviranomaisia, virastoja ja laitoksia, tuomioistuimia sekä kunnallisia viranomaisia. Viranomaisiin rinnastetaan monia yhteisöjä, laitoksia ja säätiöitä silloin, kun ne käyttävät julkista valtaa. Esimerkiksi yksityinen lastensuojelulaitos, joka hoitaa kunnalle kuuluvia tehtäviä, voidaan rinnastaa viranomaisiin.

 

Anonyymi lastensuojeluilmoitus Lähestymiskielto
Arkaluonteiset henkilötiedot  
Asiakaslähtöisyys Perhesalaisuudet
Asiakirjajulkisuus Perheväkivalta
Huostaanotto Poliisin tiedonsaantioikeus
Ikärajasääntely Salassapitovelvollisuus
Ilmoitusvelvollisuus poliisille Suojaikärajat
Laiton uhkaus Syyllistäminen
Lapsen huolto Todistaminen oikeudessa
Lasten ihmisoikeudet Työnohjaus
Lastensuojeluilmoitus YK:n lapsen oikeuksien sopimus
Lausunnot viranomaisille Yksityisyyden suoja