Tässä kirjoituksessa pyritään luomaan katsaus pariterapian nykytilaan keskittyen erityisesti pariterapeuttiseen työskentelyyn parin viime vuosikymmenen kuluessa kehitettyjen terapiamallien esittelyyn. On hyvä pitää mielessä, että tässä esiteltyjen menetelmien ohella pariterapiaa tehdään muun muassa psykoanalyyttistä, narratiivista tai ratkaisukeskeistä työotetta parisuhdetyöskentelyyn soveltaen.

Alan Gurman ja Peter Fraenkel (2002) ovat jakaneet pariterapian historian neljään vaiheeseen. Viimeistä, yhä jatkuvaa vaihetta, he kuvaavat termeillä: hioutuminen, laajeneminen, monipuolistuminen ja integroituminen. Nykyisen vaiheen he katsovat alkaneen Yhdysvalloissa jo 1980-luvun puolivälin jälkeen, josta maamerkkinä voidaan pitää Clinical Handbook of Marital Therapy -käsikirjan ilmestymistä vuonna1986 (Gurman et al.).

Edellistä vaihetta, ennen 1980-luvun puoliväliä, kyseiset kirjoittajat nimittävät ”perheterapialiittolaisuudeksi”, jota luonnehti perheterapian selkeä valta-asema suhteessa pariterapiaan. Pari- ja perheterapian alueet sulautuivat yhteen, ja on jopa katsottu, että perheterapia absorboi pariterapian itseensä. Tähän aikakauteen osuu ns. perheterapian kultainen ajanjakso (1975-1985), jolloin perheterapian teoria ja menetelmät kehittyivät nopeasti. Pariterapiaa ei pidetty tärkeänä teoreettisten ja menetelmällisten kehittelyjen kannalta, vaan nämä tapahtuivat pääosin perhekontekstissa. Pariterapiaa tekevät ottivat työvälineensä perheterapian alalta, kuten aiemmin olivat ottaneet yksilötyöskentelyn alalta.

Kahdeksankymmentäluvun loppupuolelta lähtien pariterapian alueella on alkanut tapahtua itsenäistä, monipuolista ja laaja-alaista teoreettista ja menetelmällistä kehittelyä.

Kahden pariterapiamenetelmän kehittely on edennyt viime aikoina niin pitkälle, että niiden vaikuttavuudesta on jo kertynyt selkeää, julkaistua tutkimustietoa. Nämä ovat:

Tässä kirjoituksessa esitellään lisäksi

Tästä voit lukea tämän Pariterapian nykytilasta -kirjoituksen kokonaisuudessaan.

Artikkeli löytyy kirjasta: Paripsykoterapia ja parisuhteen ikuinen arvoitus, 90 s. 2007. Toim. Vuokko Malinen ja Paula Alkio.
 

Arto Koskinen
Psykologi, pariterapeutti