I Negatiivisen kehän pysäyttäminen

1. Yhteistyösuhteen luominen ja ongelmien kartoittaminen

Tavoitteina on hahmottaa parin keskeiset ongelmat kiintymyssuhteen näkökulmasta ja luoda turvallinen yhteistyösuhde parin molempien osapuolten kanssa. Alkuvaiheessa selvitellään kummankin osapuolen tavoitteita ja niiden yhteensopivuutta sekä tunnekeskeisen pariterapiaan sopivuutta hoitomuodoksi. Samoin luodaan kuvaa sekä kummankin oman elämän että yhteiselämän merkittävistä vaiheista ja selvitetään osapuolten sitoutumista suhteeseen.

2. Kielteisen kehän tunnistaminen

Tavoitteena on hahmottaa parin negatiivinen kehä ja kummankin asema kehällä.

Terapiassa usein esiin tulevassa kehässä nainen on vaativan takaa-ajajan (hyökkääjän) asemassa ja mies puolustautujan ja vetäytyjän asemassa. Joskus molemmat asiakkaat ovat hyökkääjän asemassa. Tällainen tilanne voi olla lähtöasemaltaan hyökkääjä-vetäytyjä tilanne, jossa vetäytyjä on joutunut niin selkä seinää vasten niin, että myös hän on siirtynyt hyökkääjän asemaan. Jos molemmat ovat vetäytyjän asemassa, se voi olla tulosta hyökkääjä-vetäytyjä asetelmasta, jossa hyökkääjän luovuttamisen jälkeen vetäytyjä ahdistuu ja ehdottaa pariterapiaan menemistä. Naisen esiintyminen miestä useammin takaa-ajajan roolissa näyttäisi johtuvan siitä, että naiset kokevat enemmän muutoksen tarvetta suhteessa ja ottavat miestä useammin parisuhdeasioita esiin.

3. Vuorovaikutusasemien takana olevien kiintymystarpeiden esiintuominen

Asiakkaita autetaan hahmottamaan omia piilossa olevia tarpeitaan ja tuomaan niitä esille tavalla, joka luo mahdollisuuden avautumiseen ja läheisyyteen. Asiakkaiden ilmaisemien sekundaaritunteiden kautta siirrytään primaaritunteiden tasolle. Tässä vaiheessa terapeutin pitää olla varautunut ”pysäyttämään toisen ampumat luodit”. Jos toinen sanoo vaikka: ”En minä ole sinun äitisi!”, terapeutti voi todeta: ”Sinusta tuntuu oudolta kuulla hänen sanovan noin, et ole tottunut sellaiseen.”

4. Ongelman uudelleen määrittely negatiivisen kehän, sen takana olevien tunteiden ja kiintymystarpeiden avulla

Asiakkaita autetaan tunnistamaan ja ilmaisemaan kielteisen kehän takana olevia piilotettuja tunteitaan, tarpeitaan ja niissä kokemiaan loukkauksia. Negatiivinen vuorovaikutuskehä nähdään parin ongelmana ja stressin ja tunnetasolla etääntymisen aiheuttajana. Tämä vähentää keskinäistä syyttelyä ja vihamielisyyttä, negatiivinen kehä pysähtyy ja terapiassa on tässä vaiheessa päästy ensimmäisen asteen muutokseen. Ensimmäisen asteen muutokselle on ominaista se, että siinä parisuhteen vuorovaikutuksessa ei tapahdu vielä rakenteellista muutosta.

II Vuorovaikutusasemien muuttaminen

1. Piilotettujen tunteiden integroiminen.

Tavoitteena on poissuljettujen tunteiden, tarpeiden, pelkojen ja itsen eri puolien tunnistaminen, liittäminen omaan itseen kuuluviksi ja mukaan tuominen vuorovaikutukseen. Intensiivisten kokemuksiensa, tunteidensa ja tarpeidensa tutkimiseen antautuvat hyötyvät eniten tunnekeskeisestä terapiasta. Aiemmin tunnistamattomat tunteet pyritään kohtaamaan, erittelemään ja ilmaisemaan. Kiintymyssuhdetarpeet ja toiveet, kysymys omasta arvosta ja rakastettavuudesta voivat tulla esiin. Vaiheen intrapsyykkisessä työskentelyssä lähdetään liikkeelle vetäytyjästä, jotta hänet saadaan olemaan saatavilla silloin, kun takaa-ajajaa vuorostaan autetaan uudestaan lähestymään vetäytyjää.

2. Kumppanin uuden kokemuksen ja uuden vuorovaikutustavan hyväksyminen.

Vaiheessa autetaan paria hyväksymään toistensa uudet tunnekokemukset ja autetaan näin laajentamaan vuorovaikututusta: miten he näkevät, määrittelevät ja reagoivat toisiinsa. Kun on tottunut vuosia näkemään kumppaninsa tietynlaisena, voi olla vaikeaa nähdä tämä ilmaisemassa tarpeitaan uudella tavalla. Voi myös olla vaikeaa luottaa muutoksen pysyvyyteen. Terapeutin tehtävänä on auttaa toista kuulemaan ja vastaanottamaan uudenlaisia viestejä ja vuorovaikutusta.

3. Kiintymistarpeiden ilmaiseminen, tunnesuhteen uudelleen määrittely ja uuden vuorovaikutusmallin hyväksyminen.

Muutosprosessin kannalta keskeistä on se, että vetäytynyt puoliso sitoutuu uudelleen suhteeseen ja aiemmin syyttelevä ja kriittinen hyökkääjä pehmenee. Näin suhteeseen pääsee syntymään itseään vahvistava positiivinen kehä. Kumpikin on yhteydessä omiin tunteisiinsa ja tarpeisiinsa ja niitä ilmaistaan tavalla, mikä tekee niihin vastaamisen helpommaksi.

III Uuden vuorovaikutuskehän lujittaminen ja integrointi

1. Uusien ratkaisujen löytäminen vanhoihin ongelmiin

Elämään kuuluvien ongelmien ratkaiseminen onnistuu, koska kyse on enää ongelmanratkaisusta eikä suhteen määrittelystä. Kun suhde on turvallinen, ei tarvita erikseen ongelmien ratkaisun tai parisuhdekommunikaation opetusta, kun jokainen ongelma ei ole vaarassa laajeta suhteen määrittelyn kautta toisen ja tämän suvun tai kansakunnan määrittelyksi. Turvallisessa kiintymyssuhteessa ei ole enää tällaisia laukeamisherkkiä panoksia, jotka ovat valmiina räjähtämän ensimmäisessä mahdollisessa vaiheessa.

2. Kiintymyskäyttäytymisen uusien asemien ja uuden kehän vakiinnuttaminen

Tunnetasolla saatavilla oleminen, vastaaminen ja suhteen näkeminen uudessa valossa lujittaa uusia asemia ja kiintymyssuhdetta. Asiakkaita autetaan hahmottamaan työtä, jonka he ovat terapiaprosessin aikana tehneet, ja uutta tarinaa, jonka asiakkaat ovat parisuhteestaan luoneet. Vastakohtana parin vanhalla epäonnistumistarinalle uudessa tarinassa asiakkaat ovat ymmärrettäviä ja rakastettavia ihmisiä. Terapeutin tehtävänä ei ole olla ”ihmeterapeutti”, sillä ihmeet häviävät ja ihmeen vaikutus voi hävitä terapeutin häviämisen myötä. Kun tehty työ nähdään asiakkaiden tekemänä se tekee heidät kykeneviksi ratkaisemaan elämäänsä kuuluvia ongelmia.