Paripsykoterapia ja parisuhteen kätketyt mahdollisuudet sisältää sekä teoreettisia että käytännönläheisiä artikkeleita parisuhteiden kanssa työskentelevien ammattilaisten käyttöön.

Kirja koostuu Suomen ensimmäisen erityistason paripsykoterapiakoulutuksen (2006-2009) sekä kouluttajien että opiskelijoiden päättötöistään kirjoittamista 13 artikkelista.

Väestöliiton koulutus on integratiivinen, moninäkökulmainen ja monitasoinen viitekehys ja kartta ohjaamaan paripsykoterapian prosessia. Koulutuksessa yhdistyvät sekä yksilön syvällinen ymmärtäminen että parisuhdedynamiikan ymmärtäminen.

Paripsykoterapia vastaa haasteeseen tilanteessa, jossa toisaalta parisuhteen romanttisuus- ja onnellisuusodotukset ja toisaalta puolisoiden selviytyminen omista kehityshaasteistaan ja vanhemmuuden rooleistaan joutuvat ristiriitaan. Vaikeuksien ja ristiriitojen käsittelyn kautta parille avautuu usein uusia, kätkettyjä mahdollisuuksia.

Kirjan aluksi Väestöliiton psykologit, pari- ja perheterapeutit Sinikka Kumpula ja Vuokko Malinen johdattelevat lukijan integratiiviseen paripsykoterapiaan.

Teoksen muita kirjoittajia on mm. Jan-Christer Wahlbeck, joka nostaa artikkelissaan ”Miten elämä näyttäytyy parisuhteessa?” esille parisuhteen elämänfilosofisen puolen. Pirjo Tuhkasaari kirjoittaa artikkelissaan ”Naisen ja miehen identiteetit murroksessa” psykoanalyyttisen paripsykoterapian viitekehityksestä.

Helena Lounavaara-Rintala esittelee artikkelissaan” Perhedraamat useamman sukupolven perspektiivistä” käsitteitä sukupolvien välisen vuorovaikutuksen ymmärtämiseksi tavalla, joka ei koske vain parina olemista, vaan kaikkea ihmisenä olemista.

Anne Anttosen työ ”Lapsuuden traumaattiset kiintymyssuhdekokemukset paripsykoterapiassa” avaa monella tasolla kaikkia niitä teemoja, jotka tulevat paripsykoterapian näyttämölle. Anja Ojuvan artikkeli ”Matkalla adoptiovanhemmuuteen - paripsykoterapian tuki adoption ja vanhemmuuden pohdinnoille” on päänavaus tälle tärkeälle aiheelle.

Edellä on vain muutama esimerkki artikkeleista. Kirja on tutustumisen arvoinen työväline parien, vanhempien ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille.  Ylipäätään se tarjoaa kaikille aiheesta kiinnostuneille uusia, syventäviä näkökulmia paripsykoterapian mahdollisuuksiin parien auttamiseksi.
 

Paripsykoterapia ja parisuhteen kätketyt mahdollisuudet. Vuokko Malinen ja Paula Alkio (Toim.). Väestöliitto/ VL-Markkinointi Oy 2010.