Kannanotto: Odotus- ja vauva-ajan palveluiden saatavuus turvattava korona-aikana sekä pandemian jälkihoidossa

Eduskunnan turvallisen odotus- ja vauva-ajan edistämisryhmä korostaa, että odotus- ja vauva-ajan palveluiden saatavuudella on merkittävä vaikutus lapsen ja perheen terveyteen sekä hyvinvointiin. Palveluiden laadukkaan toiminnan turvaamiseksi myös korona-aikana tulee kiinnittää vahvemmin huomiota esimerkiksi neuvolapalveluiden ja niihin sisältyvien perhevalmennusten, mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä imetysohjauksen riittävään resursointiin.

Eduskunnan turvallisen odotus- ja vauva-ajan edistämisryhmä on huolissaan odotus- ja vauva-ajan palveluiden saatavuudesta. Korona-aikana on ilmennyt vajeita niin lakisääteisten neuvolakäyntien kuin neuvoloiden järjestämien perhevalmennusten toteutumisessa. Lisäksi koronakriisin tiedetään lisäävän psyykkistä oireilua, stressiä ja eriarvoisuutta pikkulapsiperheissä muodostaen pitkäkestoisen riskin lapsen kehitykselle. Nyt jos koskaan tarvitaan erityistä huomiointia odotus- ja vauvaperheiden hyvinvoinnin tukemiseen.

Toisin kuin perheissä, joissa on päiväkoti- tai kouluikäisiä lapsia, vauvaperheissä kontaktit ammattilaisiin korostuvat neuvolakäynneillä. Äitiys- ja lastenneuvolat ovat tärkeä kaikkia odottavia ja vauvaperheitä kohtaava taho, joka on avainasemassa tukemassa perheitä mutta myös ohjaamassa heitä tiiviimmän avun piiriin. Nyt korona-aikana eivät neuvolan lakisääteiset käynnit ole kuitenkaan toteutuneet jokaisessa kunnassa riittävällä tavalla ja tukea tarvitsevat vauvaperheet ovat jääneet yksin. Näin riski sille, että perheen tuen tarve jää näkymättömäksi, on suurempi. Vauvaperheet tarvitsetkin erityistä huomiointia. Neuvolakäynteihin on voinut tulla hyvin pitkiä taukoja ja pahimmillaan perheiden huonovointisuus on jäänyt huomaamatta. Jotta neuvolat kykenevät toimimaan laadukkaasti ja jokaisen perheen tarpeet yksilöllisesti huomioiden, tulee neuvoloille turvata riittävät resurssit. Kuntiin ohjattuja koronatukia onkin tärkeä kohdentaa odotus- ja vauvaperheiden tukemiseen sekä ennaltaehkäiseviin palveluihin. Resurssien lisäksi olisi tärkeää turvata, että perheet tapaisivat käynneillä aina saman terveydenhoitajan raskauden alusta lapsen kouluikään asti. Tärkeää on myös koronakriisiin liittyvistä rajoituksista huolimatta pyrkiä pitämään molemmat vanhemmat tasavertaisesti palveluissa mukana.

Tällä hetkellä myös neuvoloiden perhevalmennuksen saatavuudessa on ollut monin paikoin haasteita. Perhevalmennus on yksi tärkeä tuki, jolla odottavat ja vauvaperheet valmistautuvat uuteen elämäntilanteeseen ja vauvan vanhempana olemiseen. Perhevalmennusta tulisi olla tarjolla kaikille ensimmäistä lasta odottaville vanhemmille, myös ruotsiksi kaikissa kaksikielisissä kunnissa.

Perheiden oikeus riittävään imetysohjaukseen ja tukeen vauvamyönteisyysohjelman tavoitteiden mukaisesti tulisi turvata. Terveydenhuollosta saatu oikea-aikainen imetysohjaus on keskeisin tekijä siinä, että imetys käynnistyy ja jatkuu perheen toivomalla tavalla. Imetys ja sen tukeminen on tärkeää erityisesti pandemia-aikana imetyksen tarjoaman infektiosuojan vuoksi. Laadukas, perheille yhdenvertaisesti saatavilla oleva tuki edellyttää kansallista koordinaatiota ja siihen resurssia. Perhe- ja vauvamyönteisyysohjelma tulisi jalkauttaa osaksi kuntien ja kaupunkien hyvinvointistrategiaa ja sosiaali- ja terveyspalveluita.

Eduskunnan turvallisen odotus- ja vauva-ajan edistämisryhmä korostaa, että nyt on äärettömän tärkeää vahvistaa vanhempien ja lasten mielenterveys- sekä päihdepalveluita. Psyykkisesti haavoittuvaiset perheet tulisi tunnistaa ja saada erityisen tuen palvelujen piiriin jo raskausaikana. Päihteiden käytön tiedetään lisääntyneen pandemian aikana, mutta hoitoon hakeutuminen erityisesti odotus- ja vauva-aikana on vähentynyt. Moniammatillinen ja yksilöllisesti kohdennettu perheen hyvinvoinnin tukeminen korkean riskin pikkulapsiperheille on paras mahdollinen investointi sekä taloudellisesti että lasten kehityksen ja hyvinvoinnin kannalta. Mitä varhaisemmassa vaiheessa, jo raskausaikana, tukea on tarjolla, sitä enemmän perhe ja myös yhteiskunta siitä hyötyvät.

Eduskunnan turvallisen odotus- ja vauva-ajan edistämisryhmä toteaa, että odotus- ja vauva-ajan tukipalveluita ei voi missään nimessä supistaa perusterveydenhuollossa eikä erikoissairaanhoidossa koronakriisinkään keskellä. Eduskunnan turvallisen odotus- ja vauva-ajan edistämisryhmä vetoaakin päättäjiä ottamaan huomioon odotus- ja vauvaperheiden erityistarpeet ja turvaamaan palveluiden saatavuus läpi koronakriisin sekä pandemian jälkihoidossa.

Ryhmä on jättänyt ryhmän puheenjohtajan johdolla asiasta myös kirjallisen kysymyksen 8.4.2021.

Eduskunnan turvallisen odotus- ja vauva-ajan edistämisryhmä perustettiin lokakuussa 2020 ja sen tavoitteena on vahvistaa vauvamyönteistä yhteiskuntaa edistämällä perheystävällistä politiikkaa. Ryhmän toiminnalla lisätään päättäjien tietoisuutta odotus- ja vauva-ajan merkityksellisyydestä elämänvaiheena sekä sen vaikutuksista myöhempään elämään. Ryhmän toiminnalla pyritään lisäämään päättäjien ymmärrystä vauvaperheiden tuen tarpeista ja toimivista tuen muodoista. Ryhmä kunnioittaa perheiden monimuotoisuutta sekä huomioi erilaiset polut vanhemmuuteen. Ryhmä koostuu asiantuntijatahoista, kansanedustajista sekä eduskunnan työntekijöistä. Asiantuntijatahoina ovat: Suomen Terveydenhoitajaliitto, Psykologiliitto, Ensi- ja turvakotien liitto, Suomen Kätilöliitto, Väestöliitto, Imetyksen tuki ry, Suomen Vauvamyönteisyyskouluttajat ry, Folkhälsan, Lastensuojelun keskusliitto sekä Fenix Helsinki ry