Lapsiperheiden taloudellista turvaa ei tule heikentää

Pieni surullinen poika katselee ikkunasta ulos.

Syntyvyys jatkaa laskuaan ja yhteiskunta ikääntyy.  Nyt ei ole oikea aika leikata lapsiperheiltä eikä poistaa työttömyysturvan lapsikorotusta. Väestöliitto esittää, että yksittäisten leikkausesitysten sijaan lapsiperheiden sosiaaliturvaa tulisi uudistaa työhön kannustavaksi laajemmasta näkökulmasta.

Väestöliitto tarkastelee lausunnossaan hallituksen esitystä työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta  perheellistymisen, lasten oikeuksien, perheiden taloudellisen tilanteen ja perheiden hyvinvoinnin näkökulmasta.

Työllistyminen on mielestämme hyvä tavoite, ja myös lasten vanhempien tai muiden huoltajien toimeentulo perustuu ensi sijassa työstä saatuun ansioon ja sosiaaliturva on tätä täydentävää turvaverkkoa. Täytyy kuitenkin muistaa, että osalla ihmisistä, myös perheellisillä, on esimerkiksi työkyvyttömyyden vuoksi pitkäaikainen perusturvan tarve.

Väestöliitto ei pidä työttömyysturvan suojaosan poistoa hyvänä ratkaisuna. Suojaosa turvaa ja parantaa osa-aikatyöhön kykenevien toimeentuloa. Työllistymistä onkin tarkasteltava myös siltä kannalta, että jokaisella työikäisellä tulisi olla oikeus ja mahdollisuus työhön. Kokoaikatyö ei aina ole työkyvyn tai muutoin elämäntilanteen vuoksi mahdollista.

Koko- ja osa-aikaisen työllistymisen esteenä ovat myös eri väestöryhmiin kohdentuvat ja työnhakijan haastavaan elämäntilanteeseen kohdistuvat syrjivät käytännöt ja rakenteet. Myös perhe, kuten yksinhuoltajuus, monilapsisuus tai erityislapsen vanhemmuus voivat käytännössä nousta esteeksi.

Työhön kannustamisessa tulisikin mielestämme kiirehtiä positiivisia kannusteita, kuten työn ja perheen paremman yhteensovituksen keinoja, joita hallitusohjelmaan sisältyy. Vanhemman työajat huomioiva varhaiskasvatus, työpaikkojen perheystävällisyys sekä vanhemmuuden tuki esimerkiksi kotiin annettavien palvelujen muodossa tukevat lapsiperheiden vanhempien työllistymistä.

Lapsiköyhyyttä ehkäistävä ja lievennettävä

Jokainen lapsi on arvokas ja hänelle kuuluvat kaikki lapsen oikeudet yhdenvertaisesti ja syrjimättä. Tästä näkökulmasta sosiaaliturvaetuuksien tulee ehkäistä lapsiköyhyyttä ja tukea osaltaan jokaista lasta saavuttamaan täyden potentiaalinsa. Köyhyys vaurioittaa lapsen kehitystä monin tavoin, köyhyyden jäljet vaikuttavat pitkälle yksilön elämään ja ne voivat heijastua myös lähiyhteisöihin ja yhteiskuntaan mm. pahoinvointina ja kasvaneina palvelutarpeina.

Esitys heikentäisi lapsiperheiden taloudellista turvaa ja/tai lisäisi riippuvuutta toimeentulotuesta. Väestöliitto painottaa, että perheitä ei tulisi ohjata enenevässä määrin toimeentulotukiasiakkaiksi, vaan perusturvaan kuuluvaa työttömyysturvaa  tulisi kehittää toimeentulotukeen nähden ensisijaisena etuutena.

Mikäli lapsikorotuksista halutaan perusturvaetuuksissa kuten työttömyysturvassa luopua, tulisi samanaikaisesti muuta sosiaaliturvaa uudistaa niin, että tietyllä tulotasolla olevat vanhemmat saisivat lapsikorotusta vastaavan etuuden riippumatta siitä, ovatko he pienituloisia työssä käyviä tai perusturvan (tulevan yleistuen) tarpeessa.  Tällainen huoltovastuun huomioiva mekanismi voitaisiin jo ennen sosiaaliturvan laajempaa uudistusta liittää esimerkiksi kotitalouskohtaisena määriteltävän yleisen asumistuen yhteyteen.

Väestömurros vaatii lapsi- ja perhemyönteistä politiikkaa

Yhteiskuntamme uhkaa menettää elinvoimaisuuttaan ja uudistumispotentiaaliaan. Syntyvyyden laskun pysähtyminen ja käänne nousuun olisi toivottava, mutta syntyvyyteen vaikuttamiseen ei ole mitään yhtä ratkaisua. Väestöliitto painottaa yhteiskunnan johdonmukaista lapsi- ja perhemyönteisyyttä. Nyt täytyy pidättäytyä lapsikielteisistä signaaleista, kuten lapsiperheiden etuuksien leikkauksista.

Lasta toivoville ja suunnitteleville tulee sen sijaan työttömyysturvan kautta rakentaa luottamusta siihen, että vaikeuksien tullen vanhempaa ja lasta ei jätetä yksin vaille apua ja tukea, heikon sosiaaliturvan ja toimimattomien palvelujen varaan.

Väestöliitto kiittää hallituksen erikseen valmistelemia esityksiä lapsilisän korotuksista ja opintotuen huoltajakorotuksen nostamisesta. Nämä kohdentuvat köyhyysriskissä oleville ryhmille, kuten pikkulapsiperheille, yhden vanhemman perheille, monilapsisille perheille ja opiskelijaperheille. Ne eivät kuitenkaan osin erilaisen kohdennuksen ja mittaluokan vuoksi kompensoi muihin etuuksiin suunniteltuja leikkauksia, kuten asumistuen leikkauksia ja nyt käsittelyssä olevaa työttömyysturvan leikkausta.

Ikäluokkien voimakkaan pienemisen myötä etuuksien rahoitustarve alenee ilman leikkauksiakin, joten tässä tilanteessa olisi perusteltua päinvastoin etsiä ratkaisuja perheiden ja lasten sosiaaliturvan kehittämiseksi vapautuvien voimavarojen puitteissa.

Lisätietoja:
Eija Koivuranta
toimitusjohtaja, Väestöliitto ry, +358 50 574 1775, eija.koivuranta@vaestoliitto.fi

Lue koko lausunto vaikuttamissivuiltamme.