Lasten ja nuorten kokemaa seksuaalista häirintää halutaan ennaltaehkäistä

Pieni tyttö seisoo käsi torjuvasti edessä.

Lasten ja nuorten kokemaa seksuaalista häirintää halutaan maassamme ennaltaehkäistä. Eilen julkaistu toimeenpanosuunnitelma sisältää 33 käytännön tointa, joiden avulla tähän pyritään. Väestöliitto oli mukana suunnitelman teossa ja korostamme, että lasten ikätasoiseen seksuaalisuuteen ja seksuaalikasvatukseen tulee kiinnittää huomiota ja tämä edellyttää lasten kanssa toimivien ammattilaisten koulutusta.

STM julkaisi 26.4.2022 Lanzaroten sopimukseen kansallisen toimeenpanosuunnitelman vuosille 2022–2025 (linkki julkaisuun). Suunnitelmalla ennaltaehkäistään lasten ja nuorten kokemaa seksuaalista häirintää ja väkivaltaa käytännön toimenpiteillä. Toimeenpanosuunnitelma toimii ohjaavana asiakirjana muun muassa kasvatus- ja opetusalan henkilöstölle.

Suunnitelmasta löytyy paljon kehotunnekasvatuksen toimenpiteitä ja suosituksia.  Kehotunnekasvatus, eli lasten ikätasoinen turvataito- ja seksuaalikasvatus nähdään tärkeänä osana seksuaalisen häirinnän ja väkivallan ennaltaehkäisyssä.  Se tähtää lasten turvallisuuden ja kehoitsetunnon tukemiseen.

Väestöliitto toimi aktiivisesti suunnitelman laatimisessa. Erityisesti sivuilla 35, 42, 45, 47 ja 53 on tärkeitä asioita kehotunnekasvatukseen liittyen.

Kun lasten ikätasoista uteliaisuutta seksuaalisuuteen ja kehoon ohjataan kunnioittavasti, lapsille ei kehity estettä ja tabua kertoa myöskään kokemastaan kaltoinkohtelusta.

Vapaasti verkostosta saatava pisarapuuttumisen malli on Väestöliiton ja Oulun yliopiston kehittämä. Sen avulla on mahdollista lapsia leimaamatta, etukäteen puuttua lasten väliseen, satunnaiseen väkivallan käyttöön tai häirintään. Netistä on saatavilla muun muassa luentoja pisarapuuttumisesta ja kaveritaidoista sekä videoita aiheesta (linkki luentoihin).

Väestöliitto tuottaa lasten parissa toimiville ammattilaisille ja vanhemmille vapaasti tietoa, taitoja, malleja ja materiaalia avoimen puhekulttuurin, lasten ikätasoisen seksuaalisen kasvun ja kehityksen, kehoitsetunnon, seksuaalioikeuksien ja turvataitojen tukemiseksi voimaannuttamisen avulla.

Väestöliitto korostaa, että lasten ikätasoiseen seksuaalisuuteen ja seksuaalikasvatukseen tulee kiinnittää huomiota ja edellyttää lasten kanssa toimivien ammattilaisten koulutusta, jotta lapsille taataan tasa-arvoisesti puheyhteys turvalliseen aikuiseen, oikeat sanat keholle ja tiedot turvataidoista, lasta, henkilöstöä ja perheitä voimavaraistavalla, aktiivisella ja myönteisellä otteella. Lasten kanssa työtä tekevillä ammattilaisilla tulisi olla seuraavat lasten turvalliseen kehityksen turvaamiseen vahvasti kuuluvat tiedot ja taidot:

  • Puhua luontevan avoimesti, ilman häpeää ja tabuja lapsen kehoon, kehitykseen ja kehon toimintoihin liittyvistä asioista.
  • Tunnistaa lapsen tavanomainen seksuaalinen käytös ja kehitys, ohjaamaan siinä ja erottamaan se huolestuttavasta.
  • Tunnistaa ja puuttua lasten kokemaan seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvään kiusaan/häirintään (lasten tai aikuisten taholta); ennaltaehkäisevästi, leimaamatta ja rankaisematta, tunne- ja vuorovaikutustaitoja vahvistaen.
  • Tunnistaa lapsen seksuaalinen oireilu, ja ohjata lapsi turvallisesti avun piiriin. Osata ilmoitusvelvollisuus. Suhtautua asiaisesti ja rankaisematta lapsen oireiluun.
  • Opettaa turvataitoja voimavarakeskeisesti, taito-opetuksena arjen vuorovaikutustilanteissa. Opettaa digiturvataitoja kaikkein pienimmillekin.
  • Tukea lapsen myönteistä kehonkuvaa, kehoitsetuntoa, oman ja toisten kehon kunnioittamista ja oikeutta päättää kosketuksesta.
  • Toimia sukupuolitietoisesti ja tasa-arvoisesti.
  • Tukea vanhempia kehotunnekasvatuksessa.