Lausunto hallituksen esityksen luonnokseen perhevapaauudistuksesta 

Tutustu Väestöliiton lausuntoon hallituksen esityksen luonnokseen perhevapaauudistuksesta.

Esityksessä ehdotetaan toteutettavaksi hallitusohjelman mukainen perhevapaauudistus. Lisäksi ehdotetuilla muutoksilla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1158 vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta ja neuvoston direktiivin 2010/18/EU kumoamisesta (työelämän tasapaino -direktiivi).

Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi sairausvakuutuslain mukaiset vanhempainpäivärahasäännökset. Työsopimuslain perhevapaita koskeviin säännöksiin esitetään tehtäväksi sairausvakuutuslain vanhempainpäivärahasäännösten edellyttämät muutokset. Lisäksi työsopimuslakiin ehdotetaan työelämän tasapaino -direktiivin täytäntöönpanosta johtuvia muutoksia. Uudistusta tukevia muutoksia ehdotetaan tehtäväksi myös varhaiskasvatuslakiin ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin. Lisäksi useisiin etuuslakeihin ja muihin lakeihin ehdotetaan pienempiä sisällöllisiä tai teknisiä muutoksia.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2022.