Suomalaiset ovat keskimäärin tyytyväisiä parisuhteisiinsa sekä kotitöiden ja lastenhoidon jakoon

Miten tyytyväisiä suomalaiset ovat siihen, miten lastenhoito ja kotityöt jakautuvat? Miten tyytyväisyys siihen, miten kotityöt ja lastenhoito on jaettu vaikuttavat tyytyväisyyteen parisuhteessa? Entä miten tyytyväisyys vaikuttaa aikeisiin hankkia lapsi tai lisää lapsia seuraavan kolmen vuoden aikana? Näitä asioita selvitettiin tuoreessa pro gradu -tutkielmassa.

Jyväskylän yliopistoon sosiologian oppiaineeseen tehdyn tutkielman aineistona oli Generations and Gender Survey (GGS) -kyselytutkimus, joka kerää tietoa hyvinvoinnista, pari- ja perhesuhteista, työelämästä sekä tulevaisuuteen liittyvistä toiveista ja epävarmuuksista. GGS-kyselytutkimus on pitkittäistutkimus ja tuloksia voidaan vertailla kansainvälisesti muiden kyselyn toteuttajamaiden kesken. Suomessa kyselyn toteutti Väestöliitto yhdessä Taloustutkimuksen kanssa. Suomen aineisto kerättiin alkuvuonna 2022.

Sanni Sipisen tutkielman tulosten perusteella voidaan sanoa, että suomalaiset naiset tekevänsä lähes kaikkia kodin- ja lastenhoitoon liittyviä tehtäviä enemmän kuin miehet, mutta erot eivät ole kovinkaan suuria. Suomalaiset ovatkin keskimäärin hyvin tyytyväisiä parisuhteisiinsa sekä jakoon kotitöissä ja lastenhoidossa. Mutta tyytyväisyys siihen, miten kotityöt ja lastenhoito on jaettu vaikuttaa parisuhdetyytyväisyyteen.

Tyytyväisyys kotityön ja lastenhoidon jakoon ei kyselyn perusteella vaikuttanut lastensaantiaikeisiin. Tyytyväisyys parisuhteeseen on puolestaan vain hieman yhteydessä aikomukseen hankkia lapsi tai lisää lapsia seuraavan kolmen vuoden aikana.

Tutkielmassa tarkasteltiin kokemusta työnjaon tyytyväisyydestä ja sen vaikutusta lastensaantiaikeisiin, mitä ei ole aiemmin Suomessa tutkittu. Tutkielman tuloksista voidaan päätellä, että perinteinen kotityönjako elää edelleen jonkin verran suomalaisissa perheissä, mutta jakoon ollaan keskimäärin tyytyväisiä. Kotityön sukupuolittuneella jaolla voi olla tämän tutkielman tulosten perusteella välillisesti, eli parisuhteen tyytyväisyyden kautta, yhteyttä lastensaantiaikeisiin.

Lue lisää

Sipinen Sanni (2023). Suomalaisten tyytyväisyys kotityön ja lastenhoidon jakoon, tyytyväisyys parisuhteeseen ja aikomus hankkia lapsia. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylä yliopisto. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/87591