Väestöliiton lausunto ihmisoikeuksien edistymisestä Suomessa

Piirroskuva, jossa nuori megafonilla kuuluttaa "Respect trans kids".

Väestöliitto antoi lausunnon YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun (UPR) neljänteen tarkastelukierrokseen. Väestöliitto seuraa erityisesti yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa sekä lasten ja perheeseen liittyviä sekä seksuaalioikeuksia.

Suomi on aktiivisesti edistänyt ihmisoikeuksien toteutumista sekä kehittämällä ihmisoikeusinstituutioita ja ihmisoikeuspolitiikan koordinointia, joten useilla raportin kattamilla alueilla on edistytty. Toisaalta joiltakin osin säädösvalmistelu on viivästynyt ja haasteita on lainsäädännön täysimittaisessa toimeenpanossa.

Lausunnossa nostetaan esille mm:

  • Tasa-arvovaltuutetulla pitäisi olla toimivalta käsitellä syrjintätapauksissa myös risteävän syrjinnän tilanteita silloin, kun sukupuoli (tai sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu) on syrjintäperusteena mukana.
  • Translain on uudistettava pikaisesti ja lainsäädännössä tulee lapsen edun periaatteen mukaisesti huomioida myös alaikäisten mahdollisuus vahvistaa sukupuolensa.
  • Lanzaroten toimeenpano-ohjelman vaatimat resurssit tulee turvata.
  • Määräaikaista työsopimusta ei saa jättää uusimatta raskauden tai perhevapaan tilanteessa
  • Vanhempien ja lasten mahdollisuutta elää yhdessä ja saada tällä tavoin perhe-elämän suojaa on helpotettava maahanmuuton tilanteissa
  • Valtioneuvoston yhteyteen tarvitaan pysyvä toimintayksikkö, jonka vastuulla on edistää lapsenoikeusperustaisen hallinnon vahvistumista
  • Lapsiperheiden köyhyyttä vähentäviä toimia on valmisteltava ja toimeenpantava mahdollisimman pian, vaikka pidemmän ajan ratkaisut ovat valmisteilla sosiaaliturvakomiteassa.
  • Suomen tulee kantaa globaali vastuunsa ja pitää kiinni sitoumuksestaan ja nostaa kehitysyhteistyörahoituksensa 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta.

Lue koko lausunto tästä.