Äitien terveysongelmat yhteydessä pienten lasten suurempaan tapaturmariskiin

Nykyisissä länsimaissa tapaturmat ovat suurin syy pienten lasten kuolemiin. Onkin erittäin tärkeää tunnistaa, mitkä tekijät lisäävät lasten tapaturmariskiä.

Aiemmissa tutkimuksissa on toistuvasti havaittu, että pienten lasten äitien psyykkiset sairaudet (mm. ahdistus- ja mielialahäiriöt) ovat yhteydessä lasten lisääntyneisiin tapaturmiin, kuten kaatumisonnettomuuksiin, palovammoihin ja liikenneonnettomuuksiin. Psyykkisten sairauksien ohella myös muut terveysongelmat voivat heikentää äitien toimintakykyä. Aiemman tutkimuksen perusteella on kuitenkin epäselvää lisäävätkö erilaiset neurologiset sairaudet (esim. epilepsia, MS-tauti ja Parkinsonin tauti) tai syövät pienten lasten tapaturmien riskiä.

Vasta ilmestyneessä tutkimuksessa selvitimme äitien terveysongelmien yhteyttä alle 6-vuotiaiden lasten tapaturmiin. Tutkimuksessa tarkastelimme kolmea ikäryhmää: alle 1-vuotiaat, 1–2-vuotiaat ja 3–5-vuotiaat. Tutkimus perustui suomalaisiin rekisteriaineistoihin, joissa seurattiin 1 369 325 äiti-lapsi-paria vuosina 2000–2017.

Äitien psyykkiset ja neurologiset sairaudet olivat yhteydessä lasten suurempaan tapaturmariskiin. Äitien syövät puolestaan eivät olleet yhteydessä lisääntyneeseen tapaturmariskiin. Tulokset olivat samansuuntaiset kaikissa ikäryhmissä.

Tutkimuksemme tulokset osoittavat, että sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevien ammattilaisten on tärkeää sekä pyrkiä tunnistamaan äitien sairaudet että huomioimaan heidän perheidensä tuen tarpeet. Aiempien tutkimusten perusteella toimenpiteet kotien turvallisuuden lisäämiseksi (esim. turvavälineiden käyttäminen ja lasten opastaminen) voivat tehokkaasti vähentää lasten tapaturmia. Onkin tärkeää, että turvallisuutta parantavat toimenpiteet ovat niidenkin perheiden saatavilla, joissa äidit kärsivät psyykkisistä tai neurologisista sairauksista.

Lisätietoja:

Antti O. Tanskanen, etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi

Tietovuoto perustuu artikkeliin:

Tanskanen, A.O., Metsä-Simola, N., Volotinen, L., Danielsbacka, M., Martikainen, P. & Remes, H. (2023). Maternal psychiatric and somatic illness, and the risk of unintentional injuries in children: variation by type of maternal illness, type of injury and child age. Journal of Epidemiology and Community Health, 77, 1-6. http://dx.doi.org/10.1136/jech-2023-220960

Viittaaminen:

Tanskanen, A.O., Metsä-Simola, N., Volotinen, L., Danielsbacka, M., Martikainen, P. & Remes, H. (2023). Terveysongelmista kärsivien äitien pienillä lapsilla suurempi riski joutua onnettomuuksiin. Tietovuoto-artikkeli 7/2023. Helsinki: Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos. Saatavilla: https://www.vaestoliitto.fi/artikkelit/aitien-terveysongelmat-yhteydessa-pienten-lasten-suurempaan-tapaturmariskiin/  [Viitattu: ##.##.20##].


Tutkimus on osa Sosiaaliset verkostot, syntyvyys ja hyvinvointi ikääntyvässä Suomessa (NetResilience) -hanketta, jossa ovat mukana Väestöliiton lisäksi Turun yliopisto, Helsingin yliopisto sekä Aalto yliopisto. Tutkimus on saanut rahoitusta strategisen tutkimuksen neuvostolta (STN), joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.