Eläkkeelle siirtyminen lisää vapaaehtoistyön tekemistä

Eliniän pidentymisen ja matalan syntyvyyden seurauksena Euroopan maiden väestörakenteet ikääntyvät. Ikäihmisten väestöosuuden kasvaessa nopeasti, keskeiseksi poliittiseksi tavoitteeksi on useissa maissa nostettu aktiivisen ikääntymisen tukeminen, jotta ihmiset pysyisivät toimeliaina myös myöhemmällä iällä.

Aktiivinen ikääntyminen liitetään usein palkkatyön tekemiseen, kun taas eläkkeelle jääminen mielletään aktiivisuuden hiipumiseksi. Eläkkeellä oleminen ei kuitenkaan välttämättä tarkoita passiivista elämänvaihetta. Päinvastoin siirtyminen palkkatyöstä eläkkeelle voi merkitä aiempaa parempia mahdollisuuksia osallistua erilaisiin aktiviteetteihin, joihin työelämän ohella ei ole ollut esimerkiksi riittävästi aikaa ja voimia.

Tuoreessa tutkimuksessa tarkastelimme sitä, onko siirtyminen palkkatyöstä eläkkeelle yhteydessä vapaaehtoistyön tekemiseen eri Euroopan maissa. Hyödynsimme tutkimuksessa Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) -pitkittäisaineistoa, joka on kerätty 19 maasta vuosina 2011–2018. Aineiston vastaajat (n = 6,200) olivat vähintään 50-vuotaita, ja osallistuneet kahteen eri kyselykierrokseen, mikä mahdollisti muutosten tutkimisen vastaajien elinkaaressa.

Tuloksemme osoittavat, että eläkkeelle jäätyään ihmiset osallistuvat vapaaehtoistyöhön keskimäärin aiempaa useammin kuin vielä työelämässä ollessaan. Lisäksi havaitsimme, että yhteys on voimakkaampi niillä henkilöillä, joilla on paremmat henkilökohtaiset resurssit (terveydentila, koulutustaso, taloudellinen tilanne) verrattuna heihin, joilla vastaavat resurssit olivat heikoimmat.

Vastaajien henkilökohtaisten resurssien lisäksi selvitimme, onko eläkkeelle siirtymisen yhteys vapaaehtoistyön tekemiseen erilainen eri maissa. Keskityimme tarkastelussa eroihin maiden varallisuudessa, jota mittasimme asukasta kohden lasketulla bruttokansantuotteella. Myönteinen yhteys oli voimakkaampi korkeamman bruttokansantuotteen maissa verrattuna alemman bruttokansantuotteen maihin.

Tutkimus osoittaa, että eläkkeelle siirtyminen voi avata ikääntyville ihmisille uusia tapoja aktiiviseen osallistumiseen.

Lisätietoja

Hans Hämäläinen, etunimi.sukunimi@utu.fi

Tietovuoto perustuu artikkeliin:

Hämäläinen, H., Tanskanen, A. O., Arpino, B., Solé-Auró, A. & Danielsbacka, M., (2024). Is Transition to Retirement Associated with Volunteering? Longitudinal Evidence from Europe. Research on Aging, https://doi.org/10.1177/01640275241251786

Viittaaminen

Hämäläinen, H., Tanskanen, A. O., Arpino, B., Solé-Auró, A. & Danielsbacka, M. (2024). Eläkkeelle siirtyminen lisää vapaaehtoistyön tekemistä.  Tietovuoto-artikkeli 4/2024. Helsinki: Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos. Saatavilla: https://www.vaestoliitto.fi/artikkelit/elakkeelle-siirtyminen-lisaa-vapaaehtoistyon-tekemista/[Viitattu: ##.##.20##].


Tutkimus on osa Sosiaaliset verkostot, syntyvyys ja hyvinvointi ikääntyvässä Suomessa (NetResilience) -hanketta, jossa ovat mukana Väestöliiton lisäksi Turun yliopisto, Helsingin yliopisto sekä Aalto yliopisto. Tutkimus on saanut rahoitusta strategisen tutkimuksen neuvostolta (STN), joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.