FINSEX: Miesten yleisimmät seksuaaliongelmat

Miesten yleisimmäksi seksuaaliongelmaksi voi nimetä sen, ettei suuri osa voi toteuttaa halujensa mukaista seksuaalielämää. Tarkempaa tietoa löytyy seksuaalista halua käsittelevästä huhtikuun tietovuodosta. Kun vertaa miesten seksuaalisista halua ja yhdyntätoiveita heidän toteutuneisiin yhdyntöihinsä, niin käytännössä joka toinen mies on elänyt seksuaalisessa puutteessa. Näillä miehillä seksuaalinen halu on ollut huomattavasti suurempaa kuin heidän yhdyntämääränsä. Tämä ero on selittynyt pääosin sillä, että heidän kumppaneillaan on ollut toistuvaa seksuaalisen halun puutetta. Naisilla oman seksuaalisen halun puute on ollut neljä kertaa yleisempää kuin miehillä.

Osa miehistäkin on tuntenut toistuvaa seksuaalisen halun puutetta. Miehistä 13 prosenttia oli kokenut vuonna 2015 melko usein seksuaalisen halun puutetta viimeisen vuoden aikana. Yli 55-vuotiaista miehistä joka viidennellä oli ollut näin usein halun puutetta. Toisaalta noin 40 prosentilla ei ollut oman arvionsa mukaan viimeisen vuoden aikana edes tilapäisesti seksuaalisen halun puutetta.

Miesten vaikeuksista toteuttaa seksuaalisia toiveitaan kertoo myös se, että vuonna 2015 noin 40 prosenttia miehistä kertoi, että heidän oli ollut melko vaikeaa löytää seksuaalikumppania silloin, kun he olivat sellaista kaivanneet. Tämä ongelma oli ollut miehillä selvästi yleisempi kuin naisilla. Lisäksi tämä osuus oli vuonna 2015 kaksinkertainen verrattuna vuoden 1992 tutkimukseen. Edes teknologian uudet sovellukset eivät olleet siten auttaneet miehiä löytämään itselleen seksuaalikumppania.

Miesten seksuaaliongelmista puhuttaessa nostetaan usein esille miesten erektioasiat. Niillä onkin merkittävä rooli ongelmissa, jotka ilmenevät parisuhteiden seksuaalisessa vuorovaikutuksessa. Väestötasolla nämä ongelmat eivät ole kuitenkaan kovin yleisiä. Vuonna 2015 miehistä 13 prosentilla oli ollut viimeisen vuoden aikana melko usein toistuvia vaikeuksia erektion saamisessa tai sen ylläpitämisessä yhdynnässä. Neljällä prosentilla tätä ongelmaa oli ollut miltei jatkuvasti. Naiset olivat raportoineet kumppaneidensa erektio-ongelmista hieman useammin kuin miehet itse. Ajoittaiset, korkeintaan harvoin, esiintyvät erektiovaikeudet olivat olleet suhteellisen tavallisia. Vuonna 2015 miehistä noin 40 prosentilla ei ollut kuitenkaan esiintynyt lainkaan edes tilapäisiä erektio-ongelmia viimeisen vuoden aikana.

Erektiovaikeuksia on ollut jonkin verran kaikenikäisillä miehillä ja ne ovat yleistyneet iän myötä yli 50-vuotiailla miehillä. Melko usein erektio-ongelmia vuonna 2015 oli ollut 15 prosentilla 60-vuotiaista miehistä ja lähes 30 prosentilla 70-vuotiaista miehistä. Noin joka toisella yli 60-vuotiaalla miehellä erektiovaikeuksia ei ollut sen sijaan esiintynyt juuri koskaan. Erektio-ongelmat eivät ole siten välttämättä lisääntyneet ikääntymisen myötä. Ne olivat kuitenkin vuonna 2015 kaksi kertaa yleisempiä kuin 1990-luvun alussa. Tämä johtui siitä, että nuoret ja keski-ikäiset miehet olivat raportoineet jonkin verran aiempaa useammin erektiovaikeuksista. Yli 60-vuotiailla miehillä ne eivät olleet lisääntyneet.

Osa miesten erektio-ongelmista on liittynyt heidän kumppaneiden emättimen kuivuuteen. 15 prosenttia miehistä kertoi, että heidän kumppanillaan oli esiintynyt tätä viimeisen vuoden aikana melko useasti. Naisten omissa vastauksissa tämä osuus oli vähän tätä korkeampi. Yli 65-vuotiaista naisista joka neljännellä oli miesten kokemusten mukaan melko usein emättimen kuivuutta. Miltei jatkuvasti sitä oli ollut heidän mukaansa viidellä prosentilla naisista.

Kuvio 1

Miesvastaajat, joilla on ollut erektio-ongelmia vuoden aikana. Tiedot avattu tekstissä.

Miesten erektio-ongelmien hoito mullistui, kun Viagra patentoitiin vuonna 1996. Myöhemmin se sai kilpailijakseen muun muassa Cialiksen ja Levitran. Lääke alkoi levitä suomalaismiesten käyttöön 2000-luvulla. FINSEX-tutkimuksessa erektiolääkkeiden käytöstä on kysytty vuosina 2007 ja 2015.

Erektiolääkkeiden käyttö on yleistynyt 2000-luvulla selvästi yli 40-vuotiaiden miesten ikäryhmissä. 60-vuotiaista miehistä joka viides ja 70-vuotiasta enemmän kuin joka neljäs oli käyttänyt jotakin erektiolääkettä viimeisen vuoden aikana. Erektiolääkettä joskus käyttäneistä miehistä kaksi kolmesta oli käyttänyt niitä sekä 2007 että 2015 myös viimeisen vuoden aikana. Käytön jatkuvuus kertoo tyytyväisyydestä lääkityksen vaikutuksiin.

Erektiolääkkeiden käytön yleisyys on luonnollisesti liittynyt siihen ovatko miehet kokeneet vaikeuksia erektionsa kanssa. Mitä useammin ongelmia oli koettu, sitä useammin erektiolääkkeitä oli käytetty.  Erektio-ongelmien esiintyvyydestä ja niiden toistuvuudesta riippumatta erektiolääkkeiden käyttö oli lisääntynyt merkittävästi vuodesta 2007 vuoteen 2015.

Enemmistö erektio-ongelmia raportoineista miehistä ei ollut kuitenkaan koskaan käyttänyt erektiolääkitystä. Erektiolääkkeitä oli käyttänyt vuonna 2015 melkein puolet niistä yli 55-vuotiaista miehistä, joilla oli ollut melko usein ongelmia erektionsa kanssa. Tähän ongelmaryhmään kuuluneista noin 70-vuotiaista miehistä vain joka kolmas ei ollut koskaan käyttänyt erektiolääkkeitä.

Melko harvoin erektiovaikeuksia kokeneista yli 50-vuotiaista miehistä noin 30 prosenttia oli käyttänyt vuoden aikana erektiolääkkeitä ja niiden käytöstä oli kokemusta yhteensä 40 prosentilla. Tässä ikäryhmässä noin 10 prosenttia oli käyttänyt lääkkeitä, vaikka heillä ei ollut ilmoituksensa mukaan lainkaan erektiovaikeuksia, ja yhteensä viidesosalla oli kokemusta näiden lääkkeiden käytöstä. Tämä osuus oli kaksinkertaistunut vuodesta 2007. Tämä viittaa erektiolääkkeiden viihdekäytön yleistymiseen.

Erektio-ongelmien taustalla on usein joitakin sairauksia. Miehistä vajaa kymmenesosa kertoi, että hänen oma sairautensa oli haitannut seksuaalista kanssakäymistä viimeisen vuoden aikana ainakin melko useasti. Noin 70-vuotiailla tämä osuus oli ollut noin viidesosa.  Melko usein erektiovaikeuksista kärsineistä miehistä joka kolmannella oli jokin heidän seksuaalielämäänsä melko useasti haittaava sairaus. Yhtä suuri oli niiden miesten osuus, jotka käyttivät jotakin lääkitystä, joka heidän mukaansa rajoitti heidän seksuaalista toimintakykyään.

Kuvio 2

Miesvastaajat, jotka ovat käyttäneet vuoden aikana jotain erektiolääkettä. Tiedot avattu tekstissä.

Kuvio 3

Miesvastaajien erektiolääkkeiden käyttö vuoden aikana sen mukaan, kuinka usein heillä on ollut erektio-ongelmia. Tiedot tekstissä.

Toinen miesten seksuaaliongelmien yhteydessä usein esiin nostettava asia on miesten nopea laukeaminen yhdynnöissä, jota kutsutaan myös nopeaksi siemensyöksyksi. Nopean laukeamisen määrittely on subjektiivinen asia, mutta yleensä nopeana laukeamisena pidetään korkeintaan pari minuuttia kestävää yhdyntää. FINSEX-tutkimuksessa asiaa on kysytty naisilta. Heiltä on kysytty, laukeaako heidän kumppaninsa heidän mielestään liian nopeasti ja kuinka usein sitä on tapahtunut. Jos tätä olisi kysytty miehiltä itseltään, niin luvut olisivat olleet todennäköisesti vähän alempia kuin tässä esitetään, kuten on todettu erektio-ongelmissa.

Vuonna 2015 naisista 21 prosenttia raportoi kumppaninsa laukeavan mielestään vähintäänkin melko useasti liian nopeasti. Viiden prosentin mielestä tätä tapahtui erittäin usein. Noin 40 prosenttia toisaalta kertoi, ettei sitä tapahtunut lainkaan. Ainakin joskus (melko harvoin) sitä oli naisten mielestä enemmistöllä miehistä. Tämä tulkinta riippuu varmaan tilannetekijöistä ja siitä, kuinka kiihottuneeksi nainen on kokenut itsensä erityisinä hetkinä. Miehistä puolestaan kaksi kolmasosaa oli sitä mieltä, että heidän kumppaninsa ei ollut lainkaan lauennut liian nopeasti. Miehistä vain kolmen prosentin mielestä kumppanin liian nopeaa laukeamista oli tapahtunut melko usein.

Miesten nopea laukeaminen oli vuonna 2015 vähän harvinaisempaa kuin aiemmilla tutkimuskerroilla. Siinä ei ollut suuri eroja eri-ikäisillä miehillä. Yli 55-vuotiailla miehillä nopea laukeaminen oli ollut hieman yleisempää kuin sitä nuoremmilla miehillä. Noin 70-vuotiaista miehistä sitä oli ollut joka kolmannella. Yhtä yleistä se oli vähintään 40 vuotta kestäneissä aviosuhteissa.

Naisten kumppaninsa liian nopean laukeamisen arvioilla oli luonnollisesti merkittävä yhteys siihen, kuinka kauan yhdynnät olivat tosiasiassa kestäneet. Jos miehen nopeaa laukeamista oli tapahtunut naisten mielestä erittäin usein, niin yli puolet yhdynnöistä oli kestänyt korkeintaan viisi minuuttia. Jos nopeaa laukeamista oli ollut melko usein, niin yli puolet yhdynnöistä oli kestänyt alle 10 minuuttia. Jos taas naiset eivät olleet kokeneet laukeamisia lainkaan liian nopeaksi, niin puolet yhdynnöistä oli kestänyt yli 15 minuuttia ja vain joka neljäs yhdyntä oli ollut alle 10 minuuttia.

Kuvio 4

Naisvastaajat, joiden mielestä kumppanin laukeaminen on tapahtunut melko usein liian nopeasti. Tiedot tekstissä.

Miesten hitaasta laukeamisesta on keskusteltu vähemmän kuin nopeasta laukeamisesta. Välillä ihanteeksi nostetaan pitkäkestoiset yhdynnät, jotka muun muassa tarjoavat naisille säännöllisempiä yhdyntäorgasmeja. Hidas laukeaminen voi olla kuitenkin myös kiusallinen vaiva yhdynnän molemmille osapuolille. Naisille se voi olla ongelma erityisesti, jos heillä on emättimen kuivuutta ja halun puutetta. Miehiä taas voi turhauttaa se, jos he eivät onnistu laukeamaan ja kokemaan siitä koituvaa syvää nautintoa.

Naisista 11 prosenttia oli vuonna 2015 sitä mieltä, että heidän kumppaninsa oli lauennut ainakin melko usein liian hitaasti. Tämä osuus oli hieman korkeampi kuin aiemmilla tutkimuskerroilla. Vähän yli puolet naisista raportoi, että tätä ei ollut tapahtunut lainkaan heidän yhdynnöissään viimeisen vuoden aikana. Hitaat laukeamiset näyttivät vähän yleistyneen iän lisääntyessä. Tämä liittynee osaksi yleisempään fyysisten reaktioiden hidastumiseen ikääntymisen myötä. Noin 70-vuotiaana miehistä joka viides laukesi naisten mukaan liian hitaasti.

Kuvio 5

Naisvastaajat, joiden mielestä kumppanin laukeaminen on tapahtunut melko usein liian hitaasti. Tiedot avattu yllä tekstissä.

Vastoin odotuksia naisten raportoima miesten liian hidas laukeaminen ei ole liittynyt siihen, että heidän yhdyntänsä olisivat kestäneet poikkeuksellisen pitkään. Itse asiassa ne olivat olleet lyhytkestoisempia. Niistä naisista, jotka olivat kokeneet kumppaninsa laukeamisen erittäin usein liian hitaaksi, vain joka neljännen yhdyntä oli kestänyt yli 15 minuuttia. Jos kumppanin laukeamista ei koettu lainkaan hitaaksi, niin 40 prosentilla naisista yhdyntä oli kestänyt vastaavasti yli 15 minuuttia.

Merkittävä osa naisten kokemasta miesten liian hitaasta laukeamisesta meneekin sen piikkiin, että näillä naisilla itsellään on ollut vain vähän omaa seksuaalista halua ja siksi yhdyntöjä ei olisi haluttu pitkittää. Jos kumppanin laukeaminen oli koettu erittäin usein liian hitaaksi, niin näistä naisista neljällä viidestä oli ollut ainakin melko usein oman seksuaalisen halun puutetta. Joka toisella halun puutetta oli ollut jopa erittäin usein. Niistäkin naisista, joiden mielestä kumppanin laukeaminen oli tapahtunut melko usein liian hitaasti, joka toisella oli ollut melko usein oman halun puutetta.

Hidas laukeaminen voi jättää miehen vaille orgasmia yhdynnässä. Miehistä 7 prosenttia ei ollut saanut orgasmia viimeisimmässä yhdynnässään. Melko harvoin orgasmeja oli saanut 3 prosenttia miehistä. Alle prosentti miehistä ei ollut koskaan kokenut yhdyntäorgasmia.

Miehistä 23 prosenttia oli kokenut kumppaninsa joko liian hitaaksi tai sitten kumppani ei ollut lauennut lainkaan. Tässä osuudessa ei ollut havaittavissa erityisempiä muutoksia eri tutkimuskerroilla. Miesten kokemus kumppanin hitaudesta liittynee useimmiten siihen, että suurella osalla naisista on toistuvia vaikeuksia kokea orgasmeja yhdynnöissään. Miehiä turhauttaa se, että he eivät voi tarjota kumppanilleen orgasmia. Tässä voi olla jonkin verran kyse myös nopeasti laukeavista miehistä. Seksuaalisen nautinnon sopiva ajoittaminen ei ole useinkaan kovin helppo asia.

Lisätietoja

Osmo Kontula, tutkimusprofessori
Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto
osmo.kontula(at)vaestoliitto.fi
040 582 7369

Avainsanat